آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

پرسشنامه احساس کهتری ۳۴ آیتم

persian image

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

آزمون فراخنای حافظه فعال (WM) با تست اعداد معکوس (DBT) (هادسون، ۱۹۶۶)

persian image

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

آزمایش منع بعدی یا بازداری پس گستر

persian image

نمره گذاری:    روش اجرا و جدول پیوست دارد

روایی:    دارد- بومی

پایایی:    دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه هیجانات مثبت و منفی (دفترمشاوره وزارت آ.پ.، ۱۳۸۹)

persian image

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان معلول جسمی (الهی، ۱۳۹۳)

persian image

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزه توفیق طلبی (احمدپور و مقیمی، ۱۳۹۲)

persian image

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

مقیاس رتبه بندی رفتار بچه یا پرسشنامه سازگاری رفتاری دانش آموزان (کاسل راسل، ۱۹۶۲)

persian image

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب، ۱۳۹۰)

persian image

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه تفکر انتقادی CTQ (هانی، ۲۰۰۴)

persian image

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش تسلط مغزی (چهار ربع مغزی) HBDI (ندهرمن، ۱۹۸۰)

persian image

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود