آرشیو ماهانه مرداد ۱۳۹۴

منابعی جهت تعیین موضوع پایان نامه و رساله

پایان نامه

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf

http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html

https://etd.ohiolink.edu/ap/1?0

http://www.benthamscience.com/open/search.htm

http://doaj.org/search?source={%22query%22:{%22match_all%22:{}}}

http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582/advanced-search

پرسشنامه بالندگی سازمانی (اسپایدرز، ۲۰۰۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس غرق شدن ازدواج (پایان عمر ازدواج) گاتمن ۲۴ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش عشق ورزی (کنوکس، ۱۹۶۹)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و تصنیف دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن ۲۴ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

دانلود رایگان تست بیش فعالی کودکان- نسخه روانشناس ۱۲ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

کتابخانه های ملی کشور های مختلف

پایگاه های اطلاعاتی

پایگاه های مجلات فارسی

سرویس ها و پایگاه های دریافت پایان نامه