آرشیو ماهانه اسفند ۱۳۹۴

پرسشنامه تصمیم گیری بالینی (لوری و همکاران، ۲۰۰۱)

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و مولفه ها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ادراک خدا (قنبری هاشم آبادی و اشرف، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    ملاکی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و تصنیف دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات پژوهشی (مدل سروکوال SERVQUAL) شاهوردیانی (۱۳۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی (مدل سروکوال SERVQUAL)

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و تصنیف دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK (1998

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سازگاری تحصیلی (بیکر و سریاک، ۱۹۸۹) ۲۴ آیتم

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس بررسی منافع و موانع انجام فعالیت فیزیکی (مارکوس و همکاران، ۱۹۹۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مقیاس را دارد

روایی:    صوری، محتوایی، همزمانی دارد- بومی

پایایی:    نیازمند سنجش پایایی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی (ASI-R) تیلور و کوکس (۱۹۹۸)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مقیاس را دارد

روایی:    سازه ای و همزمانی دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه علاقه به درس (CIS) (کلر و سوبیا، ۱۹۹۳)

نمره گذاری:    سوالات معکوس و تفکیک آنها برای هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمون حافظه وکسلر (W.M.S) برای بیماران ۲۰ تا ۶۴ سال که نقایص مغزی دارند

نمره گذاری:    دارد

روایی:    در تحقیقات مختلف گزارش شده

پایایی:    در تحقیقات مختلف گزارش شده

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود