آرشیو موضوعی: جامعه شناسی

پرسشنامه سنجش ابعاد فرهنگی، وو ۲۰۰۶

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی ۳۰ گویه

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه تاثیر کامپیوتر، اینترنت و ماهواره بر هویت دینی و ملی (معماریانی و حسن زاده، ۱۳۸۸)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه تاثیر برنامه های شبکه های ماهواره ای تلویزیونی بر هویت دینی (بختیاری و فرخی، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش نگرش در مورد استفاده از ماهواره – صدق آمیز ۱۳۸۸

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند PBS – پنر ۲۰۰۲

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه – گل پرور و عریضی ۱۳۸۵

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی صفاری نیا – ۲۳ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل – ۲۶ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه پذیرش فناوری – دیویس ۱۹۸۶

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود