آرشیو ماهانه دی ۱۳۹۴

پرسشنامه موانع کاربرد رسانه در تدریس ۷ مولفه و ۲۵ گویه

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه افسردگی سما (کاویانی، ۱۳۶۸)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تشخیص افسردگی پس از زایمان ادینبورگ (EPDS) کوکس، هولدن و ساگوسکی ۱۹۸۷

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه منابع قدرت سیاسی ۳۰ آیتم

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیرونی خدمات (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عملکرد سازمانی (قربانی و همکاران، ۱۳۸۹)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه بازارگرایی (قربانی و همکاران، ۱۳۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عملکرد شغلی و فراشغلی (قربانی و همکاران، ۱۳۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه آمیخته بازاریابی داخلی یا درونی (قربانی و همکاران، ۱۳۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه قابلیت های منابع انسانی در مدیریت بازاریابی (قربانی و همکاران، ۱۳۸۹)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود