آرشیو ماهانه بهمن ۱۳۹۳

پرسشنامه مهارت های کلیدی مربی گری موثر (عرب، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه مدیریت تعارض واتسون (ولی و ملفورد، ۱۹۸۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایتمندی همسران- فرم کوتاه (افروز، ۱۳۹۰)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خود پنداره (گشت بانوی فضلی، ۱۳۷۳)

نمره گذاری:    دارد- گویه های معکوس دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    همبستگی درونی دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه شخصیتی (گری و ویلسون، ۱۹۹۰)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی و اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس سنجش صبر (حسین ثابت، ۱۳۸۶)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی (آکوینو و رید، ۲۰۰۲)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (شکرکن و ارشدی، ۱۳۶۹)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دو نیم دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمون تعارضات زناشوئی MCQ ثنایی ۱۳۷۹

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایت زناشویی، انریچ ۴۷ ماده ای (فرم کوتاه) (اولسون، فورنیر و درانکمن، ۱۹۸۹ )

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوايي و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود