آرشیو ماهانه آذر ۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش عملکرد و بهره وری مدارس غیرانتفاعی (سلیمانی، ۱۳۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی (ریاحی، ۱۳۸۵)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه استرس (فشار روانی) شغلی ۲۷ ماده

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای هر مولفه

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس توانمندسازی خانواده کورن و همکاران ۱۹۹۲ (FES)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خودبیمارانگاری اهواز (AHT) (اختلال هیپوکندریا)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتماد آفرینی مدیران (اسماعیلی طرزی و همکاران، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    صوری دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه علل گرایش جوانان به فرهنگ غرب ۲۰ گویه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه امنیت اجتماعی در شهر ۲۵ گویه

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه تعلق اجتماعی ۸ گویه

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه شناسایی ابعاد مشارکت والدین ۶ مولفه و ۴۲ گویه

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود