آرشیو موضوعی: روانشناسی تربیتی

پرسشنامه استرس تحصیلی الیوت ۱۹۹۴

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عادت های مطالعه PSSHI

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همزمانی دارد

پایایی:    بازآزمایی و دونیم کردن دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه روحیه معلم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش میزان آگاهی مربیان از حواس کودکان

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و آزمون رشد اجتماعی (الیس وایتزمن، ۱۹۹۰)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خودناتوانسازی جونز و رودوالت SHS

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزه پیشرفت AMQ (هرمنس، ۱۹۷۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT) (باهارگاوا، ۱۹۹۴)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    کلید دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه باور های معرفت شناختی شومر

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده هسین و همکاران ۲۰۰۹

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود