آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

پرسشنامه و آزمون سنجش دانش مهارت های زندگی (کدخدازاده، ۱۳۸۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه آگاهی فراشناختی (MAI) (شراو و دنیسون، ۱۹۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همبستگی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس احساس تنهایی افتراقی (اشمیت و سرمات،۱۹۸۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی (تری شورت و همکاران، ۱۹۹۵)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) (گودمن، پرایس، راسموسن، ۱۹۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همگرایی دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

راهنمای آزمون شکل گیری مفهوم (ویگوتسکی، ۱۹۸۶)

نمره گذاری:    دستورالعمل اجرا را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه پادوا- مقیاس اندازه گیری وسواس فکری- عملی (برنز، کئورتج، فورمئا و همکاران، ۱۹۹۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همزمانی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه iii-(Isrs) اپستین، بیکام، رانکین و بورنت (۱۹۹۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همزمانی و سازه ای دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه و شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF) (روزن و همکاران، ۱۹۹۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه اضطراب شناختی بدنی و رفتاری SCBAI (لرر و وولفک، ۱۹۸۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همگرایی و همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    دونیم کردن دارد- اصلی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود