آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

پرسشنامه اختلالات اسکلتی- عضلانی (ارگونومی) کارکنان (کورینکا و همکاران، ۱۹۸۷) ۴۶ آیتم نوردیک

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    دارد

پایایی:    دارد

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس اوتیسم بهر بزرگسال- نسخه پارسی Adult AQ-P (16+ years) (بارون کوهن و همکاران، ۲۰۰۱)

نمره گذاری:    کلید دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ۶ عاملی شخصیت هگزاکو HEXACO-PI-R (اشتون و لی، ۲۰۰۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای عاملی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

پرسشنامه رفتار، احساس و فکر ناکارآمد (واکنش های ناکارآمد) ۲۰ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   15000ریال

دانلود

خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان از پرسشنامه اتوا (کلایتر، نیکسون ،۲۰۰۳)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه غربالگری اختلال طیف اوتیسم در کودکان ۲ تا ۵ سال ۱۰ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    دارد

پایایی:    دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه تعارض با والدین CP (فاین مورلند و شوبل، ۱۹۸۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه غربالگری اختلالات طیف اوتیسم ASSQ (اهلر و گیلبرگ، ۱۹۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه و چک لیست تعدیل شده برای اوتیسم در نوپایان M-CHAT-R_F (رابینز، فین و بارتون، ۲۰۰۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    دارد

پایایی:    دارد

نوع فایل:    پی دی اف pdf.

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه و چک لیست اصلاح شده اوتیسم طفولیت M-CHAT (رابینز، فین و بارتون ۱۹۹۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    دارد

پایایی:    دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود