پرسشنامه و چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت یا راند ملزومات اعتباربخشی پرستاران جدیدالورود بخش ها

free download questionnaire

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه برنامه سازی خلاق رادیویی ۴۸ آیتم

persian image

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اولویت بندی اهمیت مولفه های شایستگی (اکرامی، ۱۳۹۴)

persian image

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش مدل شایستگی مدیران مدارس متوسطه (اکرامی، ۱۳۹۴)

persian image

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه خودکارآمدی برای یادگیری و عملکرد تحصیلی (پاکدامن، ۱۳۸۷)

persian image

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک رهبری (طلوع یوسف نیا، ۱۳۹۳)

persian image

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های رهبری مربیان ورزشی LSS (چلادوری و صالح،‌۱۹۸۰)

persian image

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه احساس کهتری ۳۴ آیتم

persian image

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه ساختار قدرت خانواده (سعیدیان، ۱۳۸۲)

persian image

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎراحتی ﻫﺎی اسکلتی – ﻋﻀﻼنی ﻛﺮﻧﻞ (CMDQ)

persian image

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    کاپا و اسپیرمن دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود