آرشیو ماهانه مهر ۱۳۹۴

مقیاس سنجش شدت خستگی (FSS) کراپ و همکاران ۱۹۸۹

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    همبستگی درونی دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه پیوند با مدرسه SBQ (رضایی شریف، حجازی، قاضی مرادی و اژه ای، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

دانلود رایگان جدول مقیاس ارزیابی کلی عملکرد (GAF)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه سیرت نیکوی مدیران (نصر اصفهانی، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه شادی کارکنان (نصر اصفهانی، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود