آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

شرح آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین WCST – گرانت و برگ ۱۹۸۴

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    ضریب تعمیم دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   50000ریال

دانلود

پرسشنامه اختلال رفتاری کودک (راتر، ۱۹۶۷) فرم والد

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    ملاکی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمون عصبیت یا روان نژندگرایی Neuroticism

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم PACT

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس اوتیسم بهر کودک (آیونگ و همکاران، ۲۰۰۸)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش پرخاشگری نوجوانان – حاجتی و همکاران ۱۳۸۷

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه استرس (فرم کوتاه) – هری و فیل

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه درون گرایی-برونگرایی زنان – ۱۶ سوالی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه دونگرایی- برونگرایی مردان – ۱۶ سوالی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایت از زندگی – داینر و همکاران ۱۹۸۵(SWLS)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود