آرشیو ماهانه بهمن ۱۳۹۴

پرسشنامه سازگاری کودکان دبستانی (دخانچی، ۱۳۷۷)

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    ملاکی دارد- بومی

پایایی:    دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه موانع مدیریت زنان (فاطمی صدر، ۱۳۸۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سیاست گذاری عمومی در ایران (خلیفه سلطانی و رنجبریان، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه میزان مهارت مذاکره در مدیران (متقی راد، ۱۳۸۵)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مشتری مداری در سازمان سلطانی سده

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه اثربخشی عملکرد معلم و اثربخشی تدریس (براساس نظریه ادموند)

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه راهکار های تقویت یادگیری سیار ۲۹ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی (بوساکورن، ۲۰۰۵)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان SSSW (روشن چسلی و همکاران، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس عملکرد جنسی زناشوئی MSFS فرج نیا و همکاران ۱۳۹۳

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    سازه ای و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود