آرشیو موضوعی: جامعه شناسی

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین ۱۹۷۰

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه یا موبایل (سواری، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه یا موبایل (افخمی و سلسله، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی (کیز، ۱۹۹۸)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - اصلی و بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه وضعیت خرافه گرایی (جانعیزاده و همکاران، ۱۳۸۸)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

فرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی SPSI-R (دزوریلا و همکاران، ۲۰۰۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

روایی:    سازه ای دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بین فردی ۱۹ آیتم

نمره گذاری:    سوالات مستقیم و معکوس را دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (TSIS) سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (احمدی، ۱۳۸۸)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دورفمن و هاول براساس الگوی هافستد

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود