آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع – شاه محمدی (۱۳۷۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی (امیدیان و علوی لنگرودی، ۱۳۸۷)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و گاتمن دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمون کلمات فراخوان یونگ – دو فهرست

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه راه های مقابله با استرس – خدایاری فرد و پرند ۱۳۸۵

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نشانگان استرس – خدایاری فرد و پرند ۱۳۸۵

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۱۶ گویه ای (NPI-16)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همگرایی دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمون دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش عوامل تنش زا – خدایاری فرد و پرند ۱۳۸۵

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه حمایت اجتماعی – فیلیپس و همکاران ۱۹۸۶

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

تست تحریک پذیری – ۱۵ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمون آمایه پاسخ جامعه پسندی (مطلوبیت اجتماعی) – کرون و مارلو ۱۹۶۴

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود