آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۱۶ گویه ای (NPI-16)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همگرایی دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمون دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش عوامل تنش زا – خدایاری فرد و پرند ۱۳۸۵

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه حمایت اجتماعی – فیلیپس و همکاران ۱۹۸۶

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

تست تحریک پذیری – ۱۵ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمون آمایه پاسخ جامعه پسندی (مطلوبیت اجتماعی) – کرون و مارلو ۱۹۶۴

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اختلال دوقطبی (مانیا) یا شیدایی – افسردگی‌ ۱۹ آیتمی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی) – ۲۰ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

جدول زمینه یابی ترس FSS-III – ولپی ۱۹۹۰

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و همبستگی و سازه ای دارد-بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

آزمون ترسیم خانواده – ۱۵ عبارت

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

تست شخصیتی کالیفرنیا CPT/CPI – کلارک و همکاران ۱۹۵۳

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همگرایی دارد- بومی

پایایی:    دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود