آرشیو موضوعی: دانلود پرسشنامه رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه میزان آگاهی دبیران از روش های ارزشیابی ۱۸ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه ایمنی CSV و OHS دارای ۸۸ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه میزان همکاری اولیا با مدارس ۲۴ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه عوامل کسری و فزونی صندوق بانک ۳۰ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه مهارتهای روانی حرکتی سازگاری ۱۱ مولفه و ۳۸ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات ترافیکی

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه ایثار

نمره گذاری:    قید نشده است

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   رایگان و بدون ریال ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه بد خطی

نمره گذاری:    قید نشده است

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه علل افت تحصیلی

نمره گذاری:    قید نشده است

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر دوستیابی اینترنتی

نمره گذاری:    قید نشده است

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال ریال

دانلود