آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

پرسشنامه و آزمون ارزیابی شخصیت اینیاگرام RHETI ریزو و هادسون ۱۴۴ سوالی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   70000ریال

دانلود

پرسشنامه و آزمون سنجش رشد روانی اریکسون بخشی از آزمون کنستانتینو پل، ۱۹۶۹

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه خودآگاهی هیجانی (کائر، رید و کروک و همکاران، ۲۰۱۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس خود سنجی درجه بندی ADHD بزرگسالان (نسخه منزل) ۱۸ سوال

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    همسانی درونی و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس تاب‌آوری کودک و نوجوان-۲۸ (CYRM-28) (انگار و لیبنبرگ، ۲۰۰۹)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همزمانی و واگرا دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و آزمون بررسی ارزش ها (آلپورت، ورنون و لیندزی، ۱۹۶۰)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    در مقالات مختلف گزارش شده است

پایایی:    در مقالات مختلف گزارش شده است

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال سلوک دانش آموزان (فرم معلمان) (عظیم خانی، ۱۳۸۹)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس رفتار چالش انگیز کودک CCBS (بروک- تیلور، لو، هیوایی و پالانت،۲۰۰۹)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ابرازگری هیجان EEQ (کینگ و آمونز،۱۹۹۰)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس رضایت از زندگی (TSWLS) (گرینبرگ، لانگ و بریک، ۲۰۰۵)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود