آرشیو موضوعی: جامعه شناسی

پرسشنامه حمایت اجتماعی (واکس و همکاران، ۱۹۸۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نفوذ اجتماعی (یوکل، ۲۰۰۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه هوش ‌فرهنگی CQS (ارلی وانگ، ۲۰۰۳) ۲۴ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتبار یا منزلت اجتماعی (گرامی،۱۳۹۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه علل گرایش جوانان به فرهنگ غرب ۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین ۱۹۷۰

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه یا موبایل (سواری، ۱۳۹۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه یا موبایل (افخمی و سلسله، ۱۳۹۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی (کیز، ۱۹۹۸)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - اصلی و بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه وضعیت خرافه گرایی (جانعیزاده و همکاران، ۱۳۸۸)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود