آرشیو موضوعی: دانلود پرسشنامه رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه و چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت یا راند ملزومات اعتباربخشی پرستاران جدیدالورود بخش ها

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه فارسی ادراک بیماری (IPQ-R) و نسخه انگلیسی (BIPQ)

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه بررسی علل استفاده از کتابهای کمک آموزشی ۶ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه تاثیر استفاده از کتابهای کمک آموزشی بر ارتقای توانایی حل مسله ریاضی ۱۹ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه و مقیاس رغبت سنج تحصیلی و شغلی استرانگ ۲۹۰ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    دارد

پایایی:    دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه و مقیاس رغبت سنج تحصیلی-شغلی ۲۲۸ آیتم و ۴ بخش

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    دارد

پایایی:    دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدونریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه جرم سرقت و حقوق کیفری (خوش بین، ۱۳۹۲)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه همام ۱۱۹ آیتم (آرین آرانی)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه و مقیاس مقدار ترس- اقتباسی (گیر، ۱۹۶۵)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه و مقیاس دین داری – باستون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود