پرسشنامه  نگرانی پن استت (PSWQ) (زینبارگ و بارلو، ۱۹۹۰)

پرسشنامه نگرانی پن استت (PSWQ) (زینبارگ و بارلو، ۱۹۹۰)

نمره گذاری: سوالات مستقیم و معکوس را دارد

روایی: صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استاندارد سلامت روانی کیز (۲۰۰۲) (MHC-SF) فرم کوتاه (۱۴ سوالی)

پرسشنامه استاندارد سلامت روانی کیز (۲۰۰۲) (MHC-SF) فرم کوتاه (۱۴ سوالی)

نمره گذاری: تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و آزمون نشانه های اختلالات روانیS.C.L-25 دراگوتیس، لیپمن وکوری

پرسشنامه و آزمون نشانه های اختلالات روانیS.C.L-25 دراگوتیس، لیپمن وکوری

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان (رشیدی، ۱۳۹۲)

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان (رشیدی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: در پایان نامه رشیدی اشاره شده

پایایی: در پایان نامه رشیدی اشاره شده

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت PPS (رجایی، خویی نژاد و نسائی، ۱۳۹۱)

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت PPS (رجایی، خویی نژاد و نسائی، ۱۳۹۱)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس خود طرحواره جنسی – فرم زنان (آندرسون و سیرانوسکی، ۱۹۹۴)

پرسشنامه و مقیاس خود طرحواره جنسی – فرم زنان (آندرسون و سیرانوسکی، ۱۹۹۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه هوش هیجانی (برادبری و گریوز، ۲۰۰۵) ۱۸ آیتمی

پرسشنامه هوش هیجانی (برادبری و گریوز، ۲۰۰۵) ۱۸ آیتمی

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل تنش زای محیط بالینی (کک و کلیهامر، ۱۹۹۰)

پرسشنامه عوامل تنش زای محیط بالینی (کک و کلیهامر، ۱۹۹۰)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه تعارضات زناشویی MCQ (ثنایی، ۱۳۷۵) ۵۴ آیتم

پرسشنامه تعارضات زناشویی MCQ (ثنایی، ۱۳۷۵) ۵۴ آیتم

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و تست نوموفوبیا یا ترس از زندگی بدون موبایل یا تلفن همراه NMP-Q (یلدریم و کوریا، ۲۰۱۵)

پرسشنامه و تست نوموفوبیا یا ترس از زندگی بدون موبایل یا تلفن همراه NMP-Q (یلدریم و کوریا، ۲۰۱۵)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان RCMAS (لست، ۱۹۹۳)

پرسشنامه و مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان RCMAS (لست، ۱۹۹۳)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه هراس اجتماعی (مشاوری، ۱۳۸۱)

پرسشنامه هراس اجتماعی (مشاوری، ۱۳۸۱)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب