آرشیو موضوعی: جامعه شناسی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود