مقیاس (خود اثرمندی) خودکارآمدی والدگری (دومکا و همکاران، ۱۹۹۶) (PSAM)

مقیاس (خود اثرمندی) خودکارآمدی والدگری (دومکا و همکاران، ۱۹۹۶) (PSAM)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL) (اندرسون و بروک،۲۰۰۰)

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL) (اندرسون و بروک،۲۰۰۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و همبستگی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 25000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه سنجش مهارت های فراشناخت ریاضی (پانورا و فلیپو، ۲۰۰۷)

پرسشنامه سنجش مهارت های فراشناخت ریاضی (پانورا و فلیپو، ۲۰۰۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه جهت گیری آینده (سگینر، نورمی و پول، ۲۰۰۷)

پرسشنامه جهت گیری آینده (سگینر، نورمی و پول، ۲۰۰۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی: صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی (لدر و فورگز، ۲۰۰۲)

پرسشنامه و مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی (لدر و فورگز، ۲۰۰۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی: صوری، سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 25000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه ساختار کلاس درس (الیوت و چرچ، ۲۰۰۱)

پرسشنامه ساختار کلاس درس (الیوت و چرچ، ۲۰۰۱)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 35000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه عشق به یادگیری ۳۹ آیتم

پرسشنامه عشق به یادگیری ۳۹ آیتم

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی بومی

پایایی: نیازمند اعتباریابی بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 20000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه آسیب های فضای مجازی (زندوانیان و همکاران، ۱۳۹۲)

پرسشنامه آسیب های فضای مجازی (زندوانیان و همکاران، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی: صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و آزمون خودپندارۀ تحصیلی (دلاور، ۱۳۷۲)

پرسشنامه و آزمون خودپندارۀ تحصیلی (دلاور، ۱۳۷۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی: صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ARI (ساموئلز، ۲۰۰۴)

پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ARI (ساموئلز، ۲۰۰۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 20000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه بهزیستی مدرسه (کونو، الانن، لینتونن و ریمپلا، ۲۰۰۲)

پرسشنامه بهزیستی مدرسه (کونو، الانن، لینتونن و ریمپلا، ۲۰۰۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - اصلی و بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 35000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه بهزیستی تحصیلی AWBQ (تومینین ـ سوینی و همکاران ، ۲۰۱۲)

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی AWBQ (تومینین ـ سوینی و همکاران ، ۲۰۱۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب