آرشیو ماهانه مرداد ۱۳۹۵

پرسشنامه تاثیر شاخص های مرتبط با زنجیره تأمین بر رضایت مشتری ۱۱ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه تأثیر شاخص های مرتبط با زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان ۱۰ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه عملکرد تولیدی و تجاری واحد های تولیدی (لاهوتی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه یکپارچگی زنجیره تامین (لاهوتی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتقادات دینی (پناهی، ۳۴ آیتم)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین (دیگروت و همکاران، ۲۰۱۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه تاثیر تبلیغات در جذب گردشگران خارجی در ایران (شهریاری، ۳۰ آیتم)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه نیازهای بنیادین یا اساسی دانش آموزان SNS (برنز و همکاران، ۲۰۰۶) بر طبق نظریه انتخاب گلاسر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همبستگی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس رضایت از زندگی (TSWLS) (گرینبرگ، لانگ و بریک، ۲۰۰۵)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه و آزمون سنجش دانش مهارت های زندگی (کدخدازاده، ۱۳۸۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود