لیست مجلات علمی

مجلات علمی- پژوهشی علوم تربیتی:

 

مشاهده فهرست نشریات داخلی بر حسب رشته های مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 

مشاهده فهرست نشریات  داخلی بر حسب دانشگاه های مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 

فصلنامه آموزش عالی

اندازه گیری تربیتی

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

دو فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت

پژوهش در نظام آموزشی

دوفصلنامه تربیت اسلامی

فصلنامه تعلیم و تربیت

فصلنامه علوم تربیتی

روانشناسی و علوم تربیتی

فصلنامه مطالعات برنامه درسی

دو فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی

فصلنامه نوآوری های آموزشی

آموزش و یادگیری

 نشریه علمی- ترویجی آموزش محیط زیست

نشریه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی

پژوهش در برنامه ریزی درسی(خوراسگان)

آموزه

ارتباط موفق

استعدادهای درخشان

اندیشه های تازه در علوم تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی

ارمغان دانش

اندیشه و رفتار

رویکردهای نوین آموزشی (پژوهش های تربیتی و روانشناختی)

پژوهشنامه تربیتی (دانشگاه بجنورد)

تازه ها و پژوهش های مشاوره

تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی

تازه های علوم شناختی

تحقیقات علوم رفتاری

تربیت

جندی شاپور

دانش و پژوهش در علوم تربیتی

دانشور رفتار

رشد آموزش ابتدایی

رشد آموزش پیش دبستانی

رشد مشاور مدرسه

رشد و یادگیری حرکتی

روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)

علوم تربیتی

علوم تربیتی (شهید چمران اهواز)

علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

علوم رفتاری

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

لوح

مدارس کارآمد

مشاوره شغلی و سازمانی

مطالعات برنامه درسی

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مکتب مام

نوآوریهای آموزشی

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

پژوهش های برنامه درسی

مطالعات آموزش و یادگیری

فصلنامه راهبردهای آموزش

فصلنامه رشد آموزش زبان

پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت

اندبشه های تازه در علوم تربیتی(رودهن)

پژوهش های تربیتی(بجنورد)

رهبری و مدیریت آموزشی(گرمسار)

فرهنگ مدیریت

فصلنامه مدیریت و توسعه

فصلنامه مطالعات مدیریت

مدیریت(فیروزکوه)

فصلنامه پژوهش های تربیتی

پژوهش در نظام های آموزشی

بیشتر روانشناختی:

نشریه علمی- پژوهشی روان شناسی سلامت

دانش و پژوهش در روانشناسی(خوراسگان)

بهداشت روان

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی

پژوهش در سلامت روانشناختی

اصول بهداشت روانی

پژوهش های روانشناختی

تازه های روانپزشکی کودک و نوجوان

تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی

تعلیم و تربیت استثنایی

توانبخشی

دانش و پژوهش در روانشناسی

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانشناسی

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

روانشناسی بالینی

روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی

روانشناسی جامعه

روانشناسی شادکامی و موفقیت

روانشناسی کاربردی

روانشناسی مرکز (روانپزشکی رازی)

روانشناسی معاصر

روانشناسی و اطلاع رسانی

روانشناسی و دین

مطالعات روانشناختی

مطالعات روانشناسی تربیتی ( دانشگاه سیستان و بلوجستان)

اعتیاد پژوهی

مطالعات اسلام و روانشناسی

علوم روانشناختی

روشها و مدل های روانشناختی (دانشگاه آزاد مرودشت)

سالمندی ایران

سلامت روان

بیشتر مدیریتی:

فصلنامه چشم انداز مدیریت

مطالعات مدیریت راهبردی

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی

فصلنامه پژوهش نامه مدیریت تحول

دانش مدیریت

فصلنامه علوم مدیریت ایران

دو فصلنامه مدیریت فردا

مدیریت سازمان های دولتی ایران

آریانا گردشگر

آسیا

اندیشه مدیریت راهبردی

انرژی ایران

ایرانا

برنامه ریزی شهری (دانشگاه آزاد مرودشت)

برند

به هنگام

پارک فناوری پردیس

پژوهشگر

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه حمل و نقل

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

پژوهشنامه مدیریت تحول

پژوهش های تجارت جهانی

پژوهش های مدیریت

پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی تربیت مدرس

پیام مدیران فنی و اجرایی

 تازه های انرژی

تازه های مدیریت

تامین اجتماعی

تحول اداری

توسعه انسانی پلیس

توسعه کارآفرینی

توسعه مدیریت

توسعه و سرمایه

چشم انداز مدیریت

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت دولتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

دانش مدیریت

دانش و توسعه

راهبرد انجمن پردیس قم (دانشگاه تهران)

روستا و توسعه

رویش (سازمان همیاری اشتغال)

سفر

شیخ بهایی

عصر مدیریت

علوم مدیریت

علوم مدیریت ایران

علوم و فناوری اطلاعات

فرهنگ و تعاون

فروغ تدبیر

فنون اداری

کارآفرینی انجمن پردیس قم (دانشگاه تهران)

کارسالم

کمال مدیریت

کنترولر

مدرس علوم انسانی – پژوهش های مدیریت در ایران

مدیرساز

مدیریت

مدیریت اطلاعات سلامت

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازرگانی

مدیریت پسماندها

مدیریت پروژه

مدیریت توسعه فناوری

مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)

مدیریت دولتی

مدیریت سلامت

مدیریت شهری

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

مدیریت نظامی

مدیریت فردا

مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)

مدیریت فرهنگی (دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات)

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

مدیریت و توسعه

مطالعات کمی در مدیریت آزاد ابهر

مطالعات مدیریت انتظامی

مطالعات مدیریت

مطالعات مدیریت ترافیک

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت صنعتی

میثاق مدیران

نخل شهداد (مدیریت در اسلام)

نشریه منابع انسانی

هنر مدیریت

مدیریت تولید و عملیات

تحقیقات بازاریابی نوین

مدیریت اسلامی

توسعه مهندسی بازار

مقایسه برخی از شاخص های علم سنجی:

برخی از شاخص های علم سنجی را به صورت مقایسه ای و در یک جدول آورده ایم.

نام شاخص

معادل انگلیسی

تعریف

دوره زمانی هدف
ضریب تاثیر Impact factor تعداد استناد های مقالات علمی به مقالات یک مجله نسبت به تعداد مقالات منتشر شده همان مجله دو سال گذشته ارزیابی میزان تاثیر یک مجله بر توسعه علم
شاخص هرش Hersh value تعداد استناد های مقالات علمی به مقالات یک پژوهشگر نسبت به تعداد مقالات منتشر شده همان پژوهشگر قابل انتخاب ارزیابی میزان تاثیر یک پژوهشگر در توسعه علم
ارزش متیو Mathew value تعداد استناد های مقالات علمی در یک حوزه مشخص به مقالات یک مجله نسبت به تعداد مقالات منتشر شده همان مجله در همان حوزه (مثلا حوزه آینده پژوهی برای فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی) پنج سال گذشته ارزیابی میزان تاثیر یک مجله در توسعه یک حوزه علمی مشخص
شاخص وای Y-index حاصلضرب ضریب تأثیر یک مجله در مقبولیت آن

این شاخص در واقع یک رتیه وزنی به دست می دهد دو سال گذشته ارزیابی میزان تاثیر و مقبولیت یک مجله بر توسعه علم

شاخص فوریت Immediacy Index نسبت تعداد استنادات مقالات دیگربه مقالات چاپ شده یک مجله به تعداد مقالات چاپ شده در آن مجله یک ساله(پایان هر سال)ارزیابی میزان تاثیر فوری یک مجله بر توسعه علم

نیمه عمر استناد Cited half life مدت زمانی است که نیمی از کل استنادات به آن مجله به عمل آمده باشد.بر اساس محاسبه شاخص به دست می آید.ارزیابی میزان ماندگاری ارزش مقالات یک مجله.

با کمی دقت ملاحظه می فرمائید که:

۱-      شاخص هرش مربوط به ارزیابی یک پژوهشگر است در حالیکه سایر شاخص ها مربوط به ارزیابی مجلات علمی هستند.

۲-      در مورد شاخص نیمه عمر اگر دو مجله داری سابقه یکسان باشند(مثلا ۵۰ سال اخیر). اگر نیمی از استنادات مقالات یک حوزه علمی به مجله الف در ۳۰ سال اخیر صورت گرفته باشد و برای مجله ب این شاخص مربوط به ۵ سال اخیر باشد، یعنی نیمه عمر(ماندگاری) مقالات مجله الف خیلی بیشتر است. هر چه یک مقاله عمیق تر و پایه ای تر باشد(مثلا مقالات آدام اسمیت در مورد تقسیم کار و یا مقالات تئودور شولتز در مورد سرمایه انسانی که بعد از چندین سال هنوز هم جامعه علمی به آنها استناد می کند) این شاخص را برای مجله ای که در آنها چاپ شده اند بالاتر می برند.

۳-      این شاخص ها همگی از نوع شاخص های استنادی هستند. به اعتقاد اینجانب به جای شاخص های علم سنجی شاید بهتر باشد به اینها بگوئیم شاخص های استناد سنجی.

منبع: دکتر احمد نامنی

  

 

برترین مجلات علمی پژوهشی حوزه مدیریت آموزشی در سطح دنیا

براساس شاخص های علم سنجی

Publication h5-index
۱٫ Academy of Management Learning & Education ۳۳ ۴۷
۲٫ Educational Management Administration & Leadership ۲۱ ۳۰
۳٫ Journal of Management Education ۱۹ ۲۴
۴٫ International Journal of Educational Management ۱۷ ۲۹
۵٫ Journal of Higher Education Policy and Management ۱۶ ۲۸
۶٫ Higher Education Management and Policy ۱۴ ۲۲
۷٫ Tertiary Education and Management ۱۰ ۱۲
۸٫ Management in Education ۸ ۹
۹٫ The international journal of management education ۶ ۱۱
۱۰٫ International Journal of Management in Education ۶ ۷
۱۱٫ International Conference on Education and Management Technology (ICEMT) ۴ ۷
۱۲٫ International Conference on e-Education, e-Business, e-Management, and e-Learning ۴ ۵
Publication h5-index
۱٫ Journal of Research in Science Teaching ۴۲ ۶۳
۲٫ Science Education ۳۵ ۵۰
۳٫ International Journal of Science Education ۳۰ ۴۲
۴٫ Advances in Health Sciences Education ۲۶ ۳۸
۵٫ Journal of Science Education and Technology ۲۴ ۳۹
۶٫ Research in Science Education ۲۲ ۲۹
۷٫ Science & Education ۲۲ ۲۸
۸٫ Journal of Science Teacher Education ۱۸ ۲۳
۹٫ Decision Sciences Journal of Innovative Education ۱۶ ۲۸
۱۰٫ Journal of College Science Teaching ۱۵ ۲۳
۱۱٫ Educational Sciences: Theory and Practice ۱۰ ۱۶
Publication h5-index h5-median
۱٫ Educational Administration Quarterly  ۲۷ ۵۸
۲٫ Journal of Educational Administration ۲۱ ۳۰
۳٫ Journal of Educational Administration and History ۹ ۱۱
۴٫

The Journal of health administration education

۶ ۹

h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2007-2011 have at least h citations each

h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index

COMMENTS to مدیر

پاسخ دادن به مدیر لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *