آرشیو ماهانه اردیبهشت ۱۳۹۵

پرسشنامه تمایز یافتگی خود ۴۳ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس گرایش به تفکر انتقادی (ساسو، ۲۰۱۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    محتوایی و پیش بین و همبستگی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه اختلال رفتاری کودک (راتر، ۱۹۶۷) فرم معلم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایت مشتری بانک (خدایاری فرد و همکاران، ۱۳۸۸)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه و آزمون ادراک تعامل اجتماعی (گلاس و همکاران، ۱۹۸۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری CEM (محمدی آلاگوز، ۱۳۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس ناگویی هیجانی یا نارسایی خلقی تورنتو (بگی، پارکر و تیلور، ۱۹۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی جانگ و همکاران (۲۰۱۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه سعه صدر یا مداراگری معلم (سفران، ۱۹۸۴)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه بررسی بازی ها از نظر مبانی اسلامی تربیت فرزند (عرب، لعل، یوسفی و همکاران، ۱۳۹۴)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   50000ریال

دانلود