آرشیو ماهانه تیر ۱۳۹۵

پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه iii-(Isrs) اپستین، بیکام، رانکین و بورنت (۱۹۹۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همزمانی و سازه ای دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه سنین و مراحل تکامل ASQ TEST

ASQ TEST: AGES AND STAGES QUESTIONARE

تست  ASQ در سال  ۱۹۸۰ دردانشکده بهداشت دانشگاه اورگون آمریکا طراحی شده است. تا سال ۱۹۹۸ پرسشنامه تا سنین ۶۰ ماهگی کامل شد. اولین نسخه چاپ شده رسمی پرسشنامه ASQ در سال ۱۹۹۵ در اختیار سرویس های بهداشتی قرار گرفت و در نیویورک ،فلوریدا، داکوتای شمالی، مینه سوتای غربی بعنوان ابزار مناسب برای غربالگری کودکان بکار گرفته شد.

علت طراحی  این برنامه :

در دیدن جزئیات بیشتر دانلود کنید

پرسشنامه و شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF) (روزن و همکاران، ۱۹۹۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه اضطراب شناختی بدنی و رفتاری SCBAI (لرر و وولفک، ۱۹۸۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همگرایی و همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    دونیم کردن دارد- اصلی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه استقامت و پایداری (داک ورث و کوئین، ۲۰۰۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه تمایل به اعتیاد (میرحسامی، ۱۳۸۸ )

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه تجدید نظر شده درد مک گیل (دورکین و همکاران، ۲۰۰۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی PMQ (گیل و همکاران، ۱۹۸۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزه ورزش EMI-2 (مارکلند و همکاران ۱۹۹۳ و ۱۹۹۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مربی گری موثر (عرب، ۱۳۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود