آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

پرسشنامه پرخاشگری (آیزنگ و گلین ویلسون، ۱۹۷۵)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خود پنداره (گشت بانوی فضلی، ۱۳۷۳)

نمره گذاری:    دارد- گویه های معکوس دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    همبستگی درونی دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه شخصیتی (گری و ویلسون، ۱۹۹۰)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی و اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس سنجش صبر (حسین ثابت، ۱۳۸۶)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمایش حل مسأله (انعطاف پذیری ذهن)

نمره گذاری:    دارد- ابزار: یک برگه حاوی 9 مسأله، کورنومتر

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

آزمایش یادگیری و انتقال دوجانبه

نمره گذاری:    دارد- ابزار: دستگاه ترسیم در آئینه یا یک آینه و یک حائل و 14 برگ حاوی ستاره و کورنومتر

روایی:    دارد- بومی

پایایی:    دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس کنار آمدن با خود (میشل گوکلن)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

آزمایش دقت مسیر (لرزش سنج V پیرون)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس ویژگی های شخصیت مرزی کودکان BPFS-C (کریک و همکاران، ۲۰۰۵)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای و همزمانی و ملاکی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز IAPS، زرگر و همکاران ۱۳۸۵

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود