آرشیو موضوعی: روانشناسی سازمانی

پرسشنامه هوش هیجانی EQ تراویس برادبری و جین گریوز

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه هوش هیجانی EQ بار و ان

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و همبستگی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ، بازآزمایی و دونیم کردن، زوج و فرد و همتا دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI) ویسوکی و کروم ۱۹۹۱

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسش نامه رضایت شغلی(JDI) استیفن رابینز (۱۹۹۴)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایت شغلی مارتین جی گانون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث (۱۹۵۱)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

آزمون رضایت شغلی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون ۱۹۹۰

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسش نامه رضایت شغلی(JDI) (خدایاری فرد و همکاران، ۱۳۸۸)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه خلاقیت تورنس ۱۹۷۹ (عابدی، ۱۳۷۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ، بازآزمایی و دونیم کردن دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود