آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

پرسشنامه پریشانی روانشناختی فرم ۱۰ سوالی (K- 10) (کسلر و همکاران، ۲۰۰۲)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و اسپیرمن دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش نقاط قوت و ضعف کودک SDQ (فرم والدین برای کودکان ۳ تا۱۶ ساله) (گودمن،۱۹۹۷)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را ندارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمایی دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه و فرم خودگزارشی SDQ یا بررسی مشکلات و نقاط ضعف (نوجوانان ۱۱-۱۶) (گودمن،۱۹۹۷)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را ندارد

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمایی دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های دلبستگی (وفاییان،۱۳۸۵) براساس ابزار هازن وشیور (۱۹۸۷)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمایی دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل موثر بر اختلالات گفتاری ۲۰ سوالی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است.

پایایی:    قید نشده است.

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس سنجش پرخاشگری یا روابط نوجوانان همسال APRI (پاردا، ۲۰۰۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری، محتوایی، همگرایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) (دنیس و واندروال، ۲۰۱۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همزمانی و همگرایی دارد- اصلی؛ سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک اسنادی کودکان (CASQ) (پیترسون و سلیگمن، ۱۹۸۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    اشاره شده- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی (حسین خانزاده فیروزجاه و پرند، ۱۳۸۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و سازه ای عاملی اکتشافی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی و دینداری (خدایاری فرد و همکاران، ۱۳۸۸)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود