پرسشنامه انگلیسی

ضمن عرض سلام و خیر مقدم

قابل توجه بازدیدکنندگان‘ مراجعین و هم رشته ای های محترم‘ پرسشنامه های ذیل لاتین هستند و می توانید آنها را خریداری کنید. فقط لازم است با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر، پرسشنامه ها از طریق ایمیل دریافت کنید. هر پرسشنامه ۲۵۰۰ تومان

aarab24@gmail.com

لینک سامانه پرداخت

برای جستجوی می توانید از کلید های Ctrl+F استفاده کنید

و کلید واژه مورد نظر خود را بیابید

دانلود پرسشنامه شکل های کارآمد- اشتون۱۹۸۲-لاتین-تفسیر و روایی-۱۵گویه

دانلود پرسشنامه و مقیاس کارآمدی وب- اشتون ۱۹۸۲-لاتین-تفسیر و روایی-۷گویه

دانلود پرسشنامه باور به کارآمدی تدریس علم- ریگز اینوچ۱۹۹۰-لاتین-تفسیر روایی-۲۵

دانلود پرسشنامه حس کارآمدی معلم- کوتاه-هوی موران۲۰۰۱-لاتین-روایی پایایی-۱۲

دانلود پرسشنامه حس کارآمدی معلم- بلند-هوی موران۲۰۰۱-لاتین-روایی و پایایی-۲۴

دانلود پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی معلم- بندورا-لاتین- روایی و پایایی-۳۰گویه

دانلود پرسشنامه کارآمدی جمعی- کوتاه- گادارد و هوی۲۰۰۳-لاتین-روایی و پایایی-۱۲

دانلود پرسشنامه کارآمدی جمعی- بلند- گادارد و هوی۲۰۰۳-لاتین-روایی و پایایی-۲۱

دانلود پرسشنامه خوش بینی یادگیری شده LOQ-لاتین-تفسیر و روایی-۴۸گویه

دانلود پرسشنامه خلاقیت تصویری تورنس TTCT-لاتین-تفسیر و روایی-۳۱گویه

دانلود پرسشنامه خلاقیت لیندی اسمیت ۲۰۱۰-لاتین-تفسیر و روایی- ۲۸

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی اوروین ۲۰۱۱-لاتین- تفسیر روایی پایایی- ۳۹ گویه

دانلود پرسشنامه قابلیتهای چابکی لین ۲۰۰۶-لاتین- تفسیر و روایی پایایی- ۳۴ گویه

دانلود پرسشنامه اهداف پپشرفتAGQ الیوت و مکگرگور-لاتین تفسیر روایی پایایی-۱۲

دانلود پرسشنامه تاب آوری در میانسالیRIM ریان ۲۰۰۹-لاتین-تفسیر روایی پایایی- ۲۵

دانلود پرسشنامه تاب آوری یاگنیلد و یانگ ۱۹۹۳-لاتین-تفسیر و روایی پایایی- ۲۵گویه

دانلود پرسشنامه قدردانی مککولوگ ۲۰۰۲ GQ-لاتین-تفسیر و روایی پایایی-۶ گویه

دانلود پرسشنامه و آزمون عدالت سازمانی- رگو۲۰۰۶-لاتین-تفسیر روایی پایایی-۱۷

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی تمپلتون۲۰۰۲-لاتین-تفسیر و روایی و پایایی-۳۲

دانلود پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی در کلاس درس ریاضی-فرم دانش آموز-دیوچار۲۰۱۰-لاتین-تفسیر روایی پایایی-۶۱

دانلود پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی در کلاس درس ریاضی-فرم معلم- دیوچار۲۰۱۰-لاتین-تفسیر روایی پایایی-۶۰

دانلود پرسشنامه وتست استدلال- کرنل، فرم X- انیس ۱۹۶۴-لاتین-تفسیر و روایی-۷۸

دانلود پرسشنامه وتست تفکر انتقادی ایلینویز-فرمA3-فینکن انیس-لاتین-تفسیرروایی-۶

دانلود پرسشنامه و تست تفکر انتقادی انیس و ویر۱۹۸۵-لاتین-تفسیر روایی پایایی-۹

دانلود پرسشنامه ارزیابی تفکر انتقادی-موسسه ارزیابی-لاتین-تفسیر روایی پایایی-۴۰

دانلودپرسشنامه و سرفصل امتیازدهی تفکرانتقادی کلنگرHCTSR-لاتین-تفسیرروایی-۴

دانلود پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیاCCTST2000-لاتین-تفسیر روایی-۳۴

دانلود پرسشنامه سیاهه خوی تفکر انتقادی کالیفرنیاCCTDI-لاتین-تفسیر روایی-۷۵

دانلود پرسشنامه ارزشیابی برنامه های آموزش تجربی دبیرستان-لاتین

دانلود پرسشنامه ارزشیابی پیش و پس از دوره آموزشی-لاتین

دانلود پرسشنامه خود اکتشافی-تفسیر-لاتین-۲۳ گویه

دانلود پرسشنامه خود اکتشافی مالی- نمرهگذاری- لاتین- ۵مولفه- ۸۲ گویه

دانلود پرسشنامه فعال سازی بازداری رفتاری-کارور وایت۱۹۹۴ BIS/BAS – تفسیر نمرهگذاری-لاتین-۲۴

دانلود پرسشنامه نظام سنجش رفتار بچه ها و نوجوانان-لاتین-روایی پایایی-۱۰۹گویه

دانلود پرسشنامه اصلاح شده انگیزه های نوشیدن-بلکول۲۰۰۳ -تفسیر نمره گذاری روایی-لاتین-۲۸

دانلود پرسشنامه ریسک استفاده از مواد-وویشیک همکاران۲۰۰۲-تفسیر نمره گذاری پایایی-لاتین-۲۸

دانلود پرسشنامه حسایت تنبیه و حساسیت پاداش-توروبیا همکاران۲۰۰۱- تفسیر روایی پایایی-لاتین-۴۸

دانلود پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای-لاتین- ۵۰گویه

دانلود پرسشنامه اعتماد به نفس -جاپلین و کویک و نلسون-لاتین-۱۶گ

دانلود پرسشنامه اعتماد والدین به مدیر- فورسایت و آدامز۲۰۰۴-لاتین-روایی پایایی-۱۵

دانلود پرسشنامه اعتماد جمعی والدین به مدرسه- فورسایت و آدامز۲۰۰۴-لاتین-روایی و پایایی-۱۰

دانلود پرسشنامه اعتماد دانش آموز به معلم- فورسایت و آدامز۲۰۰۴-لاتین-روایی و پایایی-۱۳

دانلود پرسشنامه اعتماد دانش آموز به مدیر- فورسایت و آدامز۲۰۰۴-لاتین-روایی و پایایی-۱۲

دانلود پ‍رسشنامه اعتماد معلم-هوی و موران ۲۰۰۳-لاتین-روایی و پایایی-۲۶گویه

دانلود پرسشنامه اعتماد معلم – وولفولک هوی۲۰۰۰-لاتین-روایی و پایایی-۳۲

دانلود پرسشنامه برنامه دانشمندان بونر -لاتین-۶۰ گویه

دانلود پرسشنامه تاثیر دانشجویان بونر-لاتین- ۱۲۷ماده

دانلود پرسشنامه عزت نفس بیان- هدرتون پولیوی-لاتین- ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش پاسخ-موقعیت انگیزه پیشرفت-لایتن- ۱۴۰گویه

دانلود پرسشنامه آگاهی از تلاش سازمان برای کارآفرینی-لاتین

دانلود پرسشنامه مقیاس منع ارتباطات کنترل -لاتین- ۱۸گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس منع چند بعدی کنترل-لاتین- ۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه خود کنترلی- لاتین- تفسیر و نمره گذاری- ۳۶ گویه

دانلود پرسشنامه مکان کنترل معلم- رس و میدوی-لاتین-تفسیر و روایی و پایایی-۲۵

دانلود پرسشنامه کنترل دانش آموزPCI- هوی۲۰۰۰-لاتین-روایی و پایایی-۲۰

دانلود پرسشنامه باورهای ماورا الطبیعه و تغییر شخصیت(TPS)-لاتین-۲۶

دانلود پرسشنامه و مقیاس شخصیت گوگ-لاتین-تفسیر و روایی-۳۰گویه

دانلود پرسشنامه نشخوار فکری (RRQ)- لاتین- تفسیر- ۲۴ گویه ای

دانلود پرسشنامه نشخوار فکری (RRQ)-لاتین-تفسیر- ۶-۸ گویه فرم کوتاه

دانلود پرسشنامه صفات میان فردی فرم IASR-B – لاتین-تفسیر- ۱۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه مسئولیت پذیری شهروندی-لاتین- ۲۴گویه

دانلود پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی- هاوارد و مک کیچی-لایتن

دانلود پرسشنامه مسئولیت پذیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گاسکی-لاتین-تفسیر روایی-۳۰

دانلود پرسشنامه مراقبت اجتماعات-لاتین- ۱۲۶گویه

دانلود پرسشنامه خدمات اجتماعی ملی- لاتین

دانلود پرسشنامه حس اجتماعی- چاویس و همکاران- ۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه خودسنجی کارآفرینی اجتماعی- لاتین-۲۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه علاقه دانش آموزان به موضوعات محیطی-لاتین-۲۸ گویه

دانلود پرسشنامه ارزیابی سواد محیطی-لاتین- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه پاسخ محیطی بچه ها-مک کچنی ۱۹۷۴-لاتین- ۲۲ گویه ای

دانلود پرسشنامه پاسخ محیطی بچه ها-مک کچنی ۱۹۷۴-لاتین- ۱۸۵گویه

دانلود پرسشنامه اشاعه نوآوری اورت راجرز ۲۰۰۳-لاتین- ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه بهزیستی ذهنی نمره گذاری-پایایی و روایی-لاتین-۳۵گویه

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری- لاتین

دانلود پرسشنامه جو یادگیری- دات ویلر-لاتین- ۸۰ گویه

دانلود پرسشنامه حرکت در جهت یادگیری در کلاس-لاتین

دانلود پرسشنامه یادگیری خود راهبری فیشر و تفسیر آن-لاتین-۵۲گویه

دانلود پرسشنامه یادگیری بهتر -وارک ۱۵ گویه ای-لاتین

دانلود پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری LTSI -هالتون و بیتز-لاتین-روایی پایایی-۸۹

دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت کلاس درس و جو مدرسه-لاتین- ۷۰گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری NIOSH 2010-لاتین- تفسیر- ۷۹ گویه

دانلود پرسشنامه غربالگری مساله محور برای نوجوانان- لاتین

دانلود پرسشنامه رفتار های بین فرهنگی- لاتین

دانلود پرسشنامه دانش و آگاهی و مهارت مشاوره چند فرهنگی-لاتین-۶۰گو

دانلود پرسشنامه فرهنگ پذیری دانشجویان خارجی- لاتین-۴۲ گویه ای

دانلود پرسشنامه تجدیدنظرشده نگرش مدرسه SAAS-R-لاتین-تفسیر روایی پایایی-۱۸

دانلود پرسشنامه رفتار ها و فعالیت ها در دانشکده یا مدرسه- لاتین- ۲۲ گو

دانلود پرسشنامه انطباق با دانشکده و مدرسه -لاتین- پنباکر با مولفه ها

دانلود پرسشنامه سطوح محیط مدرسه -موس-لاتین- ۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه مشارکت ابتکاری جوانان-لاتین

دانلود پرسشنامه اطلاع از داستان زندگی خود- لاتین-

دانلود پرسشنامه بی حال بودن حاشیه ای -لاتین- پنباکر

دانلود پرسشنامه آگاهی و شناخت قبل از ازدواج – لاتین

دانلود پرسشنامه سابقه مشاوره زوجین- لاتین

دانلود پرسشنامه تجزیه و تحلیل مسائل بین زوجین- لاتین

دانلود پرسشنامه عوامل شکننده عشق زنان- مخصوص مردان- لاتین

دانلود پرسشنامه عوامل شکننده عشق مردان- مخصوص زنان – لاتین

دانلود پرسشنامه لذت بردن زوجین – لاتین

دانلود پرسشنامه نیاز های عاطفی زوجین- لاتین- ویلارد و هارلی۲۰۱۲

دانلود پرسشنامه و مقیاس حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانانCASSS-لاتین-روایی پایایی-۳۶

دانلود پرسشنامه حمایت مالی در ازدواج- لاتین

دانلود پرسشنامه سابقه شخصی افراد – لاتین

دانلود پرسشنامه گزارش از خود- لاتین

دانلود پرسشنامه تغییر دادن مغز و بدن- لاتین- دانیل آمن ۲۰۱۰

دانلود پرسشنامه استرس- لاتین لاوی بوند به همراه نمره گذاری

دانلود پرسشنامه استرس و عدم استرس – لاتین- پنباکر و واتسون

دانلود پرسشنامه ارتباط افسردگی و جلوگیری از حاملگی- لاتین-

دانلود پرسشنامه باروری جنسی مردان – لاتین-

دانلود پرسشنامه ارزیابی سلامت کودکان- لاتین- زند و والتون

دانلود پرسشنامه سلامت جسمانی- لاتین- هلر و کیتک

دانلود پرسشنامه غربالگری سلامت مردان-لاتین- مایو و هلر

دانلود پرسشنامه غربلاگری سلامت زنان- لاتین- مایو و هلر

دانلود پرسشنامه توصیف وضعیت مریض مخصوص پزشک- لاتین

دانلود پرسشنامه علائم بیماری(پزشکی)- لاتین-

دانلود پرسشنامه روان زخم دوران بچکیTRAUMA- لاتین- پنباکر و ساسمن

دانلود پرسشنامه آشکار سازی زهرابه در بزرگسلان- لاتین

دانلود پرسشنامه معلولیت کمر درد آسوستری-لاتین

دانلود پرسشنامه اثرات انتخاب برنامه دانشگاه – لاتین

دانلود پرسشنامه اثرات پر حرفی بر پویایی گروه- لاتین

دانلود پرسشنامه اثرات صبحانه خوردن روی عملکرد نمره- لاتین

دانلود پرسشنامه استفاده از منابع آبی جایگزین- لاتین

دانلود پرسشنامه افسردگی بر حسب جنسیت- لاتین

دانلود پرسشنامه بررسی فارغ التحصیلان پرستاری بین سال … تا- لاتین

دانلود پرسشنامه بلوغ و عملکرد آموزشی- لاتین

دانلود پرسشنامه پرخاشگری زنان در خوابگاه و دانشگاه- لاتین

دانلود پرسشنامه پرخاشگری AQ-لاتین- تفسیر و روایی پایایی- ۳۴ گویه

دانلود پرسشنامه تاثیر جنسیت بر عزت نفس- لاتین

دانلود پرسشنامه تحلیل رضایت دانشجویان از اقامتگاه خود- لاتین

دانلود پرسشنامه تحلیل رفتن اختلالات – لاتین

دانلود پرسشنامه ترس دانشجویان دختر از زندگی خوابگاهی- لاتین

دانلود پرسشنامه تفکر خودکشی در بین دانشجویان- لاتین

دانلود پرسشنامه کاربرد گزارش های شایع در سنجش تخطی شغلی- لاتین

دانلود پرسشنامه توسعه یک نگرش کل نگرانه- لاتین

دانلود پرسشنامه خرافات- لاتین

دانلود پرسشنامه خیال پردازی خود کشی در خوابگاه و دانشگاه – لاتین

دانلود پرسشنامه دلبستگی و علاقه شغل- لاتین

دانلود پرسشنامه دلتنگی به خانواده در دانشجویان سال اولی- لاتین

دانلود پرسشنامه رتبه بندی شغلی وجهه و اشاعه شغل- لاتین

دانلود پرسشنامه رضایت زندگی دانشجویان هوبنر۱۹۹۱ SLSS-لاتین-روایی پایایی-۷

دانلود پرسشنامه رضایت از زندگی در اقامتگاه جدید- لاتین

دانلود پرسشنامه رضایت از فارغ التحصیلی- لاتین

دانلود پرسشنامه رضایت از هم اتاقی های خوابگاه- لاتین

دانلود پرسشنامه رضایت بیمار- لاتین

دانلود پرسشنامه رفتار قانون شکنانه- لاتین

دانلود پرسشنامه رفتار های ارتقای سلامتی- لاتین

دانلود پرسشنامه رفتار های سیگار کشیدن- لاتین

دانلود پرسشنامه رفتار های هوشیاری سالم- لاتین

دانلود پرسشنامه سیگار کشیدن نوجوانان چطور قابل پیش بینی است-لاتین

دانلود پرسشنامه سیگار کشیدن- لاتین

دانلود پرسشنامه عملکرد زندگی دانشجویان در خوابگاه و پس از آن- لاتین

دانلود پرسشنامه عوامل اثر گذار بر رفتار منحرف نوجوانان- لاتین

دانلود پرسشنامه عوامل اثر گذار بر عملکرد آموزشی- لاتین

دانلود پرسشنامه عوامل اثر گذار بر نگرشهای محافظه کارانه و آزاد- لاتین

دانلود پرسشنامه عوامل موثر برمدرک دانشجویان دارای مستقل مالی- لاتین

دانلود پرسشنامه فردی سازی ناتوانی و یک محیط ناتوان کننده- لاتین

دانلود پرسشنامه فعالیت های فوق برنامه و عملکرد آموزشی- لاتین

دانلود پرسشنامه کد مطالعه رفتار- لاتین

دانلود پرسشنامه مطالعه ارتباط تنهایی با عملکرد آموزشی- لاتین

دانلود پرسشنامه مطالعه سطوح خرافه پرستی دانشجویان- لاتین

دانلود پرسشنامه مقایسه انطباق زندگی در خوابگاه و ترک خوابگاه- لاتین

دانلود پرسشنامه مقایسه نقش جنسیت و بین فرهنگی- لاتین

دانلود پرسشنامه نظم تولد و شخصیت- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش افراد به ایدز- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش به ازدواج- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش به افراد شاغل در نقش های غیر سنتی- لاتین

دانلود پرسشنامه انتخاب سنتی و غیر سنتی دانشجویان خانم- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش به پلیس دانشگاه و انتظامات- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش به پلیس- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش به دوران سالخوردگی- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش به رفتارهای غیر همنوا- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش به سلامتی و تمرین های سلامتی- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش به قدرت و اختیار-لاتین-تفسیر و روایی -۴۸گویه

دانلود پرسشنامه نگرش به مرگ آسان و با رضایت- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش به مرگ آسان- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش به مریضی ذهنی- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش پرستاران به پرستاران دانشجو- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش افراد به امکانات مراقبتی بهداشتی خوابگاه- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به روابط بین نژادی- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به روابط بین نژادی۹۴- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به نرخ های شهریه- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش دیپلمه ها به داشجویان پرستاری بامدرک- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش زنان به موضوعات اجتماعی متنوع- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش مردان به ملاقات ها و قرارهای عشقی- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش مردان به نقش های غیر سنتی زنان- لاتین

دانلود پرسشنامه هم سطح بودن مربی-نمره گذاری-لاتین- ۳۰گویه

دانلود پرسشنامه نگرش معلم به برنامه یکپارچه مشکلات یادگیری- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش معلمان به دانش آموزان با نیاز های ویژه – لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش های فمنیستی و هویت از خود- لاتین

دانلود پرسشنامه واکنش های استرسی دانشجویان در دانشگاه- لاتین

دانلود پرسشنامه ورزش رقابتی زنان- لاتین

دانلود پرسشنامه اثرات مصرف الکل روی عملکرد آموزشی- لاتین

دانلود پرسشنامه استفاده از دارو های غیر قانونی در دانشگاه- لاتین

دانلود پرسشنامه تحلیل نگرش ها در ارتباط با استفاده از دارو ها- لاتین

دانلود پرسشنامه خودداریهای جدید(دارو هاو الکل و روابط جنسی- لاتین

دانلود پرسشنامه نوشیدنی های سنگین و غیر مجاز در دانشگاه- لاتین

دانلود پرسشنامه مصرف الکل در بین دانشجویان- لاتین

دانلود پرسشنامه مصرف الکل نوجوانان- لاتین

دانلود پرسشنامه مصرف الکل- لاتین

دانلود پرسشنامه مصرف دارو ها- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش افراد به الکل- لاتین

دانلود پرسشنامه خطر تجاوز جنسی در دانشجویان دختر سال اولی- لاتین

دانلود پرسشنامه آزار جنسی در خوابگاه- لاتین

دانلود پرسشنامه آزار جنسی- لاتین

دانلود پرسشنامه استفاده از جلوگیری از بارداری در میان مردان- لاتین

دانلود پرسشنامه تجاوز جنسی در دانشگاه- لاتین

دانلود پرسشنامه ترس از تجاوز فیزیکی موجود در دانشگاه- لاتین

دانلود پرسشنامه ترس دانشجویان خانم از مورد حمله قرار گرفتن- لاتین

دانلود پرسشنامه جلو گیری از بارداری در بین دانشجویان- لاتین

دانلود پرسشنامه خود پذیرشی و قبول همجنس گرایی- لاتین

دانلود پرسشنامه روابط جنسی قبل از ازدواج- لاتین

دانلود پرسشنامه روابط جنسی قبل از ازدواج۹۸- لاتین

دانلود پرسشنامه روابط جنسی نامشروع در دانشویان خانم- لاتین

دانلود پرسشنامه روابط نا مشروع جنسی نا خواسته- لاتین

دانلود پرسشنامه علائم غیر عادی قبل از قاعدگی در دانشجویان دختر- لاتین

دانلود پرسشنامه مطالعه تحلیلی روابط جنسی قبل از ازدواج- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش به هم جنس گرایی- لاتین

دانلود پرسشنامه نگرش ها و رفتار های روابط جنسی قبل از ازدواج- لاتین

دانلود پرسشنامه نیروی زمین -لاتین- ۳۴ گویه

 

ضمن عرض سلام و خیر مقدم

قابل توجه بازدیدکنندگان‘ مراجعین و هم رشته ای های محترم‘ پرسشنامه هایی فوق به زبان انگلیسی هستند و می توانید آنها را خریداری کنید. فقط لازم است با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر، پرسشنامه ها را از طریق ایمیل دریافت کنید. هر پرسشنامه ۲۵۰۰ تومان


aarab24@gmail.com

لینک سامانه پرداخت

 چگونه یک پرسشنامه علمی تنظیم کنیم ؟

مقدمه :

همۀ تحقیقات علمی و پایان نامه های تحقیقاتی ، در مورد مولفه های مختلف تحقیق مانند ادبیات موضوع، مدل مفهومی، روش تحقیق و روش تحلیل داده ها توضیحات جامعی ارائه شده است. توضیحاتی از قبیل انواع، روشهای مختلف و دلایل انتخاب روش منتخب در هر بخش به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.

یکی از بخشهای مهم در تحقیقات، فاز گردآوری اطلاعات است که در گزارش نهایی تنها به ذکر نام ابزار گردآوری بسنده می شود. این ابزارها بسته به «اولیه» و یا «ثانویه» بودن داده های مورد نیاز متفاوت هستند. معمول ترین ابزار مورد استفاده، خصوصاً در تحقیقات میدانی، پرسشنامه است. طراحی پرسشنامه دارای ظرائفی است که رعایت آنها می تواند تاثیر بسزایی بر غنای داده های جمع آوری شده داشته باشد.

پرسشنامه، ابزاری ساختار یافته به منظور جمع آوری داده های اولیه در یک پیمایش تحقیقی است که از مجموعه ای از سوالات کتبی یا شفاهی تشکیل شده که پاسخ دهنده جواب آنها را می دهد. مطالعات نشان داده است که هرچه طراحی پرسشنامه بهتر انجام شده باشد پاسخ دهنده به ارائۀ پاسخهای دقیقتر و کاملتری ترغیب می شود. نکتۀ قابل توجه این است که صرفاً ارائۀ پرسشنامه و درخواست برای تکمیل آن کمک شایانی به پیشبرد تحقیق موردنظر نخواهد کرد. به موازات توزیع یک پرسشنامه لازم است اقداماتی مشابه «مدیریت ارتباط با مخاطب» نیز در پیش گرفت چرا که پاسخ دهندگان به مثابه مخاطبان تحقیق ما هستند و قرار است «زمانی» را صرف پیشبرد تحقیق ما بکنند لذا، در مقابل این هزینۀ زمانی باید «ارزشی» کسب کنند. رضایت پاسخ دهنده از تکمیل پرسشنامۀ تحقیق شما به منزلۀ رضایت مصرف کننده از محصول یک شرکت است.

براساس ادبیات وفاداری مخاطبان ، رضایت آنها نقش تعیین کننده ای در تکرار همکاری خواهد داشت که برای مجموعه ای که تحقیقات را به صورت حرفه ای دنبال می کند، تکرار فعالیت تحقیقی به معنی علاقۀ افراد به شرکت در تحقیق و ارائۀ اطلاعات لازم در قالب تکمیل یک پرسشنامه است. اقداماتی از قبیل ارائۀ پاداش (نقدی و غیر نقدی) و استفاده از ابزارهای ارتباطی مولفه های مهمی در پروسۀ توزیع و جمع آوری پرسشنامه محسوب می شوند.

مفهوم پرسشنامه

پرسشنامه مجموعه ای است از سولات کتبی و غالبا مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جوابهای خود را بر آن درج می کند. به هنگامی که پژوهشگر دقیقا می داند در پی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازه گیری کند. پرسشنامه ابزاری کارآمد برای گردآوری اطلاعات به شمار می رود. پرسشنامه را می توان به طور حضوری یا از طریق پست میان پاسخ دهندگان توزیع کرد. همچنین می توان با اجرای آن به طور الکترونیکی داده های لازم را گردآوری کرد.

رهنمودهایی برای طراحی پرسشنامه

اصول طراحی پرسشنامه های خوب بر سه محور استوار است. نخستین محور، نگارش پرسشها را در بر می گیرد. محور دوم به چگونگی دسته بندی، درجه بندی و ثبت متغیرها پس از دریافت پاسخهای پرسشنامه ها می پردازد. شکل ظاهری پرسشنامه نیز سومین محور را تشکیل می دهد. هر سه محور مسایل مهمی در طراحی پرسشنامه به شمار می روند چرا که سو گیریهای پژوهش را به حداقل می رسانند.

اصول نگارش  پرسشنامه

اصول نگارش پرسشنامه بسیارند که اساسی ترین آنها عبارتند از:

ـ درستی محتوای پرسشها

ـ چگونگی نگارش پرسشها و سطح یا دشواری زبان به کار رفته

ـ نوع و شکل ظاهری پرسشها

ـ تقدم و تاخر پرسشهاـ اطلاعات شخصی که از پاسخ دهنده در خواست می شود.

انواع سوال در پرسشنامه ها :

۱-   پرسشهای باز و بسته:

پرسشهای باز به پاسخ دهنده اجازه می دهد هر گونه مایل است جواب بدهد.مثلا می توان از او خواست پنج نکته جالب و چالشی را درباره شغل خود بیان کند،یا انکه بگوید چه ویژگیهایی را در مورد سر پرستان و محیط کار خود دوست می دارد. ولی پرسش بسته از پاسخ دهنده می خواهد از میان گزینه هایی که پژوهشگر ارائه می کند یکی را بر گزیند.به طور مثال،پژوهشگر ده یا پانزده ویژگی را در زمینه جالب بودن و چالشی بودن شغل برای وی درج می کند و از او می خواهد پنج ویژگی را که وی می پسندد با رعایت اولویت بنویسد.تمام پرسشهایی که از مقیاسهای اسمی،ترتیبی یا لیکرت یا نسبتی استفاده می کنند از نوع بسته هستند.

پرسش بسته به فرد کمک می کند تا با انتخاب یکی از گزینه های فراهم شده سریعتر تصمیم بگیرد. همچنین استخراج اطلاعاتی را که سپس باید تحلیل شود برای پژوهشگر ساده می کند. البته باید توجه کامل به عمل آید که گزینه های هر پرسش در عین حال که از یکدیگر مستقل هستند،در مجموع یک موضوع را در بر گیرند. اگر مقوله های تکراری وجود داشته باشد یا همه گزینه های ممکن ارائه نشده باشد،ممکن است پاسخ دهنده دچار سر در گمی شود و امکان تصمیم گیری سریع از وی سلب شود.

گاهی ممکن است برخی پاسخ دهندگان مقوله های موجود در پرسشنامه بسته را نا کافی و محدود بدانند و مایل باشند از خود مطالب دیگری را بیفزایند.بدین سبب بسیاری از پرسشنامه ها همواره در پایان به صورت پرسش باز از تکمیل کننده می خواهند هر مقوله یا مطلب دیگری را که لازم می داند بیفزاید. بدیهی است پاسخهای این پرسشهای باز را باید برای تحلیلهای بعدی تنظیم و دسته بندی کرد.

۲-پرسشهای همراه با واژگان مثبت و منفی:

به جای اینکه همه پرسشها را به صورت مثبت بنویسیم،شایسته است پرسشهایی همراه با واژگان منفی نیز در نظر گرفته شود تا گرایش پاسخ دهنده به علامت زدن در یک سمت مقیاس به حداقل برسد. به طور مثال فرض کنید برای اندازه گیری احساس کامیابی شش پرسش مطرح کرده ایم و یک مقیاس پنج قسمتی را به ترتیب از گزینه خیلی کم برابر با یک تا خیلی زیاد برابر با پنج به کار برده ایم. پاسخ دهنده ای که تمایل چندانی به تکمیل این پرسشنامه ندارد هنگامی که می خواهد به پرسشهایی که آمیزه ای از واژگان مثبت و منفی درآن وجود دارد به احتمال زیاد با آن در گیر می شود و گوش به زنگ می ماند. مثلا اگر برای پرسش مثبتی همچون«من احساس می کنم توانسته ام در شغل خودم کارهای مختلفی انجام دهم»او عدد ۵ را علامت بزند دیگر نمی تواند برای پرسشی همچون«احساس نمی کنم که در شغلم خیلی کارامد باشم»که واژه ای منفی در خود دارد،همان عدد ۵ را علامت بزند. حتی اگر چنین کاری هم بکند،پژوهشگر قادر است چنین سوگیری را کشف کند.یک پرسشنامه خوب آمیزه ای از پرسشهای همراه با واژگان مثبت و منفی را در خود دارد.

البته باید از کاربرد نفی مضاعف و زیاده روی در استفاده از واژه های«نه»و«فقط» خودداری کرد زیرا پاسخ دهنده دچار ابهام می شود.به طور مثال،بهتر است به جای «نیامدن به سر کار از آمدن به سر کار جالب تر است» بگوییم «سر کار آمدن چندان جالب نیست»یا انکه به جای «فقط باید به آدمهای قوی هیچ شربت تقویتی ندهیم» بگوییم «آدمهای قوی به شربت تقویتی نیاز ندارند».

۳-    پرسش های دو وجهی  

پرسشهایی را گویند که احتمالا دو پاسخ دارند. از درج چنین پرسشهایی باید خودداری کرد و به جای آنها از پرسشهای جداگانه استفاده کرد. به طور مثال،پرسشی همچون«آیا فکر می کنید بازار خوبی برای این فرآورده وجود دارد و خوب فروش خواهد رفت؟» می تواند برای بخش نخست خود پاسخ«آری»و برای بخش دوم به دلایل مختلف پاسخ «نه» داشته باشد. در این گونه موارد بهتر است برای هر بخش یک پرسش جداگانه مطرح کنیم،که در این صورت امکان دارد هر دو پاسخ مثبت یا منفی یا اولی منفی دومی مثبت یا اولی مثبت و دومی منفی داشته باشد.

۴-    پرسشهای مبهم
پرسشهایی که حتی دو وجهی هم نیستند ممکن است به طور مبهم نگاشته شوند و پاسخ دهنده معنای آنها را به درستی درک نکند.نمونه قابل ذکر چنین است:«تا چه حد فکر می کنید خوشحالید؟»پاسخ دهنده شاید تردید کند که منظور خوشحالی از محل کار،کاشانه یا به طور کلی است.البته این پژوهش چون جنبه سازمانی دارد احتمالا او پرسش را به محل کار مرتبط میکند.ولی ممکن است پژوهشگر جنبه کلی خوشحالی و رضایت در زندگی روزمره را در نظر داشته است.بدین ترتیب،پرسشهای مبهم در خود سو گیری درونی دارند چرا که پاسخ دهنده ممکن است آنها را به گونه ای دیگر تفسیر کند و در نهایت مجموعه ای از پاسخ های نا درست را همراه می آورند.

۵-    پرسشهای مبتنی بر یادآوری گذشته

ممکن است برخی پرسشها پاسخ دهنده را
بر آن دارند که تجربه هایی از گذشته خود را که برایش روشن نیستند به یاد آورد.پاسخ
های چنین پرسشها هم می تواند همراه با سو گیری باشد.به طور مثال،از فردی که در
سازمانی سی سال سابقه خدمت دارد می پرسند چه زمانی کار را در فلان واحد آغاز کرد و چه مدت طول کشید وی ممکن است پاسخهای درست را به یاد نیاورد یا به گونه ای پاسخ را رفع و رجوع کند. چنین اطلاعاتی را به سادگی می توان از پرونده استخدامی وی به دست آورد.

۶-    پرسشهای هدایت کننده:

پرسشها نباید به گونه ای نگاشته شوند که پاسخ دهنده را به دادن پاسخهایی هدایت کنند که مورد نظر پژوهشگر است. یک نمونه چنین است:«آیا فکر نمی کنید در این روزها که هزینه زندگی رو به افزایش است باید به حقوق کارکنان افزایش های چشمگیر تعلق گیرد؟»

با پرسیدن چنین سوالی به پاسخ دهنده علامت می دهیم و او را زیر فشار می گذاریم که بگوید«آری» آمیختن پرسش با افزایش هزینه زندگی او را هدایت می کند که بگوید«نه،این گونه نیست مگر آنکه بهره وری آنان نیز افزایش یابد» راه دیگر برای پرسش سوال در مورد افزایش حقوق که در عین حال سو گیری کمتری را داشته باشد چنین است:  «تا چه میزان موافقید که کارکنان باید افزایش حقوق بگیرند؟» اگر پاسخ دهنده فکر کند کارکنان استحقاق دریافت افزایش حقوق را به هیچ وجه ندارند پاسخ او «کاملا مخالفم»خواهد بود و اگر هم بر عکس فکر کند«کاملا موافقم»را بر می گزیند. چنانچه نظرش چیزی بین این دو حد باشد بر حسب میزان موافقت یا مخالفت خود گزینه دیگری را علامت می زند.

۷-    پرسشهایی که بار عاطفی دارند

نوع دیگری از سو گیری در پرسشها زمانی روی می دهد که آنها با احساسات و عواطف درآمیخته شوند. نمونه ای از پرسشهایی که بار عاطفی دارندچنین است:«آیا به نظر شما اگر اتحادیه کارگران تصمیم به برگزاری اعتصاب بگیرد تا چه میزان احتمال دارد که مدیریت موضع انتقامجویانه بگیرد؟» واژه های اعتصاب و انتقامجویانه دارای بار عاطفی هستند و مدیریت و اتحادیه را در دو قطب قرار می دهند،لذا پاسخ اینگونه پرسشها سو گیری شدیدی را با خود دارد. اگر این پرسش هدف دو گانه دارد. اگر این پرسش هدف دو گانه دارد،(۱) افراد تا چه حد طرفدار اعتصاب هستند.(۲) آنان تا چه حد از بازتاب خصمانه مدیریت در صورت بروز اعتصاب بیم دارند،پس دو پرسش مجزا لازم است. چه بسا که کارکنان چندان با اعتصاب موافق نباشند و در عین حال این اعتقاد را هم نداشته باشند که در صورت برگزاری اعتصاب مدیریت به اقدام تلافی جویانه دست خواهد زد.

۸-    پرسشنامه حضوری

هر گاه قرار باشد بررسی در سازمان کوچکی صورت گیرد و آمادگی و توانایی جمع کردن کارکنان در یک محل وجود داشته باشد تا به پرسشنامه ها پاسخ دهند،این اجرای حضوری بهترین روش گردآوری اطلاعات است. بزرگترین امتیاز این شیوه آن است که خود پژوهشگر یا یکی از اعضای گروه پژوهش می تواند شخصا پرسشنامه های تکمیل شده را در مدت زمانی کوتاه گرداوری کند و هر گونه تردیدی را که پاسخ دهندگان در مورد هر یک از سولات دارند بی درنگ بر طرف کند.همچنین پژوهشگر این فرصت را دارد که موضوع پژوهش را معرفی کند و پاسخ دهندگان را بر انگیزد که پاسخهای صادقانه بدهند.اجرای همزمان پرسشنامه برای گروه بزرگی از افراد در مقایسه با مصاحبه هم کم هزینه تر و هم سریعتر است و نیز اجرای آن به مهارتهای کمتری نیاز دارد.به دلیل مزیت هایی که بیان شد،هر گاه که میسر باشد بهتر است پرسشنامه را به صورت حضوری با گروهی از افراد اجرا کنیم. با این همه سازمانها اغلب قادر نیستند یا تمایل ندارند گردآوری اطلاعات را در زمان کار اجرا کنند و از این رو راههای دیگری برای تکمیل و بازگرداندن پرسشنامه باید اندیشیده شود.در این گونه موارد می توان پرسشنامه ها میان افراد توزیع و در فرصتی دیگر آنها را شخصا دریافت کرد،یا آنکه آنها را همراه با پاکت تمبرداری که نشانی پژوهشگر بر آن درج است توزیع کرد و تا تاریخ معینی در خواست بازگرداندن آنها را نمود. غالبا پاسخنامه ای نیز برای سولات چند گزینه ای همراه با پرسشنامه ارسال می شود تا افراد آن را با مداد علامت بزنند. سپس آنها را پس از گردآوری به طور ماشینی و با استفاده از رایانه می خوانند و داده ها را جمع بندی می کنند. حتی می توان دیسک های حاوی پرسشها را برای افرادی که رایانه شخصی در اختیار دارند فرستاد.

۹- پرسشنامه پستی

مزیت برجسته پرسشنامه پستی آن است که منطقه جغرافیایی گسترده ای را در بر می گیرد. پرسشنامه ها از طریق پست برای پاسخ دهندگان ارسال می شود تا آنان هر گونه که راحت ترند آنها را تکمیل کنند. البته شمار پرسشنامه های برگشتی معمولا آن گونه نیست که انتظار می رود و گاهی بسیار اندک است. دشواری دیگر آن است که چنانچه پاسخ دهنده با ابهامی روبرو باشد آن را نمی توان بر طرف کرد.همچنین وقتی شمار پرسشنامه های برگشتی اندک باشد به دشواری می توان به نمونه ای دست یافت که نماینده جامعه خود باشد زیرا آنها که بدین بررسی پاسخ داده اند شاید کاملا با جامعه خود متفاوت باشند. با این همه برای افزودن بر شمار پاسخ دهندگان پرسشنامه های پستی فنون ویژه ای وجود دارد.فرستادن نامه های پیگیری همراه کردن یک انگیزنده مادی با پرسشنامه،ضمیمه کردن پاکت منضم به نشانی بازگشت و چسباندن
تمبر بر آن و رعایت اختصار در تهیه پرسشنامه موثر خواهد بود.

اگر پژوهشگر در صدد گردآوری اطلاعات از افرادی است که تحصیلات اندک دارند،انتخاب پرسشنامه به عنوان یک ابزار با محدودیتهایی روبرو است.در صورت امکان افزودن عکس و تصویر به پرسشنامه در این گونه موارد مفید است. اما برای اکثر پژوهشهای مدیریتی در پی شناسایی متغیر ها و تعیین و تدوین مقیاسهایی اندازه گیری آنها پرسشنامه ابزاری مناسب برای گردآوری اطلاعات است.در مطالعات میدانی بررسیهای مقایسه ای و طرحهای تجربی برای اندازه گیری متغیر ها اغلب از پرسشنامه استفاده می شود.از انجا که در بررسیها به طور مرسوم پرسشنامه به کار گرفته می شود،آگاهی بر چگونگی طراحی آن ضروری است که ذیلا مجموعه ای از رهنمودها ارائه می شود.

زبان و واژه پردازی پرسشنامه

زبان پرسشنامه باید با میزان درک پاسخ دهندگان همخوان باشد.گزینش واژگان به سطح تحصیلی و چهارچوب داوری افراد و نیز فرهنگ موجود بستگی دارد.مثلا در مواردی که یک زبان در یک پاره فرهنگ خود به طور محاوره ای و د ر پاره فرهنگ دیگر خود به صورت رسمی به کار می رود،برخی واژه ها احتمالا در یکی از آنها برای دیگری بیگانه است یا اینکه برخی کارگران شاید واژه هایی همچون ساختار سازمانی،را درک نکنند.بدین ترتیب واژه ها را باید به گونه ای برگزیند که برای پاسخ دهندگان قابل فهم باشد. اگر آنها برخی پرسشها را درک نکنند یا به گونه ای دیگر تفسیر کنند،پژوهشگر پاسخهایی نادرست و همراه با سو گیری دریافت می کند. از این رو سوالاتی که پرسیده می شود یا زبانی که به کار می رود و واژگانی که به کار گرفته می شود باید نگرشها، تصورات و احساسات پاسخ دهندگان را در نظر بگیرد.

نحوه تهیه پرسشنامه

در پژوهش هایی که از پرسشنامه استفاده می شود، اعضا نمونه یا جامعه، با پر کردن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در مصاحبه ای که خود آن را بر عهده داشته اند شرکت می کنند. به همین دلیل سؤال ها و راهنمایی های مربوط به آن باید به اندازه کافی روشن و قابل فهم باشد تا پاسخگو نقش مصاحبه کننده را نیز اجرا کند این گونه پرسشنامه ها را نیز می توان در محل های موردنظر مثل منازل و محل کار اشخاص و اماکن عمومی مثل مراکز خرید و تفریحی و در بین اعضای گروه های موردنظر توزیع نمود. از آنجا که پرسشنامه جنبه خوداجرایی دارد باید به شیوه ای نوشته یا بیان شود که بتواند افراد موردنظر را مشارکت ترغیب کند. دستورالعمل، سؤال ها و راهنمایی آن باید به گونه ای طرح شود که افراد مورد نظر را به ادامه همکاری و برگرداندن پرسشنامه علاقه مند نماید؛ این امر به خاطر عدم حضور مصاحبه گر واقعی برای توضیح بیشتر و تشویق پاسخ دهنده است.

زمینه یابی پرسشنامه

الف) هدف:

اولین قدم در اجرای زمینه یابی پرسشنامه تهیه فهرستی از هدف هایی است که پژوهشگر قصد دارد به کمک پرسشنامه به آنها برسد؛ تهیه و تنظیم پرسشنامه قبل از داشتن درک روشنی از آنچه که باید حاصل شود تقریباً ناممکن است.

ب) بیان مسأله:

هدف زمینه یابی پرسشنامه ای توصیف رفتار، طرز تفکر، احساس ویژه یا آزمون رابطه بین دو یا چند متغیر است. برای مثال پژوهشگر ممکن است به توصیف موارد زیر علاقه مند باشد. چه مقداری از خانواده خرید کالای معین را در نظر دارند؟ طرز تفکر صاحبان صنایع در مورد دانشجویان طراحی صنعتی چگونه است؟ احساس مردم در مورد برند های مختلف کالاها چگونه می باشد و غیره.

ج) تعیین جامعه و انتخاب نمونه:

تعیین جامعه در بیشتر موارد در نکاتی همچون اهمیت موضوع، قابلیت تعمیم پذیری، علاقه پژوهشگر و منابع اطلاعاتی مبتنی است جامعه موردنظر، شهرک، شهر، استان، کشور، منطقه آموزشی واحد نظامی یا زیر گروهی از واحدهای ذکر شده نظیر گروه های قومی، مذهبی، سنی و شغلی باشد به علت وسعت زیاد جامعه موردنظر، همیشه مطالعه تمام آن مقدور نیست به علاوه برای توصیف ویژگی های جامعه موردنظر و آزمون فرضیه در مورد آن نیازی به مطالعه تمام اعضای جامعه نیست. در عوض به انتخاب نمونه ای از اعضای جامعه که معرف و نماینده واقعی آن باشند اقدام می شود.

تنظیم پرسشنامه:

۱٫ سؤال های پرسشنامه باید ساده، روشن و دقیق باشند؛ زیرا هنگام پاسخگویی به آنها کسی جهت تعریف و توضیح حضور ندارد.

۲٫ سؤالات پرسشنامه باید به صورت پاسخ بسته نوشته شود و بهتر است تعداد سؤال های پاسخ باز به حداقل ممکن برسد، امکان دارد پاسخ هایی که به سؤالات باز داده می شود ناتمام و بی ربط باشند. ناخوانایی، غلط املایی و تفسیر پاسخ های باز از دیگر مشکلات سؤال های پاسخ باز می باشند.

۳٫ به صورت اضافی و به خاطر جلوگیری از اشتباه از سؤالات گُزیده استفاده می شود. سؤال های گزیده به پرسش هایی گفته می شوند که گروه معینی از پاسخ دهندگان به آن پاسخ می دهند. برای مثال با مطرح کردن سؤالی درباره وضعیت تأهل در پرسشنامه می توان پاسخ دهندگان متأهل را شناسایی کرد و سپس پرسش های مربوط به فرزند، یا فرزندان، همسر و سایر موارد را مطرح نمود. هر سؤال گزیده به راهنمایی خاص خود نیاز دارد.

۴٫ سؤال های مربوط به گذشته را در یک محدوده زمانی مشخص مطرح کنید در صورتی که قصد دارید درباره رفتار گذشته افراد اطلاعاتی کسب کنید، زمان مورد نظر را مشخص کنید. برای مثال این سؤال که چندبار مرتکب تخلفات رانندگی شده اید بسیار مهم است. عدم وجود محدوده زمانی مشخص در چنین سؤال هایی موجب می شود که افراد پاسخ های خود را به زمان های متفاوت نسبت دهند. لذا اطلاعاتی که در این گونه موارد به دست می آید در بهترین حالات فاقد انسجام خواهند بود و در بدترین شرایط به قدری مبهم اند که نمی توان بر اساس آنها دست به تحلیل زد.
در محدوده های زمانی که چنین سؤال هایی به کار می روند به صورت زیر باید عمل شود که به صورت عبارت هایی همچون: در ۵ سال گذشته، در یک سال گذشته، در یک ماه گذشته و یا اینکه اساساً سؤال کرد چه موقع برای اندازه گیری تعداد دفعاتی که رفتار افراد در آن ارتباط انجام شده است، اغلب محدوده زمانی کوتاه تر مناسب است زیرا پاسخ دهندگان نمی توانند وقوع رفتارهای خود را در زمان های طولانی به یاد آورند.

۵٫ برای سؤال های حساس چارچوب مناسبی فراهم سازید گاهی اوقات پرسش هایی مطرح می شوند که ممکن است مغایر عقیده، باور، نگرش و مکاتب فکری باشند.

۶٫ تعدادی از سؤال های پرسشنامه را به ویژگی های فردی و جمعیتی اختصاص دهید. این نوع سؤال ها که بر ویژگی هایی فردی تأکید دارند در قالب پرسشنامه ها مطرح می شود این پرسش ها از مواردی به این شرح تشکیل شده اند: سن، جنس، وضعیت تأهل، قوم و نژاد، تحصیلات، شغل، درآمد و گاهی اوقات مذهب، نوع مالکیت محل مسکونی، ترکیب خانوادگی.

۷٫ سؤال های پرسشنامه باید یکی از جنبه های هدف و یا فرضیه صورت بندی شده را اندازه گیری کند به منظور تهیه و تنظیم پرسشنامه ای مناسب باید هر یک از سؤال های پرسشنامه هدفی را اندازه گیری کند؛ به عبارت دیگر سؤال باید به شیوه ای تنظیم شود که به کمک آنها بتوان اطلاعات لازم برای پاسخ دادن به سؤال های تحقیق یا آزمون فرضیه های صورت بندی شده جمع آوری کرد.

۸٫ سؤال های پرسشنامه را با توجه به موضوع پژوهش در ارتباط با خصوصیت جامعه ای که پرسشنامه در آن اجرا می شود تعیین کنید. نظم و ترتیبی که سؤال های پرسشنامه بر اساس آن طرح می شود متفاوت است. ولی در اینکه جای هر سؤالی کجا باشد اتفاق نظری وجود ندارد. بعضی ترجیح می دهند که نکات مربوط به ویژگی های فردی و خانوادگی در ابتدای پرسشنامه و سؤال های حساس در آخر آورده شود و برخی عکس این عمل را انجام می دهند در واقع این پژوهشگر است که باید با توجه به بینشی که در مورد موضوع و جامعه ی پژوهشی خود دارد جای هر سؤال یا نظم و ترتیب آنها را تعیین نماید. چنانچه موضوع اهمیت قابل توجهی داشته باشد بهترین شیوه
آن است که پرسش های مربوط به موضوع اصلی را در ابتدا بیاوریم تا بالاترین نسبت پاسخ دهی به دست آید.

۹٫ صفحه اول پرسشنامه بایست مربوط به نحوه ی پاسخگویی به سؤال ها باشد.

طرح پرسشنامه:

توصیه های زیر که بر اساس تجربه و تحقیق به دست آمده اند در تهیه و تنظیم پرسشنامه به شما کمک می کند:

۱- پرسشنامه را جذاب کنید. یکی از راه های رسیدن به این هدف چاپ پرسشنامه است.

۲- پرسشنامه را صفحه بندی کنید.

۳- سؤال های پرسشنامه را تا حد ممکن به شکل ساده طرح کنید به نحوی که پاسخگویی به آنها آسان باشد.

۴- در ابتدا و انتهای پرسشنامه، نام و نام خانوادگی و آدرسی را که پرسشنامه به آنجا فرستاده شود ذکر کنید.

۵- نحوه پاسخگویی به سؤال ها را خیلی ساده و با حروف درشت ذکر کنید.

۶- در ابتدای هرنوع سؤال یک مثال مطرح و نحوه پاسخگویی به آن را مشخص کنید.

۷- سؤال های پرسشنامه را براساس نظم منطقی مطرح کنید.

۸- در ابتدای پرسشنامه سؤال هایی را مطرح کنید که جالب هستند.

۹- در پرسشنامه هایی که خیلی طولانی هستند سؤالات مهم را در آخر پرسشنامه نیاورید.

۱۰- از به کاربردن کلماتی که پاسخ دهندگان نسبت به آنها حساس هستند خودداری نمایید.

۱۱- در هر سؤال اطلاعات را به طور کامل بیان کنید به نحوی که سؤال برای پاسخ دهنده معنی دار باشد.

۱۲- طول پرسشنامه بر دقت پاسخگویی تأثیر دارد بنابراین در صورت امکان پرسشنامه را مختصر مطرح کنید. به عبارت دیگر در پرسشنامه فقط سؤال هایی را مطرح کنید که در جهت رسیدن به هدف های پژوهش موردنیاز هستند.

منابع و مآخذ :

۱)      اسلامی فارسانی ،”تهیه طرح تحقیق برای یک پروژه تحقیقاتی ” ، فصلنامه مصباح ، شماره ۷ ، پاییز ۱۳۷۲ .

۲)      امین ، ماپور و میکائیل ناب ، ” عامل تاثیر – منافع و مضار ” ترجمه و تدوین محمد جواد رسانی ، فصلنامه علوم ، تحقیقات و فناوری ، شماره ۷ ، پاییز ۱۳۸۰ .

۳)      ———- ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی ، تهران ، انتشارات بدر ، ۱۳۶۴ .

۴)      هومن ،حیدر علی ،پایه های پژوهش در علوم رفتاری  ، ج ۳ ، ۱۳۷۰ .

۵)      غلامحسین زاده ، غلامحسین ، آیین نگارش و ویرایش ، تهران ، انتشاارت سمت ، ۱۳۷۲ .

38 پاسخ به پرسشنامه انگلیسی

 1. سجاد گفت:

  با سلام واحترام
  لطفا در صورت امکان پرسشنامه به زبان لاتین در خصوص مدیریت برنامه ریزی و مدیریت توسعه مسیر شغلی برام ارسال کنید ۰۹۱۷۷۴۲۵۰۳۰
  Development management planning
  Management Career Development

 2. پریسا گفت:

  سلام
  پرسشنامه لاتین برای روانشناسی ورزش احتیاج دارم که تا حالا به فارسی ترجمه نشده باشه .

  • مدیر گفت:

   کدام یک مناسب شماست:
   پرسشنامه توانایی تصویر سازی ورزش یا پرسشنامه سنجش صدمات وارد بر ورزشکاران SCAT2 یا ورزش رقابتی زنان

 3. سمیه گفت:

  ضمن عرض ادب و احترام خدمت مدیریت محترم
  اگر برایتان مقدور می باشد لطفا پرسشنامه تفکر انتقادی انیس را برایم ارسال کنید یا اگر لینک خرید موجود است برایم بفرستید. با تشکر

  • مدیر گفت:

   دو ابزار زیر به انگلیسی موجود داریم:
   پرسشنامه تفکر انتقادی انیس و ویر ۱۹۸۵
   پرسشنامه و تست آسان تفکر انتقادی ایلینویز- فرم A3 – فینکن و انیس ۱۹۹۳

 4. فاطمه گفت:

  سلام شما در حوزه مدیریت ورزشی یا مشخص تر د رحوزه بازاریابی یا بازاریابی ورزشی پرسشنامه ای لاتین که تعیین روایی و اعتبار نشده باشد دارید؟
  ممنون از پاسخ سریع شما

 5. زهرا ایزدی کیا گفت:

  سلام لطفا در صورت امکان پرسش نامه لاتین نیازهای روانشناختی رایان-دسی را برایم ارسال کنید

  • مدیر گفت:

   سلام. در منبع زیر جستجو کنید:
   La Guardia, J. G., Ryan, R. M., Couchman, C. E., & Deci, E. L. (2000). Within-person variation in security of attachment: A self-determination theory perspective on attachment, need fulfillment, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 367-384.

 6. رقیه گفت:

  سلام، سایت خوبی دارین، ببخشید من میتونم سفارش پرسشنامه بدم?
  دنبال نسخه انگلیسی پرسشنامه محیط خانوادهFES هستم ، لطفا کمکم کنید که لاتینش رو پیدا کنم

 7. رقیه گفت:

  سلام لطفا پرسشنامه لاتین محیط خانواده موس (FES) رو برام ارسال کنین ، واقعا خیلی فوری نیاز دارم بهش، ممنون

 8. زهرا گفت:

  لطفا پرسش نامه بزه دیدگی رو اگر موجود هست

 9. محمد داداشی گفت:

  سلام
  دو تا پرسشنامه میخاستم
  گرایش به تبلیغ و نگرش به تبلیغ
  بی نهایت سپاس

 10. قلی پور گفت:

  سلام پرسشنامه ادراک از طنز رو میخواستم .
  ممنون

 11. هادیان گفت:

  سلام ببخشید من پرسشنامه در حوزه روان شناسی تربیتی تا به حال به فارسی ترجمه نشده امکان هست چند نمونه ارسال کنید با هزینه اش چقدر است

 12. حسنا شکری گفت:

  سلام من پرسشنامه لاتین تغییر مغز و بدن رو میخواستم و مبلغ ۲۵۰۰ تومان واریز کردم. اما لینک سب خرید غیر فعال هستش. چطوری این پرسشنانه رو دریافت کنم؟

 13. صابری گفت:

  سلام.بنده پرسشنامه لاتین در زمینه مشاوره و روانشناسی خانواده نیاز دارم ولی بایستی از ژورنال های معتبر گرفته شده باشه و کوتاه باشه امکانش هست ابتدا عنوان پرسشنامه رو ببینم بعد سفارش بدم

 14. داوود گفت:

  ۱٫ The Rating Scale Mental Effort (Zijlstra, 1993)
  ۲٫ Profile of Mood States (Wald & Mellenbergh, 1990)
  ۳٫ Testing of Ronnberg and colleagues (2008) ease of language understanding (ELU) model
  ۴٫ the PedsQL Multidimensional Fatigue Scale (PedsQL MFS) (Varni et al. 2002).

 15. mehrsa گفت:

  سلام پرسشنامه های روانشناسی میخواستم که لاتین باشه و حتما ترجمه نشده باشه و ترجیحا کوتاه باشن
  با سپاس

 16. مهناز علی مرادی گفت:

  سلام .ضمن تشکر .نیاز به روایی و پایایی پرسشنامه خودتوانمندسازی اجتماعی (کفایت اجتماعی ) فلنر ۱۹۹۰ دارم .که این روایی و پایایی توسط فلنر و همکارانش گزارش شده باشه نه سازندگان ایرانی . با تشکر

  alimoradi_mahnaz@yahoo.com

 17. مریم گفت:

  با سلام
  ببخشید اگه امکان داره پرسشنامه انگلیسی تاب آوری کونور و دیویدسون مدل ۲۵ سوالی و پرسشنامه انگلیسی سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن رو برام بفرستین
  با تشکر

 18. pkh گفت:

  سلام خسته نباشید
  تکست انگلیسی پرسش نامه هوش اخلاقی لنیک و کیل رو میخواستم

 19. ویدا گفت:

  با سلام و خسته نباشید.
  من به پرسشنامه (future orientation, (seginer, nurmi and poole,2007 نیاز دارم. لطفا راهنمایی کنید.

 20. اعظم ذوالفقاری گفت:

  عالی

 21. هانیه محمدی گفت:

  با سلام
  بنده نیاز به پرسشنامه ۵۶ گویه ای جو انتقال آموزش ( تایر و تیکوت در سال ۱۹۹۵ ) به زبان فارسی دارم . لطفا در صورت امکان لینک آن را جهت خرید ارسال نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *