آرشیو ماهانه دی ۱۳۹۵

پرسشنامه فرسودگی شغلی GBI (گلگارد، ۱۹۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمون فراخنای حافظه فعال (WM) با تست اعداد معکوس (DBT) (هادسون، ۱۹۶۶)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (دکتر کفچه،۱۳۹۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه ساختار سازمانی (کورنوال و پرلمن، ۱۹۹۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه فارسی ادراک بیماری (IPQ-R) و نسخه انگلیسی (BIPQ)

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

آزمایش منع بعدی یا بازداری پس گستر

نمره گذاری:    روش اجرا و جدول پیوست دارد

روایی:    دارد- بومی

پایایی:    دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه کیفیت ارتباط بین اعضای خانواده (دفترمشاوره وزارت آ.پ.، ۱۳۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه هیجانات مثبت و منفی (دفترمشاوره وزارت آ.پ.، ۱۳۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه دقت ریاضی (عباسی علی کمر، ۱۳۸۷)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش نگرش ریاضی (فنما-شرمن، ۱۹۷۰) ۲۴ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود