آرشیو موضوعی: روانشناسی بالینی

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۸۴ سوالی/آیتمی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی RSPWB-18 (ریف، ۱۹۹۵)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    همسانی درونی دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود