آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

پرسشنامه اختلال دوقطبی (مانیا) یا شیدایی – افسردگی‌ ۱۹ آیتمی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی) – ۲۰ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

جدول زمینه یابی ترس FSS-III – ولپی ۱۹۹۰

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و همبستگی و سازه ای دارد-بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

آزمون ترسیم خانواده – ۱۵ عبارت

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

تست شخصیتی کالیفرنیا CPT/CPI – کلارک و همکاران ۱۹۵۳

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همگرایی دارد- بومی

پایایی:    دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

شرح آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین WCST – گرانت و برگ ۱۹۸۴

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    ضریب تعمیم دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   50000ریال

دانلود

پرسشنامه اختلال رفتاری کودک (راتر، ۱۹۶۷) فرم والد

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    ملاکی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمون عصبیت یا روان نژندگرایی Neuroticism

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم PACT

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس اوتیسم بهر کودک (آیونگ و همکاران، ۲۰۰۸)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود