آرشیو موضوعی: روانشناسی تربیتی

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (TSIS) سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه درگیری تحصیلی (زرنگ، ۱۳۹۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل موثر بر شادابی دانش آموزان از نظر دانش آموزان (عباسی،۱۳۸۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس MCI (فریزر، گیدینگز و مک روبی، ۱۹۹۵)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی (آکوینو و رید، ۲۰۰۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های فرزندپروری YPI – یانگ ۱۹۹۳

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و دو نیم دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری (دیانا بامریند، ۱۹۷۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مزلاچ (مسلش) MBI-SS

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی MSLQ 47 – پینتریچ و دگروت ۱۹۹۰

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس انگیزش تحصیلی (هارتر، ۱۹۸۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و ریچاردسون دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود