پرسشنامه های آپلود نشده

 بعضی پرسشنامه ها در اینجا لیست شده اند اما قابل دانلود مستقیم از وبسایت نیستند‘ شما می توانید آنها را هم خریداری کنید، فقط لازم است با ارسال شماره تراکنش مبلغ واریزی به ایمیل زیر، پرسشنامه ها را در اسرع وقت ممکن از طریق ایمیل دریافت کنید. هر پرسشنامه ۲۵۰۰ تومان

aarab24@gmail.com

لینک سامانه پرداخت

برای جستجوی می توانید از کلید های Ctrl+F استفاده کنید

و کلید واژه مورد نظر خود را بیابید

 

پژوهش:

دانلود پرسشنامه عملکرد پژوهشی- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه توانایی پژوهشی فرد- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه علاقه مندی به پژوهش بیشاب و بی اسچک۱۹۹۴-تفسیرو روایی-۱۶

آموزش:

دانلود پرسشنامه نیازسنجی آموزشی راهنمایان تعلیماتی-۵مولفه – ۳۵ گویه

دانلود پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران میانی- ۳مولفه – ۳۰گویه

دانلود پرسشنامه طراحی آموزشی(محتوای درسی)-هاسین و همکاران-نمره گذاری-۸

دانلود پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی-براثرتون و ایوانز -نمره گذاری- ۹ماده

دانلود پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی-براثرتون و ایوانز -نمره گذاری- ۱۴ ماده

دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت ابعاد دانش آموختگان مدیریت آموزشی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه ارزشیابی دروس تربیت بدنی آزمایشگاه و آموزش الکترونیک-۳۹ماده

دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن -با مولفه ها

دانلود پرسشنامه اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان-یوسف و امین-تفسیر-۳۱ماده

دانلود پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی-وید ۱۹۹۹-نمره گذاری-۱۳

دانلود پرسشنامه و فرم ارزیابی مدرسه و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه و فرم انتخاب معلم نمونه- تفسیر و نمره گذاری-۳مولفه-۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه مربی گری موثر انجمن صنعتی۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه مهارت های مربی گری موثر انجمن صنعتی۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه چرا به مدرسه میروید؟ -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی- تفسیر، پایایی و روایی- ۳مولفه -۱۲گویه ای

دانلود راهنمای آزمون آمادگی تحصیلی مترو پالیتین فرم A

دانلود پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی و شغلی هالند- تفسیر و نمره گذاری و پایایی

دانلود پرسشنامه نگرش و رضایتمندی دانشجویان از رشته تحصیلی – تفسیر- ۱۵ ماده

دانلود پرسشنامه نگرش و رضایتمندی دانشجویان از رشته تحصیلی-روایی و پایایی-۱۴

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی- تفسیر-۳۳ ماده

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی- تفسیر-۶۳ماده

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان از آینده شغلی- تفسیر و پایایی- ۳مولفه-۲۰ ماده

دانلود پرسشنامه انگیزه دانشجویان در انتخاب رشته –کراسلی-تفسیر-۶مولفه-۱۷ماده

دانلود پرسشنامه ساخت مسیر شغلی دانش آموزان-ساویکاس وپرفلی۲۰۱۱-لاتین-۲۵

آموزش عالی:

دانلود پرسشنامه نگرش درباره دانشگاه مجازی-ایوانز و فان-تفسیر نمره گذاری-۱۰گویه

دانلود پرسشنامه هویت سازمانی دانشگاه های مجازی و غیرمجازی-۸مولفه-۳۷ ماده

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر هویت سازمانی دانشگاه -۵مولفه -۲۵ماده

دانلود پرسشنامه تعلق خاطر دانشجویان به دانشگاه -۳مولفه -۱۲ماده

دانلود پرسشنامه نگرش درباره تصویر دانشگاه-آرپان و همکاران-تفسیر-۱۵گویه

دانلود پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان-سلواراجاه۲۰۰۶-تفسیر-۲۱گویه

دانلود پرسشنامه نگرش فارغ التحصیلان از آموزش دانشگاه -ناصر و ابوچدید-تفسیر-۱۰

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی-الموتی-تفسیر-۱۳

دانلود پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی-یورک۱۹۹۵-تفسیر-۳۰گویه

دانلود پرسشنامه انتظارات کارفرما از برنامه های آموزش عالی-هویت کلایتون-تفسیر۱۰

دانلود پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه های آموزش عالی-هویت کلایتون-۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه انتظارات دانشجو از برنامه های آموزش عالی- هویت و کلایتون-۲۰گو

دانلود پرسشنامه خودارزیابی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی-گرنزر۲۰۰۶-تفسیر-۱۵گو

دانلود پرسشنامه ارزشیابی استاد توسط دانشجویان- ۲ عامل-پایایی و روایی-۱۵ گویه

دانلود پرسشنامه عوامل اجتماعی دانشگاه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه محیط آموزشی و پژوهشی دانشگاه- محقق ساخته

الکترونیک و آی تی و آموزش الکترونیک:

دانلود پرسشنامه موانع آموزش الکترونیک- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه طرح برنامه درسی آموزش الکترونیک-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه کیفیت و کمیت آموزش از طریق نرم افزار آموزشی

دانلود پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی-محقق ساخته- نمره گذاری- ۲۴

دانلود پرسشنامه اولویتبندی عوامل موثر بر رضایت از خدمات وب سایت، مدل کانو-۱۲

دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از کیفیت خدمات وب سایت، مدل وبکوال-۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه ظهور موبایل در ارتباطات اجتماعی

دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و نمره گذاری آن- ۲۴ گویه ای

دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه ای

دانلود پرسشنامه CAS سنجش نگرش نسبت به رایانه – تفسیر روایی پایایی- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه اشتیاق به رایانه (کامپیوتر)هاینسن،گلاس،نایت-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک-تورس-تفسیر و نمره گذاری-۸۸ گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک-کیتومنای۲۰۰۸-تفسیر و نمرهگذاری

تدریس:

دانلودپرسشنامه جهت گیری برنامه درسی معلمان و اساتید

دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس مجازی

دانلود پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس-استزبرگ و فینچ- تفسیر و نمره گذاری- ۸

دانلود پرسشنامه ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان-پایایی و روایی- ۱۵ ماده

دانلود پرسشنامه ارزشیابی تدریس التون و پارتینگتون ۱۹۹۳

دانلود پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس درس ریاضی- تفسیر و پایایی و روایی- ۲۱

دانلود پرسشنامه میزان آگاهی مربیان ازحواس کودکان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه صلاحیت معلمان (محقق ساخته) – ۳مولفه- ۶۰ گویه

یادگیری:

دانلود پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن۱۹۹۰-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه کیفیت جو یادگیری -هاسین و همکاران – تفسیر و نمره گذاری- ۱۰

دانلود پرسشنامه موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری- تفسیر و نمره گذاری- ۴۳

دانلود پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین و همکاران- تفسیر و نمره گذاری- ۸

دانلود پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه خودراهبری در یادگیری- محقق ساخته-۵۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه خود راهبری در یادگیری فیشر ۲۰۰۱- تفسیر آن-۴۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه خود راهبری در یادگیری گاگلیلمینو ۱۹۷۷-تفسیر آن-۵۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف و همکاران ۲۰۰۱-تفسیر آن-۵ مولفه(سنگه)

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک ۲۰۰۶-تفسیر آن-۳مولفه

دانلود پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا ۲۰۰۷-تفسیر روایی پایایی- ۱۴گویه

دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده پدلر،برگوین و بویدل ۱۹۹۱

دانلود پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینس،مارسیک-تفسیر پایایی-۷بعد-۴۳گو

دانلود پرسشنامه سبک یادگیری کلب و نمره گزاری آن

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری VARK وارک-لاتین-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری VARK وارک-لاتین-تفسیر و نمره گذاری- ۱۳گویه

دانلود پرسشنامه دانش آموزان (یادگیرندگان) مدارس راهنمایی- استین

دانلود پرسشنامه مشاوره ناتوانی یادگیری -لاتین- ۲۰۰۶

دانلود پرسشنامه کانال های یادگیری- نمره گذاری- ۱۵ گویه

مطالعه و سواد:

دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رویکردهای مطالعه (ASSIST)-تفسیر و پایایی- ۵۲ گویه

دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی- تفسیر- ۵۵ گویه

دانلود پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال) و مولفه های آن

اعتیاد:

دانلود پرسشنامه آمادگی اعتیاد- اهواز- ۴۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه نقش خانواده در گرایش نوجوانان به اعتیاد-نمره گذاری پایایی-۱۲ گو

دانلود پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو بیل هوس ۲۰۰۵- تفسیر- ۵ گویه

دانلود پرسشنامه مصرف مواد مخدر ۳۳ گویه ای

دانلود پرسشنامه پیشگیری از مصرف سیگار- کلید نمره گذاری- ۲۶ گویه

روابط و ارتباطات:

دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه پناغی ۱۳۸۹- تفسیر و پایایی و روایی- ۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شنود موثر گلن و پود -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارتباط بین فردی در کلاس- نمره گذاری- ۲۷ گویه

دانلود پرسشنامه روابط متقابل شخصی FIRO-B شوتز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رابطه معلم و شاگردی مورای و زوویچ (۲۰۱۰) و مولفه ها

دانلود پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی (مردان)-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی (زنان)-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط -تفسیر و نمره گذاری- ۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه فردگرایی- جمع گرایی و مولفه های آن- ۱۲ گویه ای

دانلود پرسشنامه روابط بزرگسال محرم -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران-نمرهگذاری و پایایی-۲۹گویه

دانلود پرسشنامه برقراری ارتباط با احساسات و عواطف- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ گویه

محبوبیت و صمیمیت:

دانلود پرسشنامه محبوبیت و تفسیر و نمره گذاری آن- ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه سنجش صمیمیت واکر و تامسون- تفسیر و نمره گذاری- ۱۷ گویه

دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت باگاروزی- نمره گذاری- ۸ مولفه- ۴۱ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس نگرش های صمیمانه- تفسیر و نمره گذاری- ۵۰ گویه

شادی و بهزیستی:

دانلود پرسشنامه شادی آکسفورد- مولفه ها و روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه عوامل سرزندگی در فضای باز مدرسه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه عوامل شادابی دانش آموزان- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه و مقیاس خوشکامی اسنیت و همیلتون-تفسیر و روایی-۱۴گویه

دانلود پرسشنامه و تست خوشبختی دکتر لنتز-تفسیر و روایی-۱۲گویه

دانلود پرسشنامه خوش بینی(جهتگیری زندگیLOT)-شییر کارور١٩٨۵-روایی ایایی-۱۰

دانلود پرسشنامه شوخ طبعی SHQ- تفسیر و نمره گذاری- ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف RSPWB-18 – تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف RSPWB-84 – تفسیر نمره گذاری-۶بعد

دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری- روایی و پایایی- ۴۰ گویه

کیفیت مدارس:

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی- ۹مولفه- ۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفی حیاط مدرسه از دیدگاه دانش آموزان- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه- ۳۹گویه

دانلود پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت-نگوار و واموکورو ۲۰۰۶- ۱۰

دانلود پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه-گالووی- تفسیر نمره گذاری-۲۰ماده

عزت نفس:

دانلود پرسشنامه عزت نفس (حرمت خود) کوپر اسمیت-نمره گذاری، ۴ مولفه- ۵۸ ماده

دانلود پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ- نمره گذاری و پایایی- ۱۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه عزت نفس آیزنک- تفسیر و نمره گذاری آن

دانلود پرسشنامه درجه بندی عزت نفس ژندا -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خود آزمایی بی احترامی- نمره گذاری- بلی/ خیر- ۲۶ گویه

جلسات:

دانلود پرسشنامه جلسات دونفری موثر موریس ۱۹۹۴

دانلود پرسشنامه جلسات توجیهی تیمی موثر موریس ۱۹۹۴

دانلود پرسشنامه الگوهای نادرست در اداره جلسات

دانلود پرسشنامه ارزیابی کلیت شخصیت افراد شرکت کننده در جلسات

دانلود پرسشنامه مدیریت کردن جلسات یا تسهیل کردن

فرهنگ و جو:

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی- تفسیر و نمره گذاری-۹ مولفه – ۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارل هیموئیتز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگارشاین- تفسیر و نمره گذاری-۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه فرهنگ کلاس رابینز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه فرهنگ مدرسه الکساندر و ساد ۱۹۹۷- تفسیر و مولفه ها

دانلود پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه-بارنت و همکاران۲۰۰۱-نمره گذاری- ۲۳

دانلود پرسشنامه فرهنگ ایمنی-تفسیر و روایی و پایایی-۶مولفه- ۶۱ گویه

دانلود پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد -دورفمن-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه درک فرهنگ سازمان-پاسخ باز -کیفی

دانلود پرسشنامه امتیاز دهی شاخص های فرهنگ سازمان کامرون و کوئین

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی- همراه نسخه لاتین- ۴ مولفه- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه جو سازمان ۸ مولفه ای با ۳۲ گویه

دانلود پرسشنامه جو سازمان ساسمن و دیپ- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه جو مدرسه-پاشیاردیس ۲۰۰۰- تفسیر و نمره گذاری- ۳۰ ماده

دانلود پرسشنامه بررسی جو کارکنان- باز پاسخ و کیفی-۱۹۹۲

سازمان :

دانلود پرسشنامه نحوه ارائه بازخورد بوتال ۱۹۹۷

دانلود پرسشنامه سنجش پیچیدگی در سازمان رابینز- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان رابینز- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان هیگ و آیکن-مولفه های آن

دانلود پرسشنامه تمرکز در سازمان-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد-نظری – ۱۶ گویه ای

دانلود پرسشنامه چابکی سازمان – تفسیر و نمره گذاری- ۴مولفه – ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی۱۹۹۶-مولفه های آن-۱۲

دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف و مکنزی ۱۹۹۰-مولفه های آن-۲۴

دانلود پرسشنامه تاب آوری سازمانیCD RIS کونور و دیویدسون- ۱۳ گویه

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر تعلل ورزی-تفسیر و روایی و پایایی- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش اهمال کاری سازمانیSoP و مولفه های آن-۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه اهمال کاری شغلی-بدیع و همکاران-تفسیر و پایایی- ۲۹ ماده

دانلود پرسشنامه ترک داوطلبانه شغل (ترک خدمت) و مولفه های آن- ۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه طراحی سازمان ویگا و یانوزاس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه طراحی شغل ایوانسویچ و ماتسون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه استاندارد سازی شغلی-احمدی-روایی پایایی و نمره گذاری-۵ ماده

دانلود پرسشنامه علاقه مسیر شغلی-لاتین – ۶ بعد- ۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه مصاحبه ساخت مسیر شغلی-ساویکاس و هارتانگ ۲۰۱۱

دانلود پرسشنامه بلوغ حرفه ای(شغلی)-کریتیز و ساویکاس۲۰۱۱-لاتین-۴بعد-۲۴ماده

دانلود پرسشنامه سنجش بروکرات مداری دوبرین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی مسیر ترقی تی جی دلانگ- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ساشکین و موریس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شناخت سازمان QDQ پریزیوزی -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شناخت شغل جان واگنر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نگرش شغلی و سازمانی کارکنان-روایی و پایایی-۳مولفه-۶۱ گویه

دانلود پرسشنامه نگرش اقتضائی هلریگل،اسلوکام و وودمن- تفسیر آن

دانلود پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام (فیدلر) آیبید-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش ساختار کار (فیدلر) آیبید -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه بهسازی کارکنان

دانلود پرسشنامه رویکرد بهسازی کارکنان براون و سومرلاد۱۹۹۲

دانلود پرسشنامه تنوع در سازمان کاندولا و فولرتون۱۹۹۸

دانلود پرسشنامه ارزیابی انتظارات تنوع در سازمان اشنایدر ۲۰۰۱

دانلود پرسشنامه برابری در سازمان اشنایدر ۲۰۰۱

دانلود پرسشنامه سنجش برابری بین کارکنان- ۶ مولفه- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش کارکنان به سازمان با روش تورستون-تفسیر،نمره-۲۱

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس -مولفه های آن

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی – ۳ مولفه – ۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش ادراک کارکنان براساس نظریه برابری آدامز- ۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه تفسیر مسئولیت-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مسئولیت نگرش ها RAS -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه توصیف شغل به طور کلی ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرت شت – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی-نمره گذاری پایایی-۳۴گویه

دانلود پرسشنامه بهره وری و نمره گذاری آن- ۱۳گویه ای

دانلود پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی- تفسیر روایی و پایایی- ۳۳ ماده

دانلود پرسشنامه خصوصی سازی-عوامله ۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری-۴۱ گویه

دانلود پرسشنامه دلایل برون‌ سپاری-فیتزجرالد و ملوین۲۰۰۲-تفسیر و نمرهگذاری-۱۹

دانلود پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب-۲۰۰۴-۶مولفه-تفسیر و نمره گذاری-۳۴ گویه

دانلود پرسشنامه بهره وری از زمان و مدیریت زمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت تضاد افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ارگانیک /مکانیک بودن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی سبک و مهارت های مذاکره در افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه وضعیت نگرش اقتضائی در افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تمایل افراد به برنامه ریزی فعال-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شناسایی سیکل بهره وری روزانه-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی تحمل فرد،مدیریت در زمانهای آشفته -تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ویژگی های مدیران برای موفقیت در قرن ۲۱-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تمایل افراد به ساختار بوروکراتیک/بوروکرات مدار-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه میزان پیچیدگی در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سنجش میزان تمرکز در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه غنی سازی شغلی در مشاغل یک سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سنجش میزان پذیرش تغییر شغل در افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شناخت و ارزیابی تیم کاری و اعضای آن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سنجش میزان خلاقیت افراد در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه انگیزه افراد برای ابتکار و نوآوری در شغل-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سنجش میزان کارآفرین بودن افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه پایبندی افراد به رفتارهای اخلاقی در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه دیدگاه افراد به موفقیت و ارتقاء در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه و شناسایی مهارتهای فعلی مدیران سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه میزان نوآور بودن سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مقایسه مدیران مجرب با مدیران جوانتر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه هویت سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه توانمند سازی سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سازمان هایی در کلاس جهانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ظرفیت‌های سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سلامت کسب و کار-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی کسب و کار-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه عملکرد در شرکت های چند ملیتی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مالکوم بالدریج-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ویژگی‌های کارکنان در مدیریت عملکرد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌ها و توانایی های روابط انسانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌های مدیریت-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مدیر اثربخش-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ویژگی‌های روان‌سنجی مهارت‌های مدیریتی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌های سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شایستگیهای مدیران در ITC-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل DLOQ-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سبک پاسخگویی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه برنامه‌ریز خوب بودن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه دودلی و تردید در تصمیم گیری-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به افراد و سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه خود نظارتی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه فرآیند کنترل-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه بازخور عملکرد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه انواع بازخور-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌های نظارت-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه کنترل پیش نگر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه بررسی گرایش و تمایل سازمان برای تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تغییر محیط کاری با کیفیت بالا-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه بررسی ویژگی‌های تغییر سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه آمادگی تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر -تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تجربه تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مداخلات-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه بهبود سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه توسعه سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه جو اخلاقی-تفسیر و نمرهگذاری

مدیریت:

دانلود پرسشنامه نقطه کور مدیریت- ۵ مولفه – ۱۹ گویه- لاتین

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت X و Y هرسی و بلانچارد – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مفروضات مدیریتی اسچرمربورن- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه عملیات مدیریت پورتر-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیر قرن ۲۱-تفسیر و نمره گذاری

دانلود لیست ویژگی های جذب مدیر جدید کرینسکی و وبر ۱۹۹۷

دانلود پرسشنامه آینده شناسی مدیران- بابایی- ۴۱ گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه انتظارات عملکردی از مدیران ارشد -مولفه های آن-۱۹۹۲

دانلود لیست وپژگی ها و عادات افراد موثر استیفان کاوی ۱۹۸۹

دانلود پرسشنامه آشوب و شغل مدیران وایل-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تفویض اختیار موثر انجمن صنعتی۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه مدیریت جانشین پروری در سازمان-کیم-تفسیر روایی پایایی-۳۲گویه

رهبری:

دانلود پرسشنامه نگرش کارکنان به رئیس به عنوان مدیر یا رهبر ترنر۱۹۹۸

دانلود پرسشنامه الگو بودن رهبر و اهل عمل بودن رهبران

دانلود پرسشنامه عقاید رهبری- ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه موانع رهبری کارآمد -۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه رهبری دور اندیش شاسکین ۱۹۹۵- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رهبری سازمان یادگیرنده سنج ۱۹۹۰- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رهبری آزادی بخش ترنر۱۹۹۸- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سبک رهبری معلم-هسین و همکاران ۲۰۰۹-تفسیر نمره گذاری- ۱۱

دانلود پرسشنامه سبک رهبری (تحولی یا تبادلی) وارنو بارک-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رهبری تحولی در سازمان های دولتی متکالف ۲۰۰۲

دانلود پرسشنامه رهبری مسیر-هدف هاوس-تفسیر و نمره گذاری-لاتین-۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه سبک رهبری رابطه/وظیفه مدار باردنز و متزکاس-تفسیر نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سبک رهبری LPC (نظریه فیدلر) فیدلر و چمرز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رهبری اخلاقی- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه رهبری معنوی فرای و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه تئوری xوy (رهبر سنتی یاجدید) شولمن ۱۹۹۸

دانلود پرسشنامه سنجش روابط رهبر-پیرو فیدلر و چمرز- تفسیر آن

دانلود پرسشنامه پیرو موثر آر آی کلی- تفسیر و نمره گذاری

مدیریت و منابع انسانی:
دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه علل ترک سازمان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمان‌ها – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر ترقی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مسیر شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی توسعه شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه کفایت نفس و مسیر شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه استراتژی های مسیر شغلی بالقوه – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ماهیت بازخور سرپرست – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی ۳۶۰ درجه ای جهت توسعه رهبری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مهارت‌های ارزیابی عملکرد و پاداش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد و بهبود – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه خود ارزیابی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش های افراد درباره خودارزیابی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مقیاس ها و سیاست های ارزیابی عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی از پایین به بالا توسط کارکنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مزایای ارزیابی عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش ها نسبت به توسعه مدیریت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه فنون آموزش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مربی گری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه آموزش و توسعه در سازمان‌ها – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی دوره آموزشی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه حمایت مدیریت از آموزش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه بهبود عملکرد از طریق ارزیابی و مربی‌گری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه فرهنگ مربی گری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه جلسات مطالعه موردی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ادراکات در زمینه آموزش مدیریت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه انطباق شیوه های آموزش با کارکنان قدیمی تر – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه توسعه مدیریت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مهارت‌های مربی گری هدف مدار – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه آموزش روابط انسانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ادراکات از جنسیت در محل کار – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش به کار و فعالیت زنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه استراتژی های شکستن سقف شیشه ای – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی اثربخشی نیرویابی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه گزینش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش کارفرما به استخدام کارآموزان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ورود کارکنان جدید به سازمان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی متقاضی شغل – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثر جانشینی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه دلایل وجود برنامه مدیریت جانشینی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی منابع انسانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه اثربخشی تحلیل شغل – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه طراحی شغل برای یادگیری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه طراحی شغل – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه شرح وظیفه – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدل ویژگی های شغل – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نیاز رشد و ویژگی های شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه جابه جایی و تحرک نیروی کار – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدیریت کارکنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مسؤلیت های مدیران منابع انسانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه موانع مدیریت منابع انسانی اثربخش- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ممیزی منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدیریت برونسپاری منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نقش های مدیریت منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه کارکردهای مدیریت منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدیریت منابع انسانی اثربخش- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه درک مدیریت منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری

تفکر و افکار:

دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر -تفسیر و نمره گذاری- ۸۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر -تفسیر و نمره گذاری-لاتین- ۸۵گویه ای

دانلود پرسشنامه آزمون انتقاد گری – نمره گذاری- بلی/ خیر- ۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رفتار احساس و افکار ناکارامد- تفسیر- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه افکار خودکار- نمره گذاری- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه نوشخوار فکری- تامل و مولفه های آن-۲۴ گویه ای

ارزش و معنویت:

دانلود راهنمای آزمون بررسی ارزش ها آلپورت و همکاران ۱۹۶۰

دانلود پرسشنامه ارزش لوزیر- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شناخت ارزش ها روکیچ- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزش های شخصی -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزش های شغلی و خانوادگی (دانشجویان دختر)-تفسیر،نمره دهی

دانلود پرسشنامه معنویت سازمانی میلیمن – ۳مولفه – ۱۴ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶ – پایایی و روایی- ۴۷ گویه

دانلود پرسشنامه تجارب معنوی روزانه DSESاندروود و ترسی- روایی و پایایی- ۱۶

دانلود پرسشنامه اثر معنویت بر رفتار آوانتس- روایی و پایایی- ۲۴ گویه

مشارکت:

دانلود پرسشناه سنجش مشارکت،سرمایه، اعتماد و حمایت و مولفه های آن- ۵۸ گویه

دانلود پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) لاداهل کنجر-تفسیر و نمره گذاری

تصمیم گیری:

دانلود پرسشنامه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها

دانلود پرسشنامه (۵C)سنجش مراحل تصمیم گیری-۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه سبک تصمیم گیری بروس و اسکات- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه حل مساله هلریگل،اسلوکوم و وودمن – تفسیر آن

دانلود پرسشنامه حل مساله PSI هپنر و پترسون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه توانایی شهودی آگور -تفسیر و نمره گذاری

تعهد:

دانلود پرسشنامه تعهد شغلی بلاو – تفسیر و پایایی و روایی- ۴ مولفه- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ( ۱۹۹۰)- مولفه ها و نمره گذاری آن

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر( ۱۹۷۹ ) – نمره گذاری آن

دانلود پرسشنامه تعهد به تغییر سازمانی-تفسیر، پایایی و روایی-۳ مولفه-۱۸ گویه

روحیه و افسردگی:

دانلود پرسشنامه روحیه معلمان -تفسیر و پایایی و مولفه ها

دانلود پرسشنامه روحیه معلمان بنتلی و رمپل PTO – لاتین (۱۰۰ گویه ای)

دانلود پرسشنامه تشخیص افسردگی پس از زایمان ادینبورگ-تفسیر و نمره گذاری-۱۰

دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی – نمره گذاری – ۱۴ گویه ای

دانلود پرسشنامه افسردگی بک BDI -تفسیر و نمره گذاری و پایایی- ۲۱ ماده

دانلود پرسشنامه افسردگی سما-تفسیر و نمره گذاری- ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI – تفسیر و مولفه ها

دانلود پرسشنامه علائم مرضی کودکانCSI_4- اسپرافکین لانی و گادو- فرم والدین-۱۱۰

دانلود پرسشنامه علایم مرضی کودکان- CSI-4-روایی و پایایی-فرم معلم -۴۱ گویه

دانلود پرسشنامه علائق و دل مشغولی های شخصیPCI-تفسیر نمره گذاری-۱۰بخش

دانلود پرسشنامه فعالسازی رفتاری برای افسردگی کانتر BADS- روایی نمره گذاری-۲۵

دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی نوجوانانKADS-II کوتچر-روایی و پایایی- ۱۱

دانلود پرسشنامه ابراز وجود جوانان ASA

همدلی و همدردی:

دانلود پرسشنامه احساس همدلی و همدردی بچه ها-مک کورمیک و آیرز۲۰۰۹-۵ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس همدلی و مولفه های آن- ۲۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه همدلی- بهر و تحلیل- بهر کودکان

دانلود پرسشنامه همدلی عاطفی -تفسیر و نمره گذاری- ۳۳ گویه ای

دانلود پرسشنامه همدلی پزشک با بیمار جفرسون – پایایی آن- ۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه تحلیل ناکامی ERTO-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شاخص ارزیابی اختلالات تنظیم عاطفیDERS-گراتس-مولفه ها-۴۱گ

دانلود پرسشنامه مقیاس های عاطفه مثبت و عاطفه منفی PANAS-تفسیر،نمره دهی

دانلود پرسشنامه عاطفه خود آگاه TOSCA -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت عاطفه در کارکنان بیمارستان

دانلود پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد-لیورپول(O-Life)- پایایی و روایی- ۱۰۳ گویه

دانلود پرسشنامه و مقیاس تجارب مثبت و منفی(SPANE)-تفسیر و نمرهگذاری-۱۲گویه

کتابداری و مدیریت دانش:

دانلود پرسشنامه همخوانی سرفصل های رشته کتابداری با عمل کتابداری-۱۴ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش دانش مهارت و وظایف حرفه ای کتابداران-۴ مولفه- ۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه نیازسنجی آموزشی کتابداران- ۵مولفه – ۵۷ گویه

دانلود پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک-چو۲۰۰۳-تفسیر-۹

دانلود پرسشنامه کتاب های الکترونیک در کتابخانه ها-مینارد و مکنایت-تفسیر-۱۳ گویه

دانلود پرسشنامه بررسی دسترسی به خدمات مجلات الکترونیک-مونوپولی-تفسیر-۱۲

دانلود پرسشنامه نگرش کاربران درباره جریمه در کتابخانه ها-آدومی-تفسیر-۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه-فرجپهلو-تفسیر-۲۶ گویه

دانلود پرسشنامه وظایف کتابدار در سیستم خودکار کتابخانه-فرجپهلو-تفسیر-۱۹گویه

دانلود پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه-منان خان ۲۰۱۰-تفسیر و نمره گذاری-۱۰گویه

دانلود پرسشنامه مهارت های کتابدار ها-منان خان ۲۰۱۰-تفسیر و نمره گذاری-۲۳گویه

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به تسهیم دانش-یونس و مجید۲۰۰۷-تفسیر-۷

نیاز ها و انگیزه و انگیزش:

دانلود پرسشنامه نیاز ها گوردون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انتظار از شغل (هرزبرگ) لازیر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نیاز (مک کللند) استیرز و پورتر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نیازهای ERG آلدرفر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نیازهای GNI-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نیاز به شناخت و نمره گذاری- ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه مقیاس نیازهای بنیادی روانی و مولفه های آن- ۲۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه سنجش سطوح نیاز- تفسیر -۵ سطح- ۶۰ گویه

دانلود پرسشنامه انتظار هاکمن،لالر و پورتر-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS والراند ۱۹۹۲ -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی ISM -لاتین- نمره گذاری و پایایی-۷ مولفه-۴۳ گویه

دانلود پرسشنامه سلسله مراتب نیاز ها (مازلو) جونز و فیفر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه توسعه فضای انگیزشی بارو و داونپورت ۲۰۰۲

دانلود پرسشنامه انگیزه شغلی- تفسیر و نمره گذاری- ۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه آزمون انگیزه پیشرفتACMT -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و مولفه های آن- ۲۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه انگیزش پیشرفت هلمریچ/اسپنس-لاتین-تفسیر و پایایی-۴ مولفه-۲۳

دانلود پرسشنامه فرافکن انگیزش پیشرفت دئوموهان -تفسیر و نمره گذاری

فرسودگی:

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ و جکسون۱۹۸۶-تفسیر و مولفه ها-۲۲ گویه

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی و مولفه های آن- ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلیGBI برنوت گلگارد -تفسیر و نمره گذاری-۴۰گویه

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران-نمره گذاری و پایایی-۱۵گویه

مدیریت زمان و تغییر:

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان(بهره وری روزانه) اسمیت و ریلی -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان کوئین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت تغییر موفقیت آمیز

دانلود پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اتلاف وقت تال و وارن ۱۹۹۷

دانلود پرسشنامه استفاده بهینه از وقت-تفسیر و نمره گذاری

اجتماعی و مسئولیت اجتماعی:

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه S.S.S حمایت اجتماعی۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده-پروسیدانو و هلر PSSFA-20 گویه

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی-مقیاس دوستان-پروسیدانو و هلر PSSFR-20 گویه

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن- روایی و پایایی- ۷۹ ماده

دانلود پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو و کراون- تفسیر نمره گذاری و پایایی- ۳۳ گویه

دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل-تفسیر و روایی و پایایی-نسخه دوم AAQ-II – 10 گویه

دانلود پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین- روایی و پایایی-۱۷

دانلود پرسشنامه و آزمون رشد اجتماعی الیس وایتزمن- روایی و پایایی- ۲۷ ماده

دانلود پرسشنامه مقیاس اجتناب و فشار و ناراحتی اجتماعی SAD- روایی و پایایی- ۲۸

دانلود پرسشنامه رفتارهای حمایتگرانه اجتماعی ISSB-روایی و نمرهگذاری-۴۰گویه

دانلود پرسشنامه فهرست ارتباط اجتماعی بیماران اسکیزوفرنی مزمن-روایی پایایی-۵۲

دانلود پرسشنامه و تست سازش یافتگی اجتماعی- نمرهگذاری و پایایی- ۷۴ ماده

دانلود پرسشنامه هویت اجتماعی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه جامعه پذیری رالف کتز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل

دانلود پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی-زبید عبدالرشید۲۰۰۲-تفسیر و نمرهگذاری-۱۳

دانلود پرسشنامه نگرشها به مسئولیت اجتماعی-عبدالرشید۲۰۰۲-تفسیر نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان-بنت۱۹۹۸-تفسیر نمرهگذاری-۱۵

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت-چن و گونگ۲۰۰۹-تفسیر نمرهگذاری-۱۵

دانلودپرسشنامه مسولیتپذیری اجتماعی شرکتهای بورس اوراق بهادار-روایی پایایی۲۵

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها -تفسیر و روایی -۳۲گویه

دانلود پرسشنامه پاسخگویی محلی – جهانی-هوسی۱۹۹۸-تفسیر نمرهگذاری-۱۸

خلق و خوی:

دانلود پرسشنامه خلق و خوی مالهوترا -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خلق و خوی(مزاج) کودکی میانه کری۲۰۰۰-تفسیر و پایایی- ۵۷ ماده

دانلود پرسشنامه انگیزه تایید AMS-تفسیر و نمره گذاری

هویت:

دانلود پرسشنامه هویت یابی آدامز- لاتین- تفسیر و پایایی- ۶۴ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس هویت و مولفه های آن- ۱۹گویه ای

دانلود پرسشنامه سبک هویت بروزونسکی ISI 6G -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تعیین هویت رایان و دیگران (۱۹۹۳) – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه بحران هویت -تفسیر و مولفه ها

دانلود پرسشنامه بحران هویت احمدی-تفسیر و نمره گذاری-۱۰ بخشی

دانلود پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت- نمرهگذاری و پایایی-۶۴ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس هویت ورزشی AIMS برور-روایی و پایایی- ۱۰گویه

خود و خود ارزیابی:

دانلود پرسشنامه ادراک خویشتن-اینتانوند- تفسیر و نمره گذاری-۴مولفه- ۸۰ گویه

دانلود پرسشنامه خود اثرمندی کودکان و نوجوانانSEQ-Cموریس ۲۰۰۱-روایی پایایی-۲۳

دانلود پرسشنامه از خود بیگانگی شغلی – صداقتی فرد- تفسیر و پایایی – ۲۲ گویه

دانلود ‍پرسشنامه خود پنداره -فضلی-تفسیر نمره گذاری و روایی -۲۸ گویه

دانلود پرسشنامه خود پنداره کودکان CSCS -تفسیر و نمره گذاری و پایایی- ۸۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه خود بیمار انگاری-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انگاره پردازی خودکشی SSI ماخ- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه احتمال رفتار خودکشی مراجعین رناو ۲۰۰۹- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خطر خودکشی(مناسب مصاحبه)-۳ مولفه-۲۵آیتم

دانلود پرسشنامه خود آرمانی و خود واقعی-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود-تفسیر و نمره گذاری- ۴۶ گویه

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود-اسکورون فریدلندر۱۹۹۸-نمرهگذاری پایایی-۴۳گویه

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (۱۷-GSE)-نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (۱۰-GSE)-تفسیر و روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه خود کارآمدی درسی جینگ و مورگان (۱۹۹۹) و مولفه ها

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی-محقق ساخته

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو

دانلود پرسشنامه خودشناسی- تفسیر و نمره گذاری- سه گزینه ای- ۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه خود شناسی انسجامی-تفسیر و نمره گذاری- ۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه تست روانشناسی خودشناسی-تفسیر- ۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه تست روانشناسی بیابانی- تفسیر و نمره گذاری- ۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه تست خود شناسی قوه خیال پردازی- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی وتن و کامرون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خود تنظیمی- برون، میلر و لاوندوسکی-لاتین-نمره گذاری پایایی-۶۳

دانلود پرسشنامه سطوح خود انتقادی LOSC – قربانی-تفسیر و نمره گذاری-۲۲ گویه

دانلود پرسشنامه آسیب به خود SHI-سانسون و همکاران-تفسیر نمرهگذاری-۲۲ گویه

هوش و حافظه:

دانلود پرسشنامه تست اینیاگرام مارکوس بکر- تفسیر و نمره گذاری – ۱۱۵ گویه

دانلود پرسشنامه آزمون بنتون-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه آزمون آدمک گودیناف (تست هوش ۳-۱۳سال)-نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش هوش های چندگانه-تفسیر و پایایی-۸۰ گویه

دانلود راهنمای آزمون هوشی موزائیک ژیل- تفسیر و نمره گذاری و مولفه ها

دانلود پرسشنامه آزمون هوشی آر. بی. کتل فرم A -B -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مقیاس بهوشیاری و نمره گذاری آن- ۱۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه آزمون هوشی دمینوها ۴۸-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه آزمون بهره هوشی ماز های پرتئوس- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزشیابی هوش حسی -حرکتی کودک پیاژه -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزشیابی هوش عملیات عینی کودک پیاژه -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزشیابی هوش عملیاتی انتزاعی کودک پیاژه -تفسیر و نمره گذاری

دانلود آزمون اجرای کامپیوتری حافظه وکسلر-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه حافظه بصری کیم کاراد -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی- تفسیر، روایی و پایایی- ۴۳ ماده

دانلود پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران – مولفه ها و نمره گذاری- ۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه هوش معنوی ناصری-مولفه ها و نمره گذاری روایی و پایایی- ۹۷گویه

هیجان:

دانلود پرسشنامه مقیاس نظم دهی هیجانی و مولفه های آن- ۱۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه مقیاس نظم جویی شناختی هیجانCERQ_P-مولفه ها و پایایی-۳۶

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ -تفسیر و نمره گذاری – ۳۳ گویه

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی دان ۲۰۰۱- ۹ گویه ای و امتیاز بندی

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار و آن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز-تفسیر نمرهگذاری پایایی-۲۸گویه

دانلود پرسشنامه شدت هیجان مارک دیویس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات-تفسیر و نمره گذاری- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه هیجان خواهی ماروین ذاکرمن- تفسیر و نمره گذاری- ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس فرا خلقی- هوش هیجانی و نمره گذاری آن-۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه تکانشوری بارات-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش هیجان مارک و دیویس – مولفه های آن

مدیریت کیفیت خدمات :

دانلود پرسشنامه کیفیت مدیریت -تفسیر و نمره گذاری و پایایی آن- ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM فدرال- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی-هیلث و داوید-نمره گذاری- ۳۲

دانلود پرسشنامه کنترل کیفیت (موسسه و کار)- ۱۰ مولفه

دانلود پرسشنامه کنترل کیفیت کار (حسابرسی مالی)- ۳مولفه-۴۷ ماده

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی تعالی سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری-EFQM- 90 گویه

دانلود پرسشنامه توجه سازمان به کیفیت خدمات -لوبو زیری-تفسیر و نمرهگذاری-۲۳

دانلود پرسشنامه شرکت‌ های متعالی-نیل ۲۰۰۳-تفسیر و نمرهگذاری-۲۲گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان-قبادیان-تفسیر نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر-کارانا و پیت۱۹۹۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۴

دانلود پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید-ادگت۱۹۹۴-تفسیر نمرهگذاری-۵۳

کیفیت زندگی و سبک زندگی:

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی۲۰۰۴ (WHOQOL)

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون – مولفه های آن- ۳۲ گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری- محقق ساخته (۴ مولفه)- ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن-تفسیر و نمره گذاری- ۳۶ گویه ای

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی موجال NIOSH و ۷۹ گویه ای- لاتین

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان پیش دبستان(۶-۱)TAPQOL -روایی پایایی-۴۳

دانلود پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت-لاتین-نمرهگذاری و پایایی- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت-تفسیر و پایایی- ۶ عامل- ۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه سبک زندگی موثر بر وزن -تفسیر و پایایی و روایی- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه دلایل زندگی(RFL) لینهان و همکاران ۱۹۸۳-تفسیر/نمره گذاری-۴۸ گو

دانلود پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی ماتئوس ۱۹۸۲ -تفسیر و نمره گذاری

برنامه ریزی:

دانلود پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی مولفه های آن – ۱۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت مدرسه-نگوار و واموکورو ۲۰۰۶- ۹ ماده

دانلود پرسشنامه شناسایی قوت،ضعف،فرصت تهدیدSWOT زنجیره تأمین-مولفه -۸۷

استاندارد ها:

دانلود پرسشنامه استاندارد های سازمانی در مدارس-۲۰۰۳- ۱۳ استاندارد- ۸۸ماده

دانلود پرسشنامه استاندارد های مدیران مدرسه -تفسیر و نمره گذاری- ۶ استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد های شایستگی معلمان برای ارزیابی شاگردان- ۵مولفه

دانلود پرسشنامه استاندارد های شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزش شاگردان-۷م

دانلود پرسشنامه توسعه استاندارد های حرفه ای معلمان جدید-تفسیر -۹ استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد های معلمان تازه کار-تفسیر و نمره گذاری -۱۱ استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد های حرفه معلمی-تفسیر و نمره گذاری -۱۲ ماده

دانلود پرسشنامه استاندارد های عملکردی برای متقاضیان معلمی-تفسیر -۶ ماده

باورها:

دانلود پرسشنامه سیاهه باورهای ارتباطی-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر ۱۹۹۰-تفسیر و نمره گذاری- ۶۳ گو

دانلود پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز- تفسیر و پایایی- ۱۰۰ ماده

دانلود پرسشنامه اعتقاد به خرافات-تفسیر و نمره گذاری

اهداف:

دانلود پرسشنامه اهداف پیشرفت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه و مقیاس پیشرفت – تفسیر و نمره گذاری- ۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه اهداف هوشمندانه SMART

دانلود پرسشنامه هدفگذاری لورنزی -تفسیر و نمره گذاری

وسواس و وسوسه:

دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز CBQ – تفسیر و پایایی- ۲۰ ماده (گویه)

دانلود پرسشنامه وسواس فکری گیب و همکاران

دانلود پرسشنامه وسواس فکری- عملی پل سالکووسکیس – تفسیر آن

دانلود پرسشنامه وسواس فکری و عملیYBOCS ییل و براون – تفسیر آن- ۱۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه وسواس فکری- عملی YBOCSییل و براون- تفسیر آن- ۷۷ گویه ای

دانلود پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی هاجسون راچمن-تفسیر نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی اختلال وسواس فکری و عملی لینفیلد- ۱۸ گویه

احساسات:

دانلود پرسشنامه احساس گناه موشر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت« پدیده غلط انداز»-تفسیر نمرهگذاری۱۴

دانلود پرسشنامه احساس غربت و مولفه ها و پایایی و روایی آن- ۳۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه احساس تنهایی UCLA و نمره گذاری آن – ۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه احساس انرژی اتواتر و کارملی- تفسیر و نمره گذاری- ۸ گویه

دانلود پرسشنامه حسادت(آیا شما حسود هستید؟) -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه و مقیاس احساس خودکفایی کودکان- روایی و پایایی-۲۲ گویه

مهارت ها:

دانلود پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران مدارس-پینتر- نمره گذاری- ۷ ماده

دانلود پرسشنامه مهارت های مدیران موثر کامرون و وتن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مهارت های زندگی – ۱۸ مولفه – فرم بلند- ۱۴۴ گویه

دانلود پرسشنامه مهارت های زندگی افراد وابسته به مواد-یارمحمدی-۶مولفه- ۱۰۰گو

دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون-تفسیر و نمره گذاری -۱۸ گویه

دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت -تفسیر و نمره گذاری- ۴۸ گویه

دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی- ۳۴ گویه ای

دانلود پرسشنامه مهارت های مذاکره پیره -تفسیر و نمره گذاری- ۸۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاواOMSAT -لاتین-روایی و پایایی-۸۵

دانلود فهرست مهارتهای اجتماعی مخصوص بیماران اسکیزوفرنی ایران-رواییو پایایی-۱۴

دانلود پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوان ایندربیتزن و فوسترTISS-روایی پایایی-۳۹

تیم و گروه:

دانلود پرسشنامه عوامل موفقیت تیم های منابع موثر-۵ مولفه- ۵۰ گویه- لاتین

دانلود پرسشنامه تمایل افراد به تیم یا گروه مادیکس۱۹۹۸ و فراسر۱۹۹۳

دانلود پرسشنامه نقش مربی بر عملکرد تیم

دانلود پرسشنامه عملکرد تیمی -مایکل وست- ۶ مولفه – ۱۷ گویه ای

دانلود پرسشنامه ارزیابی پیشرفت تیم ترنر۱۹۹۸ و فریزر۱۹۹۳

دانلود پرسشنامه شناخت تیم کاری جک گیب -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه بهبود تیم هلریگل -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نقش های گروهی در گروه های آموزشی دانشگاه مقیمی- ۳۳ گویه

دانلود پرسشنامه کارگروهی ایوانز و جارویس -تفسیر و نمره گذاری

اثربخشی:

دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمان -تفسیر، روایی، پایایی و نمره گذاری-۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه اثربخشی گروهی فریدمن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اثربخشی معلم -چو و بولی – تفسیر و نمره گذاری- ۲۱ ماده

دانلود پرسشنامه اثربخشی برنامه های آموزشی-چو و بولی-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶

دانلود پرسشنامه اثربخشی آموزش -چو و بولی – تفسیر و نمره گذاری- ۱۲ماده

دانلود پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده-هاسین و همکاران-تفسیر نمره گذاری- ۲۲

دانلود پرسشنامه ارزشیابی دوره های ضمن خدمت- لاتین- ۳۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه عوامل انگیزشی شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت-صیدافکن-تفسیر پایایی و روایی-۴مولفه-۲۹ماده

ارزیابی و ارزشیابی:

دانلود پرسشنامه ارزیابی سازمان به عنوان یک کارفرما بارو و داونپورت ۲۰۰۲

دانلود پرسشنامه ارزیابی نظام پیشنهادات -مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد رابرت کوئین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد (مالکوم بالدریج) -تفسیر و نمره گذاری- ۳۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه شاخص های جایزه دمینگ- تفسیر و نمره گذاری-لاتین- ۱۰ شاخص

دانلود پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد P & M

دانلود پرسشنامه سنجش ارزیابی عملکرد از مدیریت عملکرد آرمستراگ ۲۰۰۰

دانلود پرسشنامه پیشرفت عملکرد اگان ۱۹۹۵

دانلود پرسشنامه سنجش مدیریت عملکرد کارآمد باکینگهام و کافمن۲۰۰۱

دانلود پرسشنامه ارزشیابی سالانه گروه های آموزشی تابع

دانلود پرسشنامه خود ارزشیابی کارکنان

دانلود پرسشنامه ارزشیابی کارکنان و کارشناسان- ۷ مولفه

دانلود پرسشنامه ارزشیابی مدیران- ۸ مولفه

دانلود پرسشنامه ارزشیابی سرپرستان- ۸ مولفه

دانلود پرسشنامه شایستگی مدیر با متد ۳۶۰ درجه و مولفه های آن

فراشناخت:

دانلود پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدنBDMCQ-تفسیر نمرهگذاری-۳۱ گو

دانلود پرسشنامه مقیاس اصلاح شده فراشناخت نوجوانان (MCQ-A)-تفسیر پایایی-۳۰

دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون -نمره گذاری- ۵خرده مقیاس- ۳۰ گویه

مدیریت بازرگانی و کسب و کار:

دانلود پرسشنامه بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش-چادام۲۰۰۵-نمرهگذاری-۲۷

دانلود پرسشنامه بازارهای ارگانیک-پادل-تفسیر و نمره گذاری- ۲۷گویه

دانلود پرسشنامه گرایش بازار-کولار۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۶گویه

دانلود پرسشنامه گرایش به بازار-لادو۱۹۹۸-تفسیر و نمره گذاری-۳۶گویه

دانلود پرسشنامه گرایش بازار-ازر۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۳۷گویه

دانلود پرسشنامه میزان توجه سازمان به بازاریابی-بنت۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری- ۳۶

دانلود پرسشنامه فعالیت های بازاریابی-ماوندو۲۰۰۰-تفسیر و نمره گذاری- ۴۹گویه

دانلود پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی-یونگداهل۱۹۹۶-تفسیر و نمره گذاری- ۴گویه

دانلود پرسشنامه رضایت از قیمت-ماتزلر۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۸گویه

دانلود پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی- بنت۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری- ۹

دانلود پرسشنامه سبکهای مدیریت مدیران بازاریابی- پون۲۰۰۵-تفسیر و نمرهگذاری-۱۶

دانلود پرسشنامه قابلیتها و مهارتهای لازم بازاریابی-گری۲۰۰۷-تفسیر نمرهگذاری- ۱۶

دانلود پرسشنامه اثربخشی فعالیتهای بازاریابی-کتلر۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۱۵گ

دانلود پرسشنامه اثربخشی فعالیتهای بازاریابی۲-کتلر۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۱۵

دانلود پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید-کاویوسگیل-تفسیر- ۲۳

دانلود پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی-گیلیگان۲۰۰۳-تفسیر و نمره گذاری- ۴۱

دانلود پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی-لی۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۶

دانلود چک لیست نوع شناسی اقدامات استراتژیک بازاریابی-۱۵نوع- ۱۰۲اقدام

دانلود پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی-لی۲۰۰۰-تفسیر و نمره گذاری- ۵گویه

دانلود پرسشنامه دشواریهای مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی-لی-نمرهگذاری- ۷

دانلود پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار-جین-تفسیر – ۳۳گویه

دانلود پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی-ووس۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۹گویه

دانلود پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابیبنت۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری-۱۵گو

دانلود پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژیهای بازاریابی-رانچهود۲۰۰۴-تفسیر و نمره گذاری- ۲۴گویه

دانلود پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی-قاضی سعیدی۲۰۰۷-تفسیر نمره گذاری- ۳۰

دانلود پرسشنامه مشتری گرایی-قاضی۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۲۱گویه

دانلود پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان-کنایت۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه

دانلود پرسشنامه مشتری مداری- کنایت۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه

دانلود پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری- کنایت۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۲گویه

دانلود پرسشنامه عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری-تاسو۲۰۰۳-نمرهگذاری-۲۱گ

دانلودپرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری-حاجت۲۰۰۲-تفسیر نمرهگذاری۱۷

دانلود پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان-گارانا۲۰۰۲-تفسیر نمرهگذاری۱۲

دانلود پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات-کولیر۲۰۰۰-نمرهگذاری- ۱۳

دانلود پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری-ملهم۲۰۰۴- نمره گذاری- ۳۵

دانلود پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور-فولرتن۱۹۹۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۲گو

دانلود پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن-سودرلاند۱۹۹۸-تفسیر نمره گذاری- ۹

دانلود پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری-اگرت۲۰۰۰-تفسیر و نمره گذاری- ۱۵

دانلود پرسشنامه نحوه ارائه خدمات به مشتری-کارانا۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۱۷گو

دانلود پرسشنامه ناخشنودی مشتری- کارانا۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه

دانلود پرسشنامه ارزیابی رستورانها از طریق مشتری-لی۱۹۹۷-تفسیر نمره گذاری- ۳۰

دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان-گریر۱۹۹۷-نمرهگذاری-۲۶

دانلود پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان-کاو۲۰۰۶-نمره گذاری- ۲۹

دانلود پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری-لی۲۰۰۱-تفسیر و نمره گذاری- ۲۴گو

دانلود پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان-نیلسون۱۹۹۶-تفسیر و نمره گذاری- ۱۸گویه

دانلود پرسشنامه شکایات مشتری-بنت۱۹۹۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۱گویه

دانلود پرسشنامه مشتری مداری در سازمان و مولفه های آن- ۱۶ گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری و مولفه های آن- ۱۴گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل رضایت مشتری اروپا ECSI-تفسیر روایی-۱۶

دانلود پرسشنامه سنجش رضایت مشتری- ۶ مولفه- ۲۱ گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در خرید اینترنتی-نمرهگذاری- ۵۰گویه

دانلود پرسشنامه مدیریت فروش-بالداف۲۰۰۱-تفسیر و نمره گذاری- ۶۵گویه

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان-۳مولفه-تفسیر و نمره گذاری-۱۶گویه

دانلود پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش-گیونزی۲۰۰۳-تفسیر و نمره گذاری- ۱۱گویه

دانلود پرسشنامه مذاکره فروش با خریدار خارجی-شانکارماهش۲۰۰۴-نمره گذاری- ۱۲۲

دانلود پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری-گلیس۱۹۹۸-تفسیر و نمره گذاری- ۱۹

دانلود پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان-پیت۲۰۰۰-تفسیر نمره گذاری- ۲۴

دانلود پرسشنامه فروشنده حرفه ای-اورتون۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۳۱گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی-کیم۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری-۱۴گویه

دانلود پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات-آشیل۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری-۱۰گویه

دانلود پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات-کانسو۲۰۰۴-تفسیر و نمره گذاری- ۷گویه

دانلود پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکتهای چندملیتی-اکازاکی۲۰۰۵-نمرهگذاری۱۸

دانلود پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات-لیو۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری-۳۰گویه

دانلود پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات-کابریل۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان-بامگارث۲۰۱۰-تفسیر و نمره گذاری-۱۹گو

دانلود پرسشنامه تصویر برند شرکتهای خصوصی-واهی۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۳

دانلود پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند-تای۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند-برینک۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۵گو

دانلود پرسشنامه نام تجاری (برند) – ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند-تفسیر و نمره گذاری- ۳۵ گویه

دانلود پرسشنامه اعتبار برند(نام تجاری)- تفسیر نمره گذاری و روایی – ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار فوتبال-تفسیر و روایی -۴۵گویه

دانلود پرسشنامه موانع برند سازی محصولات و خدمات

دانلود پرسشنامه رضایت از برند (نام تجاری) خارجی- ۲۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه نگرش افراد به نام تجاری(برند)شهر-لاتین-تفسیر پایایی-۹مولفه- ۵۵

دانلود پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید-چتامروگچای۲۰۰۰-تفسیر نمره گذاری- ۲۲

دانلود پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام-چاپمن۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه ارزش درک شده خرید-کارپنتر۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری- ۱۵گویه

دانلود پرسشنامه نگرشها نسبت به خرید از فروشگاه-رینتاماکی۲۰۰۶-نمره گذاری- ۱۸

دانلود پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی مد-کامانیدو۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۲۸گ

دانلود پرسشنامه تعاملات خریداران و عرضه کنندگان-بلنکرو۱۹۹۷-تفسیر نمرهگذاری-۵

دانلود پرسشنامه خرید از اینترنت-قاضی سعیدی۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۹گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات در سفارشات و دریافت کالا-رویتر۱۹۹۶-تفسیر۳۳

دانلود پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات-جول۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۹گویه

دانلود پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی-اسویف۱۹۹۹-نمرهگذاری- ۲۰

دانلود پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات-تافتن۲۰۰۵- نمره گذاری- ۱۲

دانلود پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان-جانگبوک۲۰۰۴- نمره گذاری- ۳۲

دانلود پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان-پیرسون۱۹۹۹-نمره گذاری- ۲۷

دانلود پرسشنامه موانع صادرات-سیلوا۲۰۰۱-تفسیر و نمره گذاری- ۳۰گویه

دانلود پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا-قیمن۱۹۹۹-تفسیر و نمره گذاری- ۱۹گ

دانلود پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی-کاراکایا۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری-۲۵

دانلود پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی-وود۲۰۰۰-تفسیر و نمره گذاری- ۵۹گویه

دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه طراحی یک سیستم برای طراحی محصول جدید- ۷ گویه

دانلود پرسشنامه ارتباطات بازاریابی در صنعت بیمه

دانلود پرسشنامه مقایسه زوجی آمیخته بازاریابی صادرات

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی

دانلود پرسشنامه شناسایی موانع بکار گیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی

دانلود پرسشنامه افزایش یکپارچگی زنجیره تامین-تفسیر- ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه نقش فرزندان در خرید والدین-توسط والدین پر شود

دانلود پرسشنامه نقش فرزندان در خرید والدین- توسط فرزند پر شود

دانلود پرسشنامه ریسک درک شده – ۳ مولفه – ۱۳ گویه

دانلود پرسشنامه بهره شهرت فامبرن ۲۰۰۱- ۶ مولفه و ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به کسب و کار-اریک ۲۰۰۷-تفسیر-۲۰ گویه

مدیریت شهری:

دانلود پرسشنامه تغییر کاربری مسکونی به تجاری- تفسیر و نمره گذاری-۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه تخصصی و تفسیر آن- ۹۲ گویه ای

دانلود پرسشنامه گردشگری فرهنگی- تفسیر و نمره گذاری- ۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه شهر مورد علاقه گردشگری

دانلود پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی-۱۲بعد-۵۶گو

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر مهاجرت به شهرها و مولفه های آن

مدیریت توریسم و هتلداری:

دانلود پرسشنامه ابعاد استراتژیک عملکرد هتل-کورتز۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۳ گ

دانلود پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل-کنگ ونگ۱۹۹۸-تفسیر و نمرهگذاری-۲۷گ

دانلود پرسشنامه اقدامات زیست محیطی-ماناکتولا۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۲گ

دانلود پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها-رادر۲۰۰۶-نمرهگذاری-۴۰گ

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده هتل-کینسی۱۹۹۹-تفسیر نمرهگذاری-۲۹

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده توسط رستوران ها-دوتا ۲۰۰۷-تفسیر- ۱۰گ

دانلود پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل-سالنت۲۰۰۶-تفسیر و نمرهگذاری-۳۹گویه

دانلود پرسشنامه جو سازمانی هتل از دیدگاه کارکنان-کیلیک۲۰۰۵-نمرهگذاری-۴۳گ

دانلود پرسشنامه میزان رضایت پزشکان هتل-اوزاکی۲۰۰۸-تفسیر و نمرهگذاری-۲۸گ

دانلود پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل-وبستر۱۹۹۴-تفسیر و نمرهگذاری-۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه نیازهای آموزشی کارکنان هتل-مک کول۱۹۹۷-نمرهگذاری-۱۶گویه

دانلود پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم-دیاز۲۰۰۶-نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم-آکسو۲۰۰۵-تفسیر نمرهگذاری-۳۲

دانلود پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم-مارتین ۲۰۰۶-تفسیر – ۱۶ گویه

حکومت های محلی:

دانلود پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان‌های محلی در توسعه-پولین و حیدر ۲۰۰۳

دانلود پرسشنامه نگرشها در زمینه حکومت محلی-پولین حیدر۲۰۰۳-تفسیر نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزش‌های مدیریتی در حکومت محلی-پولین حیدر۲۰۰۳-نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداریها-پولانن۲۰۰۵-تفسیر

دانلود پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی درNGOs-لیبلر فری۲۰۰۴-تفسیر نمرهگذاری

مدیریت خدمات پلیس:

دانلود پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس-کاو ۱۹۹۶-تفسیر و نمرهگذاری-۵ گویه

دانلود پرسشنامه تعهد پلیس-متکالف و دیک۲۰۰۰-تفسیر و نمرهگذاری-۱۵ گویه

دانلود پرسشنامه رویه های پلیس-آره ۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۱گویه

دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس-آره ۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۴گویه

دانلود پرسشنامه رویه های پلیس-آره ۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۲۴گویه

پزشکی:

دانلود پرسشنامه علائم سر درد (میگرن)- تفسیر و پایایی- ۲۵ آیتم

دالود پرسشنامه ناتوانی ناشی از سردرد- تفسیر پایایی و روایی- ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه باور های مرتبط با دارو و مواد – تفسیر و نمره گذاری- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سابقه پزشکی- تفسیر -۲۳ حیطه

دانلود پرسشنامه تیپ بدنی به روش پزشکی واتا، کافا، پیتا – تفسیر آن

دانلود پرسشنامه تصویر بدنی برچید و همکاران- پایایی- ۱۷ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش خستگی چند بعدی MFI-تفسیر و روایی پایایی- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش خستگی بینایی کاربران پایانه های تصویری-پایایی روایی-۱۵

دانلود راهنمای آزمون تصویر چشم ها برای بزرگسالان

دانلود پرسشنامه نشانه های جسمی پل و انرایت -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شایستگی دانشجویان پرستاری -تفسیر و پایایی-۶مولفه- ۲۷ گویه

دانلود پرسشنامه گزارش صبحگاهی بیمارستان- تفسیر و نمره گذاری-۱۸ آیتم

مدیریت بیمارستانی:

دانلود پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان-کالوسکی۱۹۹۶-تفسیر و نمرهگذاری-۲۹

دانلود پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی-زینلدین ۲۰۰۶-تفسیر-۲۹گویه

دانلود پرسشنامه رضایت بیماران-بیرینگ۲۰۰۶-تفسیر و نمرهگذاری-۲۶ گویه

دانلود پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت-لارسون۲۰۰۵-تفسیر-۱۲

دانلود پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان-مصطفی۲۰۰۵–تفسیر و نمرهگذاری-۲۲

راهنمای پرسشنامه رضایت مدد جویان از مراکز بهداشتی و درمانی-روایی و پایایی-۲۸

دانلود پرسشنامه مدیریت بیماران-لی۲۰۰۵-تفسیر و نمرهگذاری-۸ گویه

دانلود پرسشنامه نگرش ها بیماران نسبت به کیفیت خدمات-لارسون۲۰۰۹-تفسیر-۱۰

دانلود پرسشنامه سوابق بهداشت شخصی-وستون۲۰۰۹-تفسیر و نمرهگذاری-۱۲

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان-تامیز-تفسیر۱۹۹۵- ۴۹ گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان-آشیل۲۰۰۵-تفسیر و نمرهگذاری-۴۷گویه

دانلود پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بیمارستان-میچی-تفسیر و نمرهگذاری-۱۰م

دانلود پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان-ساترلند-تفسیر و نمرهگذاری-۱۵گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی-میلر۱۹۹۶-تفسیر و نمرهگذاری-۱۵گویه

دانلود پرسشنامه شایستگی های فرهنگی در بیمارستان-اسکاربرو ۲۰۰۶-تفسیر- ۱۲

دانلود پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس-فیتزسمیمونز۲۰۰۴-تفسیر نمرهگذاری-۲۳

دانلود پرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران-ویلیامز۲۰۰۵-تفسیر و نمرهگذاری-۱۲گویه

شخصیت:

دانلود پرسشنامه آزمون شخصیت اروپا- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزنک-بزرگسالان -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزنک-نوجوانان -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شناخت شخصیت باس،والنزی و الدریج -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شخصیت دوبرین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شخصیتی ۳ عاملی کتل و نمره گذاری آن- ۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه شخصیتی چند وجهی -تفسیر و نمره گذاری- مینه سوتا MMPI

دانلود پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (فرم بلند) MMPI

دانلود پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (فرم کوتاه) MMPI

دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI-R – فرم کوتاه- تفسیر- ۶۰ گویه

دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R –تفسیر و نمره گذای-فرم بلند- ۲۴۰

دانلود پرسشنامه مقیاس ۵ عامل بزرگ شخصیت گولد برگ – مولفه های آن- ۵۰ گویه

دانلود پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B -تفسیر و نمره گذاری(بلی و خیر)- ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B -تفسیر و نمره گذاری(سه گزینه ای)-۱۷ گویه

دانلود پرسشنامه شخصیت سنخ الف -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شخصیت خود شیفته-تفسیر و نمره گذاری-۴۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه خودشیفتگی NPI -تفسیر و روایی و پایایی-۱۶گویه

دانلود پرسشنامه شخصیتی بالینی میلتون-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شخصیت مایرز و بریگز-تفسیر

دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه برن رویتر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شخصیت کودک -تفسیر و نمره گذاری- ۴۲ گویه ای

دانلود پرسشنامه شخصیت بزرگسال -تفسیر و نمره گذاری- ۶۳ گویه ای

دانلود پرسشنامه شخصیت روانی کالیفرنیا CPI و ۱۸۰ گویه ای همراه با توضیحات

دانلود پرسشنامه مقیاس رتبه ای بورتنر برای سنجش تیپ A-پایایی و نمره گذاری-۱۴

دانلود پرسشنامه شخصیتی مرزی STB- دارای ۲۲ گویه

دانلود پرسشنامه شخصیت گری ویلسون- نمره گذاری- ۱۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند و مولفه های آن

کنترل:

دانلود پرسشنامه منبع کنترل- نوواکو- تفسیر و نمره گذاری- ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده منبع کنترل ۳۳ گویه ای

دانلود پرسشنامه کانون کنترل معلم-این روز و میدوی- تفسیر و نمره گذاری- ۲۵ ماده

دانلود پرسشنامه کنترل درونی و بیرونی راتر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد جولیان راتر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش مرکز کنترلی برگر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه کنترل والدین (فرم پدر و فرم مادر) ۲۶ گویه ای

دانلود پرسشنامه کنترل مادر ۲۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه خود کنترلی تانجی -تفسیر و نمره گذاری- ۱۳ گویه ای

دانلود پرسشنامه خود کنترلی -تفسیر و نمره گذاری- ۱۰گویه ای

دانلود پرسشنامه کنترل عواطف ACS- تفسیر و نمره گذاری-۴ زیر مقیاس- ۴۲ گویه

کارآفرینی و نوآوری و خلاقیت:

دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان -تفسیر و نمره گذاری-۹۵ گویه

دانلود پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی دیز (عرب) -مولفه های آن- ۴۶ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش کارآفرینی اسکاربروف و زیمرر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه کارآفرینی رابینز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ویژگی های نو آوران دانشگاهی

دانلودپرسشنامه رفتار کارآفرینانه دربخش دولتی-زامپتاکیس۲۰۰۷-تفسیر نمره گذاری۱۲

دانلود پرسشنامه سنجش نظام مدیریت استعداد سازمان و مولفه های آن-

دانلود پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خلاقیت ۵۰ سوالی رندسیپ -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خلاقیت ۶۰ سوالی تورنس (عابدی) -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خود سنجی خلاقیت لیندی اسمیت ۲۰۱۰ (لاتین)-۴مولفه- ۲۸ گویه

دانلود پرسشنامه و آزمون تفکر خلاق- فلیپ کارتر ۲۰۰۹-تفسیر و روایی-۳۰گویه

دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاتچن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی تریز (TRIZ)- تفسیر و پایایی-۲۱ گویه

تضاد و تعارض:

دانلود پرسشنامه تضاد شغل دوبرین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه حل تضاد ساسمن و دیپ -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد (تعارض) رابینز -تفسیر و نمره گذاری- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض واتسون، ولی و ملفورد ۱۹۸۱- نمره گذاری- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه تعارض کار و خانواده- هاسلام- لاتین- نمره گذاری و پایایی- ۱۱ گویه

دانلود پرسشنامه تعارض کار و خانواده- بارلی ۱۹۸۹-لاتین- مولفه ها- ۸ گویه

دانلود پرسشنامه تعارض کار و خانواده- کارلسون و همکاران-لاتین- تفسیر- ۱۸ گویه

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه خطرات ناشی از مدیریت تضاد-توماس و کیلمن۱۹۷۴

رشد:

دانلود پرسشنامه هدایت حرفه ای کارکنان آموزشی- ۱۹۹۲

دانلود پرسشنامه رشد کودکان -تفسیر و نمره گذاری-لاتین

دانلود پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت- ۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه رشد(توسعه) حرفه ای دانشگاه میسوری گاسکی و روی -لاتین-۱۶

اخلاق:

دانلود پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان-تفسیر نمره گذاری-۱۰ استاندارد-۱۵گو

دانلود پرسشنامه اخلاق کاری اسلامی علی الکاظمی-تفسیر و نمره گذاری- ۱۸ گویه

دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه ای و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان لوزیر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وود و ورث -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه قضاوت اخلاقی MJT -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رشد استدلال اخلاقی -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اخلاق در پژوهش و مولفه های آن

سلطه و نفوذ و قدرت:

دانلود پرسشنامه فاصله قدرت مدیران-تفسیر و روایی و پایایی-۳۲گویه

دانلود پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) سوسمان و دیپ -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نفوذ آرمانی مدیران- تفسیر، پایایی و روایی- ۳۵ گویه

دانلود پرسشنامه شیوه های نفوذ افراد (ذی نفوذ) و مولفه های آن -۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه قدرت حرفه ای آیونسویچ و ماتسون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش قدرت مداری کریستی و جیس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران متز و تود -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه قدرت رهبری-تفسیر و روایی و پایایی-۲۸گویه

دانلود پرسشنامه و آزمون قدرت ریسک-تفسیر و روایی -۲۹گویه

دانلود پرسشنامه و آزمون قدرت تخیل-تفسیر و روایی-۳۰گویه

دانلود پرسشنامه و آزمون قدرت ارتباطات-تفسیر و نمره گذاری و روایی -۲۰گویه

دانلود پرسشنامه منابع قدرت – شرایخیم و هینکین-تفسیر و روایی و پایایی-۲۰گویه

دانلود پرسشنامه منابع قدرت سیاسی-تفسیر و نمره گذاری

سیاست:

دانلود پرسشنامه سیاسی بودن سازمان فرایز و کاکمار-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رفتار های سیاسی دوبرین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد بایرنز -تفسیر و نمره گذاری

توانمند سازی:

دانلود پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر (۱۹۹۵)- مولفه های آن- ۱۵ گویه ای

دانلود پرسشامه جو توامند سازی اسکات و ژافه- تفسیر و نمره گذاری- ۳۸ گویه

دانلود پرسشنامه خودناتوانسازی جونز و رودوالت SHS -تفسیر نمره گذاری پایایی-۲۵

وابستگی و دلبستگی:

دانلود پرسشنامه هم وابستگی اسپن و فیشر- تفسیر و نمره گذاری- ۱۶ گویه

دانلود پرسشنامه دلبستگی کاینز ۱۹۹۶ -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه دلبستگی مکان – تفسیر و مولفه ها

دانلود پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور (AAQ)- پایایی- ۳ خرده مقیاس

دانلود پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالانIPPA- نمرهگذاری پایایی-۷۵گویه

اعتماد:

دانلود پرسشنامه صداقت و راست گویی – تفسیر و نمره گذاری -۱۶ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی -تفسیر و مولفه ها

دانلود پرسشنامه سنجش اعتماد درون سازمانی – تفسیر و پایایی- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی نیهان و مارلو (۱۹۹۷)-تفسیر و نمره گذاری-۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی آلونن و دیگران (۲۰۰۸) – مولفه های آن-۴۹ گویه

دانلود پرسشنامه میزان اعتماد به نفس- محمود نامنی-تفسیر و نمره گذاری- ۳۲ گویه

دانلود پرسشنامه اعتماد متقابل کارکنان و مدیر شولمن ۱۹۹۸و مایرز۱۹۹۱

ترس و هراس:

دانلود پرسشنامه ترس FQ مارکس و ماتیوس ۱۹۷۹- تفسیر و روایی پایایی- ۱۷ گویه

دانلود پرسشنامه و جدول زمینه یابی ترس FSS-III- تفسیر و روایی پایایی- ۸۷ گویه

دانلود پرسشنامه ترس FCL -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه و مقیاس ترس از شکست-تفسیر و روایی-۴۱گویه

دانلود پرسشنامه و مقیاس ترس از موفقیت-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹گویه

دانلود پرسشنامه فرم کوتاه ترس مارکز و ماتئوس ۱۹۷۹ -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه هراس اجتماعی-محقق ساخته

دانلود پرسشنامه هراس اجتماعی لیبووتیز ۱۹۸۴ -تفسیر و نمره گذاری- ۲۷ گویه

امید و موفقیت و شکست:

دانلود پرسشنامه موفقیت و ارتقا رادسیپ -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کاز مایر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شکست های شناختی شغلیOCFQ-تفسیر و نمره گذاری-۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه امید-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ناامیدی برای کودکان کازین -تفسیر و نمره گذاری

استرس:

دانلود پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمان-مککورمیک و آیرز- ۱۶آیتم

دانلود لیست ۱۰۱ شیوه برای مقابله با استرس در دانش آموزان+گیرنده های جسمی

دانلود پرسشنامه استرس و تنیدگی والدین PSI- آبدین-تفسیر و نمره گذاری- ۱۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه استرس پس از سانحه RIES – تفسیر- ۱۵ گویه

دانلود مصاحبه تشخیصی اختلال استرس پس از سانحه PTSD-19 گویه

دانلود پرسشنامه استرس (فشار روانی)

دانلود پرسشنامه منبع استرس – تفسیر و نمره گذاری- ۲۳گویه

دانلود پرسشنامه منبع استرس در زندگی شخصی- تفسیر و نمره گذاری- ۱۶ گویه

دانلود پرسشنامه استرس الیوت -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی استرس اورلی و گیردانو -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه استرس ویلیام دایر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی استرس در شغل هلریگل و اسلوکام -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز ۱۹۷۷- تفسیر و پایایی- ۳۶ گویه

دانلود پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش وپاداش(سنجش استرس شغلی)-تفسیر- ۲۳

دانلود پرسشنامه آزمون استرس پرستاران گری تافت و اندرسون-لاتین-تفسیر- ۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه آزمون استرس پرستاران فرنچ و همکاران۲۰۰۰-لاتین-تفسیر- ۲۶ گویه

دانلود پرسشنامه استرس هولمز راهه/ ارزیابی دگرگونی های زندگی

دانلود پرسشنامه تاثیر استرس و مراحل آن میلر ۱۹۹۴

دانلود پرسشنامه آسیب پذیری در برابر استرس تال و وارن ۱۹۹۷

دانلود پرسشنامه سنجش عوامل تنش زا -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نشانگان استرس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه راه های مقابله با عوامل استرس زا -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه استرس ادراک شده PSS-کوهن و همکاران-تفسیر و پایایی-۱۴ گویه

دانلود پرسشنامه استرس ادراک شده PSS – تفسیر و پایایی- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه فهرست اختلال استرس پس از ضربه PCL-پایایی نمره گذاری-۱۷گویه

دانلود پرسشنامه استرس هری HSI- فرم کوتاه- لاتین -تفسیر و نمره گذاری-۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه استرس پلیس سازمانی و عملیاتیIPSS – روایی و پایایی- ۴۵ گویه

دانلود پرسشنامه استرس پلیس عملیاتیPSS – لاتین-تفسیر و پایایی- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس CISS- اندلر و پارکر- روایی و پایایی-۴۸

اضطراب:

دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل-تفسیر و نمره گذاری و پایایی- ۴۰گویه ای

دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب- ۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه مقیاس خودسنجی اضطراب مرگ و نمره گذاری آن- ۱۵گویه ای

دانلود پرسشنامه اضطراب، نگرانی و افسردگی DASS -تفسیر و پایایی- ۲۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه اضطراب، نگرانی و افسردگی DASS -تفسیر و نمره گذاری ۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی زیگمون و اسنایت ۱۹۸۳

دانلود پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی ویل و ویلسون ۲۰۰۵

دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب HRSA همیلتون-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه علائم اضطراب همیلتون- نمره گذاری- ۱۴ گویه

دانلود پرسشنامه اضطراب -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اضطراب -تفسیر و نمره گذاری- ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود -تفسیر و نمره گذاری- ۳۲ گویه ای

دانلود پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر

دانلود پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودان-نمره گذاری پایایی-۳۷

دانلود پرسشنامه مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان-نمره گذاری روایی پایایی- ۳۹

دانلود پرسشنامه اضطراب کلاس درس- تفسیر و نمره گذاری- ۲۰ ماده

دانلود پرسشنامه حالت- رگه اضطراب -تفسیر و نمره گذاری-اشپیلبرگر

دانلود پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر- تفسیر و نمره گذاری- ۱۵ گویه

دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان، نگرانی و افکار منفی -تفسیر و نمره گذاری- ۱۰

دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون/فرند-لاتین-تفسیرنمرهگذاری-۲مولفه- ۲۸

دانلود پرسشنامه و تست اضطراب زانک- تفسیر و نمره گذاری- ۲۰ ماده

اوتیسم:

دانلود پرسشنامه اوتیست برای ارزیابی درخودماندگی در کودکان نوپا

دانلود پرسشنامه اوتیسم بهر کودکان- ۵۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه اوتیسم بهر نوجوانان- ۵۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه اوتیسم بهر بزرگسالان- ۵۰ گویه ای

خشم:

دانلود پرسشنامه حالت- صفت خشم اشپیلبرگر- لاتین- ۵ مولفه- ۴۴ گویه

دانلود پرسشنامه خشم- نوواکو- نمره گذاری- ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه کنترل خشم و نمره گذاری -تفسیر و نمره گذاری- ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه پرخاشگری اهواز AAI – تفسیر ۳ مولفه- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری- تفسیر و روایی پایایی- ۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه نگرش به خشونت علیه زنان- تفسیر نمره گذاری پایایی- ۲۶ آیتم

دانلود پرسشنامه عصبیت یا روان نژندی- تفسیر- ۲۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه روان نژندی کوندو KNPI -تفسیر و نمره گذاری

سرسختی و شکیبایی:

دانلود پرسشنامه سخت کوشی بارتون-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سرسختی- تفسیر و نمره گذاری- ۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه سرسختی اهواز – تفسیر و نمره گذاری- ۲۷ گویه ای

دانلود پرسشنامه سخت رویی کوباسا HARDINESS- تفسیر و نمره گذاری- ۵۰ ماده

دانلود پرسشنامه شکیبایی- تفسیر و نمره گذاری- ۲۹ گویه ای

خانواده و زندگی:

دانلود پرسشنامه آزمون ترسیم خانواده- تفسیر- ۱۵ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده FAD و مولفه ها و نمره گذاری – ۵۳ گویه ای

دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده FAD-اپشتاین ۱۹۸۳-مولفه نمره گذاری- ۶۰

دانلود پرسشنامه سنجش کارآمدی خانواده (S.FEQI)- تفسیر پایایی و روایی- ۷۹ گویه

دانلود پرسشنامه مصاحبه عملکرد زندگی- ۶ بخشی

دانلود پرسشنامه و مقیاس معنای زندگی- استگرMLQ- روایی و پایایی- ۱۰گویه

دانلود پرسشنامه حوادث منفی زندگی- براهنی- روایی و پایایی- ۶۰ گویه

دانلود پرسشنامه سیاهه رویدادهای زندگی جوانان براهنی- نمرهگذاری و پایایی- ۶۶

دانلود پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی CIEI پیکل – نمرهگذاری و پایایی- ۶۵ گویه

دانلود پرسشنامه سیاهه تجارب زندگی ساراسون – LES-پایای و روایی- ۵۸ گویه

رابطه والدین و فرزندان:

دانلود پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر ۱۹۶۵- تفسیر و روایی و پایایی-۷۷ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش های فرزندپروری والدین-تفسیر و نمره گذاری-۳۰

دانلود پرسشنامه ابعاد مشارکت والدین و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه نحوه برخورد پدر با کودک (۶۳ گویه ای)Adult PARQ

دانلود پرسشنامه نحوه برخورد پدر با کودک (۷۳گویه ای)Adult PARQ

دانلود پرسشنامه نحوه برخورد مادر با کودک(۶۳ گویه ای)Adult PARQ

دانلود پرسشنامه نحوه برخورد مادر با کودک (۷۳گویه ای)Adult PARQ

دانلود پرسشنامه نحوه برخورد کودک با والدین (۲۴گویه ای)Child PARQ

دانلود پرسشنامه نحوه برخورد کودک با پدر (۲۴گویه ای)Child PARQ

دانلود پرسشنامه نحوه برخورد کودک با مادر (۶۳ گویه ای)Child PARQ

دانلود پرسشنامه روابط اجتماعی بین والدین و فرزندان

دانلود پرسشنامه نگرش فرزند به والدینCAM/CAF-هودسن-تفسیر نمره گذاری-۵۰گو

دانلود پرسشنامه ابزار پیوند والدینی PBI پارکر و همکاران –روایی و پایایی- ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه والدین کانرز- تفسیر، نمره گذاری و پایایی- ۲۶ گویه

رضایت:

دانلود پرسشنامه رضایتمندی همکاران از عملکرد سازمان- تفسیر و روایی-۴۰گویه

دانلود پرسشنامه رضایت شغلیJSI بری فیلد و روث-۱۹۵۱-تفسیر و روایی-۱۹ گویه

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مارتین جی گانون-تفسیر و روایی-۳۷گویه

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی استیفن رابینز–تفسیر و روایی و پایایی-۳۹گویه

دانلود پرسشنامه سنجش رضایت شغلی(JDI)ویسوکی و کروم- روایی و پایایی-۳۹

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی – روایی و پایایی-۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا- روایی و پایایی-۴۵ گویه

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی- مولفه ها روایی و پایایی-۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه و مقیاس رضایت از زندگیSWLS دینر۱۹۸۵- روایی و پایایی-۵ گویه

دانلود پرسشنامه رضایت مراجع از مشاوره و روان درمانی-تفسیر و نمره گذاری- ۸ گویه

دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ- تفسیر و پایایی-فرم بلند ۱۱۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اسلامی -۱۰مولفه-روایی و پایایی-۵۰ گویه

ازدواج:

دانلود پرسشنامه دلزدگی زناشوئیCBM -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تعارضات زناشوئی MCQ-تفسیر – ۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه انتظارات زناشوئی -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه وضعیت زناشوئی گلومبرگ و راست(گریمس) -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه وفاداری در ازدواج-تفسیر، نمره گذاری و پایایی -بلی/خیر-۸ گویه

دانلود پرسشنامه انتخاب همسر بهتر- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انتخاب همسر از دیدگاه اسلام-فرم پسران-تفسیر،پایایی و روایی-۶۰

دانلود پرسشنامه انتخاب همسر از دیدگاه اسلام-فرم دختران-تفسیر،پایایی و روایی-۶۰

دانلود پرسشنامه احساس مثبت به همسر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی مثبت زوجین-۱۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسرگزینی-تفسیر نمره گذاری-۲۲گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین مبلر- نانالی و اکمن –نمرهگذاری و پایایی- ۳۳

دانلود پرسشنامه کیفیت ازدواج اسپانیر و گراهام- نمرهگذاری و پایایی -۱۹ گویه

دانلود پرسشنامه سازگاری زناشوییLWMAT لاک_والاس – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف) ویژه مردان

دانلود پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم ب) ویژه زنان

سازگاری:

دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سازگاری -تفسیر و نمره گذاری- ۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه سازگاری با دیابت سالیوانD.A.S – -روایی و پایایی-۳۳

دانلود پرسشنامه درجه بندی سازگاری در زندگی- ماتئوس- نمرهگذاری و پایایی- ۶

دانلود پرسشنامه مقیاس سازگاری- کاخکی –نمره گذاری و روایی- ۱۵ گویه

دانلود پرسشنامه سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن SAS-روایی و پایایی-۵۴

عشق:

دانلود پرسشنامه عشق -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه عشق مثلثی اشترنبرگ- تفسیر و نمره گذاری- ۴۵ گویه

سلامت:

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی هوی وتارتر-۱۹۹۱ و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن- ۱۹۹۶ و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سلامت عمومی کلبرگ و هیلر ۱۹۷۹ (ghq-28)-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تست روانشناسی سلامت روحی- تفسیر و نمره گذاری-۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون-روایی و پایایی-۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز – مولفه های آن

خواب:

دانلود پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ PSQL-تفسیر و نمره گذاری-۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه و شاخص شدت بی خوابی مورین ISI- روایی و پایایی-۷

دانلود پرسشنامه فراشناخت ها- بی خوابی MCQ-I-روایی وپایایی-۶۰گویه

دانلود پرسشنامه رفتارهای مرتبط با خواب ری و هاروی SRBQ-روایی وپایایی-۳۲گویه

دانلود پرسشنامه برانگیختگی پیش از خواب نیکاسیو PSAS-نمرهگذاری وپایایی-۱۶

دانلود پرسشنامه باورها و نگرش های ناکارآمد خواب DBAS-نمرهگذاری وپایایی-۱۰

اختلال و مشکلات رفتاری:

دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودک مانز و کارنز (والدین و معلمان)

دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودک -تفسیر و نمره گذاری (روانشناس)

دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودک -تفسیر و نمره گذاری (معلم)

دانلود پرسشنامه اختلال بیش فعالی وندر و اوتا – کمبود توجه در بزرگسالان- ۶۰ گویه

دانلود پرسشنامه اختلال مانیا گلدبرگ- ۱۸گویه

دانلود پرسشنامه الگوهای رفتاری (ناشکیبایی،درگیری شغلی و سخت کوشی) ایوانسویچ و ماتسون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اختلال دو قطبی- نمره گذاری- ۱۹ گویه

دانلود پرسشنامه اختلالات رفتاری عقب مانده

دانلود پرسشنامه آزمون نشانه های اختلالات روانی SCL 90 -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی- تفسیر و پایایی- ۲۷ گویه

دانلود پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز

دانلود پرسشنامه مشکلات رفتاریCBCL- آشنباخ- تفسیر و نمره گذاری-۱۱۳ گویه

دانلود پرسشنامه توصیف رفتار کودک- ۳۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه کنار آمدن با خود و تفسیر آن

دانلود پرسشنامه بازخورد و نگرش خوردنEAT-26- تفسیر و نمره گذاری- لاتین-۲۶ گویه

دانلود پرسشنامه غربالگری اختلال خوردن- نمره گذاری- ۵ گویه

دانلود پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی-گلدبرگ-نمره گذاری-۱۸ گویه

دانلود پرسشنامه ارزیابی و سنجش اختلالADHD-وندربیت-فرم گزارش والدین-۴۷ گویه

دانلود پرسشنامه خود گزارشی فراوانی رفتار مشکل دار یا بزهکاری-نمره گذاری-۸گویه

دین و مذهب:

دانلود پرسشنامه مقیاس نوع دوستی (مسیحی)- نمره گذاری- ۱۴ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس اعتقادات نوع دوستی (مسیحی)- نمره گذاری- ۱۷گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس رابطه شخص باخدا (مسیحی)- نمره گذاری- ۱۳گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس باور درمورد رابطه شخص با خدا (مسیحی)-نمره گذاری-۱۳

دانلود پرسشنامه مقیاس بلوغ ایمان(مسیحی)- نمره گذاری- ۴۵گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس دنیا گرایی (مسیحی)- نمره گذاری- ۱۴ گویه

دانلود پرسشنامه دینداری گلاک و استارک-تفسیر و نمره گذاری- ۴ مرحله- ۲۶ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس دینداری (مسیحی) باستون- نمره گذاری- ۹ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس لیترالیسم(مسیحی) مک فارلند ۱۹۸۹-نمره گذاری- ۶ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس عوامل فقر (مسیحی)- نمره گذاری- ۱۸ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس ویژگی های افراد فقیر (مسیحی)- نمره گذاری- ۳۸ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس عاطفه نسبت به فقرا (مسیحی)- نمره گذاری- ۱۲ گویه

دانلود نمره گذاری پرسشنامه نگرش به حجاب-تفسیر و نمره گذاری-۵ مولفه- ۲۳ گویه

دانلود پرسشنامه اعتقاد به دعا-زارع-تفسیر و نمره گذاری-۳ عاملی- ۱۳ گویه

دانلود پرسشنامه دعاهای بعد از نماز- تفسیر و نمره گذاری-۴مولفه- ۱۷ گویه

دانلود پرسشنامه پایبندی مذهبی- تفسیر، روایی و پایایی- ۳ مولفه- ۶۰ ماده

دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت- ۲۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه مذهبی بودن والدین گرنکویست ۱۹۹۸- تفسیر و پایایی- ۱۶ ماده

دانلود پرسشنامه مقیاس تجارب عرفانی و مولفه های آن-۳۲ گویه ای

دانلود پرسشنامه جذب دانش آموزان به نماز جماعت -تفسیر و نمره گذاری- ۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه راهکار های ارتقا قرآنی دانشجویان- روایی و پایایی- ۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی در اعتقادات اسلامی- ۴۰ گویه ای

هنر و نقاشی و فرافت:

دانلود تفسیر نقاشی های کودکان- ۴ بخشی

 

ورزش و تربیت بندی:

دانلود پرسشنامه توانایی تصویر سازی ورزش- لاتین- تفسیر-۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه تجدیدنظرشده تصویرسازی حرکت هال/مارتین-لاتین- تفسیر-۱۴گویه

دانلود پرسشنامه تمایل به ورزش- محقق ساخته- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه آمادگی برای شرع فعالیت بدنی- تفسیر و نمره گذاری- ۷ گویه

سایر موضوعات:

دانلود پرسشنامه آزمون فرافکن روور شاخ-تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ کارت

دانلود پرسشنامه آزمون جین شینودا بولن- تفسیر و نمره گذاری- ۱۴ گویه

دانلود پرسشنامه آزمون بندر گشتالت- نمره گذاری و تفسیر

دانلود پرسشنامه عدم تحمل بلا تکلیفی – نمره گذاری- ۲۷ گویه

دانلود پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم مک لین۱۹۹۳-تفسیر نمره گذاری پایایی-۱۳گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس درجه بندی وندریوتا ADHD – تفسیر و نمره گذاری- ۶۱ گویه

دانلود پرسشنامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی جونز-تفسیرنمره-DARQ

دانلود پرسشنامه علاقه به مادیات -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شجاعت -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی)-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه کمال گرایی فراست- نمره گذری- ۳۵ گویه

دانلود پرسشنامه کمروئی -تفسیر و نمره گذاری-۴۴ گویه

دانلود پرسشنامه امنیت روانی- فرم کوتاه دانشجویان- نمره گذاری مولفه ها- ۱۸ گویه

دانلود پرسشنامه آزمونی برای روانشناس شدن-صحیح/ غلط-۱۲ گویه

دانلود نحوه نمره گذاری آزمون بندر گشتالت به شیوه پاسکال و ساتل

دانلود نحوه نمره گذاری آزمون بندر گشتالت به شیوه کوپیتز

دانلود پرسشنامه جملات ناتمام راتر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه آزمون ۲۰جمله ای-متناسب برای بیماران PTSD-تفسیر نمره گذاری

دانلود پرسشنامه پاسخ ها و راهبرد های مقابله ای بیلینگز و موس-تفسیر نمره دهی

دانلود پرسشنامه راهبرد های مقبله ای WOCQ لازاروس- مولفه ها و پایایی- ۶۶ گویه

دانلود پرسشنامه جبهه گیری- نمره گذاری- بلی/ خیر- ۲۲ گویه

دانلود پرسشنامه دیوار سنگی سکوت- نمره گذاری- بلی/ خیر- ۱۳ گویه

دانلود پرسشنامه سبک های دفاعی -تفسیر و نمره گذاری- ۴۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه باور های دنیای عادلانه و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده تاثیر رویداد (IES_R) -تفسیر و نمره گذاری

دانلود راهنمای آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه TAT اندریافت موضوع ۲۰ تصویر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه CAT اندر یافت کودک ۱۰ تصویر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه SAT اندر یافت بزرگسالان ۱۶ تصویر

دانلود پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو TAS- تفسیر و نمره گذاری-۳ مولفه- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه آزمون میلون ۳- تفسیر و نمره گذاری- ۱۷۵ گویه

دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ- ۲۰۰ عبارتی

دانلود پرسشنامه فهرست نشانه ای هاپکینز و مولفه های آن – ۵۸ گویه ای

دانلود زیر مقیس های پرسشنامه سرشت و تنش کلونینجر TCI همراه پایایی و روایی

دانلود پرسشنامه تعصب- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد DAS – تفسیر و نمره گذاری و پایایی- ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه و مصاحبه شرح حال- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ بخشی

دانلود پرسشنامه مصاحبه موثر

دانلود پرسشنامه شکل گیری مفهوم ویگوتسکی -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تایید جویی کودک -تفسیر و نمره گذاری- ۵۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث بیهوده-تفسیر نمره گذاری-۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انضباطیPHDS -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ویژگی رشد شناختی کودکان۱۰-۱۱ سال، گروه سنی ج- ۶ مولفه

دانلود پرسشنامه شاخص کرنل فرم N2 -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ- تفسیر – ۲۰۵ گویه

دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ -فرم کوتاه-روایی و پایایی-۷۵ آیتمی

دانلود پرسشنامه چابکی سازمان-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه کمال گرایی فراست-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه و مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون MCQ-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه شخصیت بزرگسال آیزنک-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه شخصیتی نوجوانان آیزنک-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه اثربخشی کار گروهی فریدمن و یاربروگ-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه اهمال کاری سازمانی – صفاری نیا-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه اهمال کاری شغلی – بدیع و همکاران-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت باگاروزی Marital Intimacy Needs-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه نیازها گوردون ۱۹۹۴-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه عوامل مرتبط با انگیزش شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت- صیدافکن-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه ارزیابی سواد محیطی-لاتین-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود آزمون آمایه پاسخ جامعه پسندی- کرون و مارلو ۱۹۶۴-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه غنی سازی شغل- ریف و تاینل-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه استرس شغلی/تحصیلی- الیوت ۱۹۹۴-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن BDMCQ-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان- کوئین ۱۹۹۰-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه کمال گرایی ظاهر بدن PAPS – یانگ و استوبر ۲۰۱۲-لاتین-تفسیر و روایی و پایایی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه نگرانی تصویر بدن BICI- لیتلتون و همکاران۲۰۰۵ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه اعتماد به نفس- نامنی ۱۳۸۸ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه اعتماد درون سازمانی – بنی طبا و همکاران ۱۳۸۸ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه اعتماد متقابل بین مدیر و کارکنان- شولومان ۱۹۹۸ و مایرز ۱۹۹۱ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس -سراج ۲۰۰۳ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه جو آموزشی – دریم dreem -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه آسیب پذیری در برابر استرس- وارن و تال ۱۹۹۷ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه علاقه مندی به پژوهش- بیشاب و بی اسچک ۱۹۹۴ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه توانایی پژوهشی افراد- گراوند -روایی و پایایی- ۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه عملکرد پژوهشی- گراوند-روایی و پایایی- ۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس آگاهی مدرسه- هوی و گیج -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه جهت گیری معلم به تغییر مدرسه- هوی و اسمیت FCOS -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه ساختار مدرسه توانمندساز ESS -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی – هوی OJS -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه شاخص اثربخشی مدرسه – هوی SE-­Index -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه شاخص قلدری دانش آموزان- هوی و اسمیت B‐Index -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه شاخص حرفه ای بودن هوی و مک ماهون P‐Index -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سامانی- هوی و دیپاولا OCB -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه توصیف جو سازمان OCI -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه دبیرستان OCDQ-RS -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه متوسطه OCDQ-RM -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه ابتدائی OCDQ-RE -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه خوش ینی تحصیلی معلم دبیرستان – TOAS-S -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلم ابتدائی- TAOS-E -روایی و پایایی

دانلود دانلود پرسشنامه آشفتگی اخلاقی -روایی و پایایی -MDS-R – 21 گویه ای

دانلود پرسشنامه آشفتگی اخلاقی – -روایی و پایایی MDS – 38 گویه ای

دانلود پرسشنامه خوش بینی تحصیلی مدارس SAOS -هوی ۲۰۰۵ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه تشخیص سبک رهبری- هوی و تارتر LSD -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه نقش جنسیت- بم -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه افتراقی مردانگی اوربون (ADMS) -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه سبک اسنادی -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه نشانه های توقف- میرز SSQ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه عقاید پانیک- گرینبرگ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه ضربه عشق- راس -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی APPQ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه گرایش به مصرف مواد- گل پرور -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه سیاهه بی قراری کوهن – منسفیلد CMAL -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه ارزیابی بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و مقیاس عملکرد سخنرانی SAS -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر خدمات دولت سیار -روایی و پایایی

دانلود آزمون درآمیختگی افکار ولز، جی ویلیام وکارت – رایت هاتون -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد نیکولاس و همکالان -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه خدمات بانکداری اینترنتی -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه مکانیسمهای دفاعی -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و مقیاس کمال گرایی اهواز APS -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و سیاهه منش و سرشت کولینجر TCI – ۱۲۵ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه کانون توجه- وودی، چامبلس، گلاس -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه شناسایی عوامل فشارزای محیط کار -روایی و پایایی- ۳۲گویه

دانلود پرسشنامه و مقیاس گناه کوگلر و جونز -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و مقیاس طهارت و نظافت- فتی -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه اولیه سنجش حسادت با تکیه بر منابع اسلامی

دانلود پرسشنامه بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو SWS -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه شادمانی فوردایس -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و مقیاس توانمندی من- بارون ESS -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه دعا صهبا قدس -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه مهارت های مقابله ای روزنشتایل و کیف CSQ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه دردهای مزمن محمدیان -روایی و پایایی- ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه مقابله با درد مزمن نیسن، ترنر، رومانو و استرل -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری ایزالم-روایی و پایایی- ۹۷

دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی-روایی و پایایی – ۸۶ گویه

دانلود پرسشنامه و مقیاس رویکردهای یادگیری میلر و همکاران -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه ارزیابی دوران رشد افراد ترانس سکسوال -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و مقیاس جایگاه کنترل لوفسون IPC -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه کفایت شخصی هادیان فر -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و مقیاس عزت نفس الیس پوپ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و مقیاس خلق و احساس در نوجوانان MFQ -روایی و پایایی

دانلود نگرش نسبت به خلاقیت چارلز، لی و شیفر-روایی و پایایی – ۳۲ گویه

دانلود پرسشنامه و مقیاس اعتیاد به اینترنت کاپلان-روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و مقیاس توانمندسازی اعضای مدرسه شورت و رینهارت SPES -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به حاملگی، زایمان و مراقبت از کودک-روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی-روایی و پایایی – ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه پرخاشگری کودک ۱۱-۷ -ساله در مدرسه -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی دیگران- واتسون و فرند FNE -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه سنجش باورهای غیرمنطقی در خصوص ترس از عمل مقاربت-روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه رویارویی با بیماری نامیر و همکاران -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه بررسی وضعیت بیماران صرعی -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه سنجش آگاهی مادران عقب مانده ذهنی از کودک خود

دانلود پرسشنامه مراقبت از خود بیماران صرعی -روایی و پایایی – ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به خودکشی -روایی و پایایی – ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه عبارت های خودبیانی -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه افکار خودآیند هولون و کندال ATQ -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه خود تاب آوری کلاهنن-روایی و پایایی – ۱۴ گویه

دانلود پرسشنامه روابط زناشویی -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و شاخص عملکرد جنسی زنان- روزن -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه سبک رهبری کلارک -روایی و پایایی – ۳۰ گویه

دانلود آزمون مختصر معاینه وضعیت روانی MMSE -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و آزمون آسایش روانی-روایی و پایایی – ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی -روایی و پایایی – ۴۶ گویه

دانلود پرسشنامه وضعیت بیماران شدید روانی تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی-روایی و پایایی

دانلود نگرش بهوران نسبت به بیماریهای عصبی و روانی و عوامل ایجادکننده آنها -روایی و پایایی

دانلود دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به روانپزشکی-روایی و پایایی – ۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه طرحواره های ناکارآمد یانگ YSQ-SF -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه جبران یانگ -روایی و پایایی YCI- 48 گویه

دانلود پرسشنامه اجتناب یانگ– ریگ YRAI -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ-روایی و پایایی – ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش میزان اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ-روایی و پایایی – ۲۲ گویه

دانلود پرسشنامه رجحان شغل WPI آمابایل و همکاران-روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه توصیف شغل JDI اسمیت -روایی و پایایی – ۸۳ گویه

دانلود پرسشنامه و چک لیست اختلال ریاضی -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه سنجش عوامل روانشناختی اختلالات کنش جنسی-روایی و پایایی – ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه و فرم ارزیابی اختلالهای تفکر-عصمت دانش-روایی و پایایی -۴۳ آیتم

دانلود پرسشنامه و چک لیست ارزیابی شدت علائم اختلال مانیا manic -روایی و پایایی

دانلود آزمون حل مسئله ریاضی گل پرور-روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری CRO -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی خانواده -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده RFCP -روایی و پایایی

دانلود CET خطاهای شناختی -روایی و پایایی

دانلود مجموعه آزمونهای سرند شناختی

دانلود پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ) -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و مقیاس نگرش سنج دینی – تجدیدنظر شده (RAS-R) -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و مقیاس سنجش دنیاگرایی براساس متون دینی اکبری -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه و مقیاس جهت گیری مذهبی بهرامی احسان -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه وسواسی – اجباری بازنگری فوا (OCI-R) -روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه OBQ- باورهای وسواسی-روایی و پایایی- ۴۴

  برای دسترسی به پرسشنامه هایی که در بالا لیست شده اند اما قابل دانلود مستقیم از سایت نیستند‘ شما می توانید آنها را خریداری کنید. فقط لازم است با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر، پرسشنامه ها را در اسرع وقت ممکن از طریق ایمیل دریافت کنید. هر پرسشنامه ۲۵۰۰ تومان

aarab24@gmail.com

لینک سامانه پرداخت

Page with Comments

 1. دانلود پرسشنامه آزمون هوشی دومینوها ۴۸ -تفسیر و نمره گذاری
  برای دریافت این دانلود باید چه کار کنم

 2. سلام میشه بگین این کلمه عبور برای هرفایل که گذاشتین یعنی چه
  خب اگه رایگانه که باید طوری باشه که به راحتی دانلود بشه
  شما کلمه بور میخاین و اونو هیچ جای سایت نگفتین که چیه
  تکلیف ما رو روشن کنین

  1. سلام
   شما اگر دقت کنید در جای جای مختلف سایت کلمه عبور قید شده
   کلمه عبور:
   http://edu-admin.ir
   برای جلوگیری از کپی کردن لینک ها توسط سایر سایت ها کلمه عبور لازم است
   موفق باشید

    1. سلام دقیقا همین رو چندین مرتبه توی پرسشنامه های مختلف وارد می کنم اما نامتبر میشناش

 3. سلام چه مدت طول میکشه تا پرسشنامه رو ارسال کنید ؟ و اینکه همه پرسشنامه های پولی ارزیابی دارن ؟

 4. پرسشنامه ای درباره رابطه مولفه های سرمایه اجتماعی(اگاهی،مشارکت،انسجام،اعتماد)با توسعه محلی میخواستم.اگه دارید بگید که هزینه را ارسال کنم

 5. با عرض سلام.ببخشید میخواستم ببینم پرسشنامه در رابطه با خشونت علیه زنان در خانواده دارید یا نه.ممنونم

 6. سلام
  پرسشنامه ی نیمرخ حالات خلق (poms) را می خوام.نسخه ی فارسی رو پیدا نمیکنم
  می تونید کمک کنید؟

   1. از کجا می تونم این پرسشنامه را پیدا کنم؟برای سنجش خلق مثیت و منفی به جز panas پرسشنامه ای را معرفی می کنید و یا دارید ؟

 7. با سلام و احترام خدمت شما
  موضوع پایان نامه ارشد من “بررسی رابطه رهبری توزیع شده و سرمایه انسانی کارکنان جهاددانشگاهی” می باشد. لطفا برای پرسشنامه موضوع مذکور کمکم کنید
  متاسفانه وقت دفاع هم نزدیک است
  ممنون و سپاسگزار

 8. سلام وقتتون بخیر
  آیا پرسشنامه ای با عنوان رابطه بین علاقه مندی وبهره وری شغلی در معلمان یا نزدیک به این عنوان دارید . اگه پاسخ مثبت است ازچه طریق اقدام کنم..
  با تشکر .دهقان

 9. باسلام و خسته نباشید نحوه اجرا وتفسیر ونمره گذاری پرسشنامه ترس از صمیمیت رو لازم دارم میخواستم اگر امکانش هست ودر اختیار دارد برام بفرستید متشکرم

 10. سلام
  چرا زدید پرسشنامه وکسلر اما وقتی دانلود میکنیم فقط ی توضیح کوتاه و بدرد نخور گذاشتین و هیچ پرسشنامه ای توش نیست؟
  لطفا پاسختونو برام ایمیل کنید.
  با تشکر

 11. باتشکرازسایت بسیارعالی؛ پرسشنامه توانایی یا توانمندی حرفه ای معلمان رومی خواستم.

 12. با سلام لطفا پرسشنامه خودکارآمدی درسی جینگ ومورگان (۱۹۹۹)ارسال فرمایید تراکنش ۴۶۹۷۹۷ تشکر

 13. باسلام و خسته نباشید خدمت آقای مدیر:
  پرسشنامه ارتباط صنعت و دانشگاه را دارید؟ البته پرسشنامه ای که به صورت چهارگزینه ای باشد نه طیف لیکرتی.
  با تشکر

 14. سلام آقا پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی رو می خواستم از می ها اسکرلاواج باشه می تونی برام پیدا کنی؟؟؟؟؟؟؟

 15. با سلام پرسشنامه نقش وضعیت اقتصادی واجتماعی را هم دارید.لظفا جوابش را به ایمیا ارسال کنید

 16. سلام
  ببخشید پرسش نامه “بهره وری مدارس” رو میخوام
  دارید؟؟
  چطوری میتونم ازتون بگیرم؟

 17. سلام پرسشنامه درباره ثبات مدیریت نیاز دارم ولی ظاهرا هیچ جا پیدانمیشه میتونید کمکم کنید ممنون

 18. سلام
  پرسش نامه ای دارید که رابطه مهارت های سه گانه مدیرلن رو با بهره وری مدارس بررسی کنه؟

 19. سلام
  اگه پرسشنامه ای راجب اخلاق حرفه ای کارکنان دارین ممنون میشم اگه به ایمیلم بفرستین
  مرسی از سایتتون

 20. سلام پرسشنامه ای با این عنوان نیاز دارم “تاثیر برنامه های تلویزیون بر روی هویت دینی”
  آیا همچین پرسشنامه ای دارید؟

 21. سلام
  پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه ۱۸ سوالی رو میخواستم وجه رو بریزم ارسال میکنید

 22. با سلام به پرسشنامه ای در زمینه نگرش اساتید به نوآوری در برنامه درسی نیازمندم.موجود است؟

 23. با سلام .به یک پرسشنامه در زمینه ارزیابی کیفیت فیزیکی دانشکده از دید کاربران نیاز دارم.(ارزیابی پس از بهره برداری poe) موجود هست؟

 24. با سلام.پرسشنامه فضایی و کالبدی حیطه جغرافیا برای عنوان پایان نامه ای به نام ( بررسی فضایی اثرات مکان های ورزشی بر محیط شهری اصفهان) محقق : عابدین حجت سال ۸۸ رو میخواهم ممنون

 25. سلام خسته نباشید من به چند پرسشنامه احتیاج دارم ممنون میشم هر کدومشونو دارید بهم اطلاع بدید و مبلغ آن رو هم مرقوم فرمایید. ۱- پرسشنامه ۱۰۰ گویه ایه سطح روحیه
  همچنین پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا و خدمتگزار
  همچنین پرسشنامه تنبلی اجتماعی آقای حسینی
  ممنون از لطفتون

 26. سلام . پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی رو میخواستم .

  شماره پیگیری : ……
  شماره مرجع : ……………

 27. سلام . لطفا پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا رو تو وبلاگتون یا سایتتون بزارین . ممنون

 28. سلام.پرسشنامه ای در مورد علل درونی و بیرونی در بازگشت به اعتیاد در مراکز بازتوانی میخواستم.درسایت هست؟

 29. باسلام
  پرسشنامه حساسیت اضطرابیASI اگه دارید سایت دارید نیاز فوری برا پایانامم دارم ممنون

 30. با سلام من پرسشنامه ای در رابطه با موضوع بررسی عملکرد مدیران در مدیریت بحران می خواستم لطفا راهنماییم کنید

 31. با سلام.پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت بر یادگیری الکترونیک رو میخواستم برای پایان نامه.خیلی عجله دارم.

 32. سلام و روزتون بخیر
  من پرسشنامه درباره‌ی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی می‌خواستم.لطفاًاگر دارید اطلاع دهید. متشکرم

 33. سلام. من پرسشنامه ویزگی های فردی و خانوادگی و روند زندگی بزهکاران برای پایانامه میخواستم. لطفا راهنماییم کنید.

 34. باسلام
  میخواستم بدونم پرسشنامه در مورد اولویتهای توسعه در مناطق مختلف ازجمله مناطق مرزی دارید(رشته جغرافیا)
  باسپاس فراوان

 35. سلام لطفا در خصوص دانلود پرسشنامه عوامل انگیزشی شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت صید افکن و ارزیابی و نتایج آن راهنمایی فرمایید

 36. با سلام و خسته نباشید اگر پرسشنامه رجب مهارت ویژگی و اخلاق حرفه ای در حسابداری دارید به ایمیلم بفرستید سپاسگذار میشوم.تشکر

 37. با سلام آیا پرسشنامه اخلاق حرفه ای مشخصاتی نداره؟ تعداد مولفه ها گویه ها تفسیر و ….خواهشا راهنمایی بفرمایید.

 38. باسلام
  پرسشنامه های ذیل را چگونه دانلود کنم ،لینک فعالی وجود ندارد لطفا راهنمایی فرمایید:

  ۱- پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی
  ۲- پرسشنامه بانکداری اینترنتی

  با سپاس

 39. با سلام و خسته نباشید
  اینجانب برای کارپایانامه خود نیاز به پرسشنامه تمایل به ترک شغل Cammann و همکاران که یک پرسشنامه سه گویه ای است دارم اگر در سایت موجود هست اقدام کنم برای خرید

 40. با سلام. ببخشید شما پرسشنامه پذیرش نواوری اموزشی در دانشگاه رو دارید؟در داشگاه رو میخوام مدرسه نباشه.

 41. سلام سایت مفیدی دارید و حرکت های علمی انچنینی شایسته تقدیر هست.بنده هم کارهای پژوهشی زیاد انجام دادم و علاقمند به پژوهش هستم .سایتتون رو در وبلاگم لینک کردم و حتما به دوستان خود معرفی خواهم کرد.اگر نیاز به همکاری بود بنده در خدمتتون هستم.موفق باشید.

 42. با عرض سلام و خسته نباشید من برای پایان نامم دنبال پرسش نامه محقق ساخته ساختار قدرت در خانواده از صبوری و مهدوی و خسرو شاهی هستم خیلی دنبالش گشتم لطفا کمکم کنید به این پرسش نامه نیاز دارم مرسی

 43. با سلام و ارزوی توفیق
  سال نو مبارک
  پرسشنامه جذب سرمایه گذاری در مراکز خدماتی سرمایه گذاری را چطوری میتونم پیدا کنم؟
  با تشکر از شما

 44. باسلام ،پرسشنامه ی آزمونهای گروهی شکلهای نهفته ی ویتکین (وابسته به زمینه ونابسته به زمینه) را لازم داشتم ممنون میشم اگه همکاری بفرمایید.باتشکر

  1. سلام این پرسشنامه موجود است. اما از ۷ تصویر تمرینی ۲ تا و از ۱۸ تصویر آزمون اصلی ۱۷ تا را دارم
   که خللی ایجاد نمی کند

 45. سلام پرسشنامه ای در خصوص’ توانمند سازی کارکنان درمانی در مواجهه با مخاطرات شغلی ‘ درسایت دارید؟

 46. سلام برای کار تحقیقم نیاز به پرسشنامه نقش والدین در علاقمندی دانش آموزان به درس ریاضی دارم آیا این پرسشنامه یا پرسشنامه ای مشابه هست که اقدام به خرید آن بکنم تشکر

 47. با سلام و خسته نباشید
  احتراما پرسشنامه ای درباره ” سنجش میزان علاقه مندی سالمندان به وقت گذرانی با کودکان” سراغ دارین به بنده معرفی بفرمایید.

  با سپاس

 48. باسلام
  نیاز به پرسشنامه ی تعیین اهمیت معیارها، پرسشنامه ی مقایسه های زوجی و همچنین پرسشنامه ی سنجش عملکرد دارم.
  اگر مقدور میباشد برایم ارسال نمایید.

 49. اثرات رضایت شغلی معلمان بر مهارتهای تحصیلی دانش آموزان آموزش و پرورش ملارد
  سلام لطفا رهنمایی بفرمایید از چه ابزار وپرسشنامه استفاده می شود تا شنبه ۹۴/۴/۱۳ فرصت دارم متشکرم

   1. با سلام ممنون از زحمات شما با این سلیت خوب وپر بارتان
    پرسشنامه می خواستم در خصوص نگهداشت منابع انسانی ورضایت شغلی متاسفانه وقت زیادی ندارم باید برای استاد جهت تایید ارسال کنم.
    اگه نشد لطفا در خصوص نگهداشت منابع انسانی دارید برام ارسال بفرمایید.

 50. سلام
  من مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال به حساب شما از درگاه بانک ملی با شماره تراکنش ۳۸۳۶۰۴ واریز کردم.
  متقاضی پرسشنامه ای با عنوان “پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان” هستم
  برای تان میل هم فرستادم
  لطفا برایم میل کنید

 51. باسلام وخسته نباشید پرسش نامه پیشرفت تحصیلی همراه با روایی واعتبار وپرسش ناه فشار روانی با روایی واعتبار را لازم دارم فوری لطفا” راهنمایی کنید چکار کنم اگه خودتان دارید چگونه تهیه کنم؟ با تشکر

 52. سلام مدیر خسته نباشد
  پرسشنامه تمرکز بر اهداف یا پرسشنامه تمرکز سازمانی رو لطفا برایم میل کنید
  شماه تراکنش: ۳۷۰۰۱۲
  با سپاس فراوان

 53. با سلام
  من پرسشنامه حجت عابدینی باموضوع:اثرات اماکن ورزشی بر محیط شهری —را می خوام. دارید.

 54. با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز،
  آیا پرسشنامه ای دارید که رابطه بین “تجارت الکترونیک” را با رفتار مصرف کننده(رضایت، اعتماد و وفاداری) را بسنجد؟
  و اگر نه آیا امکان تهیه آن برایتان میسر است؟

 55. سلام و عرض خسته نباشید
  پرسشنامه درباره استراتژی توسعه شهری میخواستم. چه فارسی چه انگلیسی.
  دارید؟

 56. با سلام
  شما پرسشنامه درباره استفاده و تشویق مردم از انرژی خورشیدی را دارید
  حتی اگر درباره انرژی های تجدیدپذیر هم باشد من نیاز دارم

 57. سلام من دنبال پرسشنامه سلامت جسمانی بوآردمن هستم شما میتونید برای من تهیه کنید

 58. سلام و وقت بخیر
  من پرسشنامه درمورد سخت رویی دانش آموزان با عملکرد خانواده می خواستم.
  با سپاس

 59. سلام موضوع پایان نامه من، نقش شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه در یادگیری مادام العمر دانشجوهاست. شما میتونید در تهیه پرسشنامه کمکم کنید

 60. سلام پرسشنامه در خصوص بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد رفتار سازمانی در سازمانها میخواستم

 61. سلام وقت بخیر پرسشنامه با عنوان برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی و بهبود کیفیت خدمات کارکنان رو میخواستم

 62. با سلام و خسته نباشید . من پرسشنامه ای را می خواستم خریداری کنم. ولی از کجا مطمئن باشم که پس از خریداری به آدرسم ایمیل می کنید؟ چون سایت های غیر معتبر زیادی نیز وجود دارند اعتماد کردن خیلی سخته. در ضمن اگر می شود آدرس ایمیلتان را هم بنویسید.

  1. باسلام
   برای اطمینان می توانید نظرات کاربران را مطالعه کنید و آرم زرین پال که پشتیبان خرید شماست و در حاشیه سمت راست وبسایت موجود است را مشاهده کنید.
   موفق باشید

 63. با سلام ایا پرسشنامه استاندارد آگاهی احیاء قلبی ریوی و نحوه نمره دهی و روایی و پایای آن را دارید؟ اگر دارید چگونه باید بخرم ؟ لطفا راهنمایی بفرمائید.

 64. با سلام لطفا اگر پرسشنامه در خصوص شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم موفقیت پروژه ها در … (پاینامه کارشناسی ارشد)را دارید برایم ارسال نماید هزینه را نیز پرداخت خواهم نمود

   1. انگلیسی را در اختیار دارم اما این پرسشنامه ترجمه شده ممکنه آن را بدست بیاورید؟

 65. با سلا من پرسشنامه در مورد میزا ن استفاده از رسانه های اجتماعی و تاثیر ان بر عملکرد تحصیلی دانشجویان میخواستم .ویا میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در دانشجویان میخواستم.لطفا میشه زودتر جواب منو بدید ممنون میشم.

 66. با سلام و تشکر
  آیا در مورد سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد جوانان و یا نوجوانان در مورد اعتیاد ه مواد مخدر پرسشنامه ای در وبسایت شما وجود دارد؟

 67. با سلام و احترام بنده تاریخ ۹۴/۷/۸ مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال را از درگاه بانک ملی واریز کردم برای دریافت پرسشنامه جانشین پروری کیم، ولیکن هنوز دریافت نکردم. لطفاً راهنمائی بفرمائید چگونه می توان دانلود کرد با سپاس

 68. با سلام و وقت بخیر
  در صورت امکان پرسشنامه ای از تاثیر رسانه بر احساس امنیت اجتماعی بارگذاری فرمایید با تشکر از شما

 69. سلام.لطفا پرسشنامه این موضوع پایان نامه رو برام بفرستید.
  بررسی عوامل تاثیرگذار در پارگی رباط صلیبی قدامی ( ACL ) در رزمی کاران

 70. با سلام پرسشنامه مدیریت جانشین پروری در سازمان-کیم-تفسیر پایایی-۳۲ گویه را می خواستم اگر با همراه بانک واریز کنم امکان ارسال فوری وجود داره؟

 71. من این پرسشنامه رو میخواستم چطور به دستم میرسه پرسشنامه ارزیابی از پایین به بالا توسط کارکنان تفسیر و نمره گذاری

 72. سلام می خواستم ی پرسشنامه راجع به بررسی بهداشت محیط در آرامستان ها سفارش بدم اگه میتونین برام طراحی کنین بهم اطلاع بدین و بگین چقدر هزینه اش میشه لطفا

 73. سلام من این پرسش نامه ها رو برای پایان نامه خود میخام میتونید کمکم کنید موضوع اموزش مجازی هست . رضایت تجمیعی از صفات کیفی ، تکرار رویداد های موثر منفی ، درک رفتاری یادگیرنده ، تمایل ادامه یادگیرنده

 74. سلام پرسش نامه تفکر انتقادی هانی(Honey )رو به لاتین می خواستم واسه رشته زبان انگلیسیه.میتونید کمکم کنید؟ لطفا جواب رو به ایمیل خودم بفرستید

 75. با سلام و احترام. ببخشید من پرسشنامه نقش مدیریت دانش در ارتقای کیفیت آموزشی میخواستم. این پرسشنامه دارید برام بفرستید؟ ممنون میشم

 76. من به پرسشنامه جو روانشناختی کویز و دکوتیز نیاز دارد با اعتبار و پایایی لطفا اگر دارید برام بفرستید خیلی فوریه سپاس

 77. سلام من به دنبال پرسشنامه برا مقاله زیر جهت پایان نامه هستم هدف از تبدیل شدن به یک حسادار رسمی(cpa)

 78. با سلام و خسته نباشید
  پرسشنامه عملکرد ورزشی چاربونیو(۲۰۰۱) رو با اعتبار و روایی لازم دارم لطفا اگه امکان داره برام بفرستین .با تشکر

 79. با عرض سلام،
  پرسشنامه عملکرد ورزشی چاربونیو ۲۰۰۱ را لازم داشتم، در صورت امکان آنرا برایم ارسال کنید. ممنونم

 80. سلام ..پرسشنامه ناراسای کنش های اجرایی بارکلی نسخه بزرگسالان را به تفسیر و شیوه نمره دهی دارید؟ ممنون

 81. با سلام. پرسشنامه اقتصاد مقاومتی و همچنین پرسشامه زیر ساخت های اقتصادی بانک ها رو میخواستم . ممنون میشم در اولین فرصت در اختیارم بگذارید خیلی عجله دارم. صمیمانه سپاسگزارم.

 82. با سلام و ممنون از خدمات خوبتان
  بنده برای کار پژوهشی رفتار سنج رایانه‌ای خطر پذیری بادکنکی (Bart) رو می خواستم، البته زبان فارسی که دکتر اختیاری
  روش کار کرده،،شما دارید؟

 83. باسلام من پرسشنامه تعالی معنوی پایدمونت را نیاز دارم میتونید لطفا کمکم کنید.

 84. سلام
  لطفا پرسشنامه ی در مورد تاثیر ماهواره بر رشد اجتماعی نوجوانان رو برام بفرستید

 85. سلام
  من پرسشنامه ای لاتین در حوزه بازاریابی می خواهم که تعیین روایی و پایایی در ایران نشده باشد. خیلی هم فرصت کمی دارم می توانید به من کمک کنید؟ بی نهایت سپاسگزارم

 86. سلام، من پرسشنامه ای با عنوان شناسایی عوامل موفقیت صنایع دانش بنیان میخواستم و خیلی عجله دارم می تونید کمکم کنید؟

 87. باسلام.پرسشنامه نقش مدیریت حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان را میخام خواهشا راهنماییم کنین.باتشکر از شما

 88. با سلام و احترام
  پرسشنامه علاقه اجتماعی سالیمان (sulliman) رو لازم دارم. اگر نشد علاقه اجتماعی کراندال (Crandall) اگه بازم پیدا نشد هر پرسشنامه ی دیگه ای که علاقه اجتماعی رو بسنجه. ممنون میشم اگر کمک کنید. هرجا گشتم پیدا نکردم.

  1. سلام. پرسشنامه آگاهی، نگرش، عملکرد و وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان را داریم در صورت تمایل ایمیل بزنید.

   1. باسلام و احترام
    من به پرسشنامه آگاهی، نگرش، عملکرد نیاز دارم لطفا بفرمایید چکار باید یکنم

 89. سلام موضوع من رابطه اندازه شرکت با سودآوری آتی هستش در این مورد پرسشنامه ای دارید؟
  ممنون

 90. سلام شما پرسشنامه بررسی نابرابری اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات سلامت رو میتونین تهیه کنید ؟

 91. لطفا پرسشنامه ۲۰ سوالی متمایزسازی خود رو لطف کنید برام ارسال کنید. احتیاج مبرم دارم. سپاس

 92. سلام
  مطلع شدم شما پرسشنامه احتمال رفتار خودکشی را در اختیار دارید. در صورت امکان ان را برای بنده ایمیل بفرمائید. سپاس فراوان

 93. با عرض سلام
  این پرسشنامه هارو لازم داشتم اگه دارید ایمیل بفرمایید هزینشو پرداخت کنم
  ۱- پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (۲۰۱۱) – ۲۶ سوالی
  ۲- (BDI-II) پرسشنامه افسردگی بک – ۲۶ سوالی
  ۳- پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک – ۳۰ سوالی
  ۴- (EMI-2) پرسشنامه سیاهه انگیزش تمرین – ۵۱ سوالی در ۱۴ خرده مقیاس انگیزشی
  ۵- (PAR-Q+) پرسشنامه آمادگی فعالیت بدنی مثبت – بخش او ل ۷ سوالی و بخش دوم ۳۶ سوالی
  ۶- (IPAQ) پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی – ۲۷ سوالی
  این پرسشنامه ها کامل هستن مثلا نحوه و توضیح نمره گذاری و منبع دارند؟
  ممنون میشم اطلاع دهید.

  1. سلام اگر اشتباه نکنم آدزیس پرسشنامه ندارد و به جای آن از پرسشنامه استاندارد چرخه عمر ریچارد دفت استفاده می شود

 94. سلام با توجه به سایت بسیار خوبتون امیدوارم بتونید یک پرسشنامه در زمینه روابط عمومی الکترونیک برام تهیه کنین.ممنون میشم برای پایان نامه میخام/

  1. باسلام . ابزار زیر موجود است. چندروز دیگر در وب قرار خواهیم داد:
   پرسشنامه روابط‌عمومی الکترونیک و تکنولوژی‌های کاربردی در آن

 95. سلام
  میتواند پرشستامه ایی برای پایانامه با عنوان عوامل موثر بر اعتماد شهروندان به شهرداری در اختیارم قرار دهید

 96. با سلام وارادت
  پرسشنامه در خصوص تصویر شرکت (سازمان ) از دیدگاه ذینفعان ، می خواستم ممنون

 97. سلام ببخشید من پرسشنامه مدیرت دانش وچابکی سازمانی و فرهنگ یادگیری دربین دانش آموزان میخوام میشه برام ارسال کنید اگر دارید؟؟؟ممنون

 98. سلام وقت بخیر. پرسشنامه در رابطه با ریسکهای تکنولوژی از دیدگاه امنیت IT و ارزیابی اگاهی، اموزش و مشارکت در مدیریت پسماند با میانجی سازمانی میخواستم.

 99. سلام وقت بخیر با تشکر از اطلاعات مفید سایت
  لطفا فایل پرسشنامه بازاریابی داخلی رو برای اینجانب ارسال فرمایید.
  باتشکر

 100. سلام و خسته نباشید. من پرسشنامه تنظیم عواطف در کودکان و نوجوانان رو میخواستم. ممنون میشم اگر داشته باشید برام ارسال کنید.

 101. باعرض سلام و خسته نباشید،پرسشنامه عملکرد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش می خواستم ببینم اگه دارید ارسال کنید ممنون میشم

 102. سلام
  من خیلی دوست دارم پرسشنامه ای رو که نیاز دارم خودم ترجمه کنم ولی نمیدونم از چه سایتی میشه پرسشنامه جدید خارجی دریافت کرد. اگه شما می دونید راهنمایی کنید

 103. سلام روزتون بخیر
  بنده موضوعم در رابطه با متغیرهای تبلیغات شفاهی(دهان به دهان) و قصد خرید می باشد.
  خواهشمندم پرسشنامه مشابه به اینجانب ارسال فرمایید.
  باتشکر

 104. با سلام
  ایا امکان طراحی یک پرسش نامه در ررابطه با این موضوع برایتان وجود دارد[نقدوبررسی قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش ازموعد در سازمان تامین اجتماعی]

 105. سلام چک لیست ارزیابی ایمنی اماکن روباز ورزشی مدارس در ۴ بعد خطوط وحریم آزاد تاسیسات وداخل زمین وسطوح ،طراحی وابعاد رادر رشته های والیبال وهندبال وبدمینتون وبسکتبال رادارید؟

 106. با سلام و خدا قوت
  اگه ممکنه پرسشنامه های مربوط به تمرکز رو برام بفرستید. مخصوصا تمرکز دانش آموزان در کلاس اگر بود ممنون میشم

 107. سلام
  پرسشنامه ی تعارض نقش جنسیتی رو میخوام . ا.نیل و همکاران رو دارم که فقط واسه خانوم ها هستش . من هم واسه آقا و هم خانوم میخوام.تشکر

 108. سلام وقت بخیر من پرسشنامه حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری را نیاز دارم لطفا راهنمایی بفرمایید. Modified Moral Sensitivity Questionnaire for Student Nurses

 109. سلام خدمت مدیر سایت

  پرسشنامه در مورد “رابطه برنامه درسی پنهان با هویت ایرانی یا اسلامی یا هردو”
  یا تاثیر و ارتباط برنامه درسی رسمی یا پنهان بر دین گریزی یا دین داری “دارین؟

  اگه موضوعات مرتبط پیشنهادی دیگه داشته باشین اطلاع بدین.

 110. با سلام. چطور میشه پرسشنامه موجود در مقالات یا پایان نامه ها را که توسط محقق ساخته شده تهیه کرد؟ من مقاله ای دارم که دنبال پرشنامش هستم.در مورد شناسایی عوامل موثر بر تفکر انتقادی

 111. سلام وقت بخیر.من پرسشنامه بازاریابی اخلاقی و وفاداری مشتری را احتیاج دارم.لطفا راهنمایی کنید .باتشکر

 112. خسته نباشید.
  من یه پروپوزال دارم که یکی از متغیرهاش محیط امن و هوشیار می باشد که در آن کارکنان براحتی می توانند بدون هیچ ارعابی گزارشات دیدگاه ها اعتراضات و غیره را بدون ترس از مدیریت اعلام کنن.
  در رابطه با این متغیر چه پرسشنامه ای هست و یا مناسب؟؟؟
  مچکرم

 113. سلام. وقتتون بخیر. ببخشید من پرسشنامه دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده-پروسیدانو و هلر PSSFA-20 گویه و حمایت سرپرستان آندرون رو می خواستم. لطفا راهنمایی کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *