پرسشنامه استرس شغلی (رفیق حسنی،۱۳۸۴)

پرسشنامه استرس شغلی (رفیق حسنی،۱۳۸۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی (توماس و ولتهوس، ۱۹۹۰)

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی (توماس و ولتهوس، ۱۹۹۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه دلبستگی شغلی (ادواردز و کلیپاتریک، ۱۹۸۴)

پرسشنامه دلبستگی شغلی (ادواردز و کلیپاتریک، ۱۹۸۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه هویت جمعی (هزارجریبی و لهراسبی، ۱۳۹۰)

پرسشنامه هویت جمعی (هزارجریبی و لهراسبی، ۱۳۹۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و شاخص توانایی انجام کار (WAI) مؤسسه ی بهداشت حرفه ای فنلاند

پرسشنامه و شاخص توانایی انجام کار (WAI) مؤسسه ی بهداشت حرفه ای فنلاند

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و همبستگی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه مهارت های فردی مدیریت زمان (حافظی، ۱۳۸۷)

پرسشنامه مهارت های فردی مدیریت زمان (حافظی، ۱۳۸۷)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه سنجش معنویت و مراقبت معنوی SSCRS (مک شری و همکاران، ۱۹۹۷)

پرسشنامه سنجش معنویت و مراقبت معنوی SSCRS (مک شری و همکاران، ۱۹۹۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه مالکیت روانشناختی (وین داین و پیرس، ۲۰۰۴)

پرسشنامه مالکیت روانشناختی (وین داین و پیرس، ۲۰۰۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: همزمانی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه فرح بخشی در کار (مک دوئل، ۲۰۰۵)

پرسشنامه فرح بخشی در کار (مک دوئل، ۲۰۰۵)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه هوش هیجانی (مدیران) وی سینگر براساس مدل گلمن ۲۵ آیتم

پرسشنامه هوش هیجانی (مدیران) وی سینگر براساس مدل گلمن ۲۵ آیتم

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه رفتار کارآفرینانه (شفیع آبادی و فکری، ۱۳۹۰)

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه (شفیع آبادی و فکری، ۱۳۹۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی: صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و آزمون همدلی یا همنوایی ل ـ ۷۲ (لطفی، ۱۳۷۲)

پرسشنامه و آزمون همدلی یا همنوایی ل ـ ۷۲ (لطفی، ۱۳۷۲)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب