آرشیو موضوعی: دانلود پرسشنامه رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات ترافیکی

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه ایثار

نمره گذاری:    قید نشده است

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   رایگان و بدون ریال ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه بد خطی

نمره گذاری:    قید نشده است

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه علل افت تحصیلی

نمره گذاری:    قید نشده است

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر دوستیابی اینترنتی

نمره گذاری:    قید نشده است

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه و چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت یا راند ملزومات اعتباربخشی پرستاران جدیدالورود بخش ها

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه فارسی ادراک بیماری (IPQ-R) و نسخه انگلیسی (BIPQ)

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه بررسی علل استفاده از کتابهای کمک آموزشی ۶ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه تاثیر استفاده از کتابهای کمک آموزشی بر ارتقای توانایی حل مسله ریاضی ۱۹ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه و مقیاس رغبت سنج تحصیلی و شغلی استرانگ ۲۹۰ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    دارد

پایایی:    دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود