آرشیو موضوعی: روانشناسی تربیتی

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های دفاعی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری شیفر ۱۹۶۵

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش هوش های چندگانه گاردنر MI

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های یادگیری/ شناختی کلب

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود