آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

پرسشنامه و مقیاس رابطه رمانتیک ۳۱ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه آمادگی و پذیرش اعتیاد (MAC.R و APS و AAS )

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان (شات، مانس و مالوف، ۲۰۰۹)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه نظم جویی هیجان (گروس و جان، ۲۰۰۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    ارجاع به مقالات

پایایی:    ارجاع به مقالات

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش نسبت به حاملگی، زایمان و مراقبت از کودک (نمازی ۱۳۷۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی کی، فیزبین و اوپلر ۱۹۸۶ PANSS

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی رابطه والد (ولی) – فرزندی فاین و همکاران (PCRS)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    روایی گروه های شناخته شده و روایی پیش بین

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خود تاب آوری (کلاهنن، ۱۹۹۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همبستگی دارد - اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه شخصیت خودشیفته (نارسیس) ۴۰ گویه، راسکین و تری ۱۹۸۸

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمون گروهی شکل‏های‏ نهفته (GEFT) التمن، راسکین و ویتکین ‏ (۱۹۷۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    همگرایی و همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود