آرشیو ماهانه تیر ۱۳۹۴

آزمون آگاهی واج شناختی (سلیمانی و دستجردی، ۱۳۸۲)

نمره گذاری:    کلید دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   60000ریال

دانلود

پرسشنامه فشارزاهای دانشجویی (عوامل فشارزای دانشجویی) پولادی ری شهری ۱۳۷۴

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه هوش اخلاقی MCI (لنیک و کیل، ۲۰۰۵)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس انتظار از ازدواج (MES) (جونز و نلسون، ۱۹۹۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی و همگرایی دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس اهمال کاری (تاکمن، ۱۹۹۱)

نمره گذاری:    نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (TSIS) سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس رابطه رمانتیک ۳۱ آیتم

نمره گذاری:    نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل موثر بر فساد اداری ۴۱ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه آمادگی و پذیرش اعتیاد (MAC.R و APS و AAS )

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه خنده کودک ۱۳ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود