آرشیو ماهانه بهمن ۱۳۹۵

مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

هزینه چاپ مقاله ۱۶۰ هزار تومان

زمان اخذ پذیرش حداکثر ۱۰ روز

چاپ مقاله حداکثر ۳۰ روز 

 این مجله در موارد زیر دارای امتیاز می باشد:

– مصاحبه دکتری

– دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

– ارتقای اعضای هیات علمی

– درجه بندی و ارتقای فرهنگیان و کارمندان

ارسال مقالات

mgacphdyar@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۳۶۰۲۲۴۶۸۷

پرسشنامه کاربست الگوی سایبرنتیک در مدیریت (هاشم بیک و همکاران، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک 32 سوال زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی و دینداری (خدایاری فرد و همکاران، ۱۳۸۸)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه و چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت یا راند ملزومات اعتباربخشی پرستاران جدیدالورود بخش ها

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه برنامه سازی خلاق رادیویی ۴۸ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اولویت بندی اهمیت مولفه های شایستگی (اکرامی، ۱۳۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش مدل شایستگی مدیران مدارس متوسطه (اکرامی، ۱۳۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه خودکارآمدی برای یادگیری و عملکرد تحصیلی (پاکدامن، ۱۳۸۷)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک رهبری (طلوع یوسف نیا، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های رهبری مربیان ورزشی LSS (چلادوری و صالح،‌۱۹۸۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   25000ریال

دانلود