آرشیو ماهانه اسفند ۱۳۹۳

پرسشنامه و مقیاس مهرورزی والدین (PNS) (بوری و همکاران، ۱۹۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس خانواده های هر دو زوج شاغل (DCFS) (پندلتون و همکاران، ۱۹۸۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و گاتمن دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت در کتابخانه ها (LMIS) (اکبری، ۱۳۹۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه بررسی شیوع رفتارهای پر خطر (احمدپور ترکمان، ۱۳۹۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان (روگر و ویوین، ۱۹۹۸)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را ندارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه سبک رهبری رابطه وظیفه مدار (باردنز و متزکاس، ۱۹۶۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک رهبری (سالزمن، ۱۹۸۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و آزمون تفکّر خلاق TTCT، تورنس ۱۹۸۸ (فرم تصویری ب B)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه شخصیت برند (جونز و همکاران، ۲۰۰۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    روایی محتوایی و روایی همگرا (AVE) دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی (cr) دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود