آرشیو موضوعی: دانلود پرسشنامه رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه تعلق اجتماعی ۸ گویه

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان جدول مقیاس ارزیابی کلی عملکرد (GAF)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه علل طلاق ۵۸ آیتم

نمره گذاری:    قید نشده است

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان تست بیش فعالی کودکان- نسخه روانشناس ۱۲ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان ۲۵ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش میزان هنجارشکنی دانش آموزان ۴۱ آیتم

نمره گذاری:    قید نشده است

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش میزان و نوع استفاده از تلفن همراه ۱۵ آیتمی

نمره گذاری:    قید نشده است

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه خنده کودک ۱۳ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم در مورد بیماران روانی

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را ندارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را ندارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود