آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

پرسشنامه نگرش سنجش مذهبی (براهنی و گلریز، ۱۳۵۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    همبستگی دارد - اصلی

پایایی:    دونیم سازی دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان (کنلی، ۱۹۸۹)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه آشفتگی اخلاقی ۱۸ گویه ای (همریک و همکاران، ۲۰۱۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد- اصلی و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه بررسی شیوع رفتارهای پر خطر (احمدپور ترکمان، ۱۳۹۰)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه و آزمون تفکّر خلاق TTCT، تورنس ۱۹۸۸ (فرم تصویری ب B)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه پرخاشگری (آیزنگ و گلین ویلسون، ۱۹۷۵)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خود پنداره (گشت بانوی فضلی، ۱۳۷۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد- گویه های معکوس دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    همبستگی درونی دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه شخصیتی (گری و ویلسون، ۱۹۹۰)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی و اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس سنجش صبر (حسین ثابت، ۱۳۸۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمایش حل مسأله (انعطاف پذیری ذهن)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد- ابزار: یک برگه حاوی 9 مسأله، کورنومتر

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود