آرشیو ماهانه آبان ۱۳۹۴

آزمون هوش طبقه بندی کلمات گنجی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین ۱۹۷۰

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

آزمون جملات نیمه تمام ساکس

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   15000ریال

دانلود

آزمون هوش بورلی اوله رون (آزمون کلامی- مخصوص کودکان ۴ تا ۸ سال)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه تربیت شهروندی (تابش، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    صوری دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

معرفی دو وبسایت برای زبان آموزان

با ارائه خدمات کاملا رایگان:

http://www.zabanafza.com

http://englishteststore.net

انواع آزمون ها و منابع ارزشمند

پرسشنامه جو ایمنی (محمدی زیدی، حیدرنیا و نیکنامی، ۱۳۹۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    همبستگی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ظرفیت های سازمانی (کیویپولد و وادی، ۲۰۱۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه بلوغ شغلی کارکنان (ایزدی یزدان آبادی، ۱۳۸۵)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه میزان سیاسی بودن سازمان فرایز و کاکمار (pops)

نمره گذاری:    سوالات معکوس را دارد

روایی:    محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود