پرسشنامه فلو (اشتیاق در کار و زندگی) (سیکزنت میهالی، ۱۹۹۱)

پرسشنامه فلو (اشتیاق در کار و زندگی) (سیکزنت میهالی، ۱۹۹۱)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی بومی

پایایی: نیازمند اعتباریابی بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب

پرسشنامه تاثیر جاذبه های عاطفی و منطقی در تبلیغات بر نگرش نسبت به تبلیغات برند و قصد خرید در بانک (خسروی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس نیاز شخصی به ساختار PNSS ( تامپسون و همکاران، ۱۹۸۹)

پرسشنامه و مقیاس نیاز شخصی به ساختار PNSS ( تامپسون و همکاران، ۱۹۸۹)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استرس شغلی SJSI (ترنیچ و اسپیلبرگر، ۱۹۹۱)

پرسشنامه استرس شغلی SJSI (ترنیچ و اسپیلبرگر، ۱۹۹۱)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استرس شغلی مدیران (رحیمی، ۱۳۸۵)

پرسشنامه استرس شغلی مدیران (رحیمی، ۱۳۸۵)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استرس شغلی (رسولی، ۱۳۸۴) ۱۵ آیتم

پرسشنامه استرس شغلی (رسولی، ۱۳۸۴) ۱۵ آیتم

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استرس شغلی (پیمان فقیه، ۱۳۸۳) ۱۰ آیتم

پرسشنامه استرس شغلی (پیمان فقیه، ۱۳۸۳) ۱۰ آیتم

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و همزمانی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استرس شغلی (HSE) سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان

پرسشنامه استرس شغلی (HSE) سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی: محتوایی، سازه ای، همگرایی و افتراقی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه سنجش خلاقیت بالقوه (CREE) (تورستون و ملینجر، ۱۹۵۳)

پرسشنامه سنجش خلاقیت بالقوه (CREE) (تورستون و ملینجر، ۱۹۵۳)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری دارد- اصلی

پایایی: نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه بهزیستی کارکنان (کالشون و بون، ۲۰۱۲)

پرسشنامه بهزیستی کارکنان (کالشون و بون، ۲۰۱۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه اختلالات عصبی و اسکلتی- عضلانی (ارگونومی) کارکنان (کورینکا  و همکاران، ۱۹۸۷)

پرسشنامه اختلالات عصبی و اسکلتی- عضلانی (ارگونومی) کارکنان (کورینکا و همکاران، ۱۹۸۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 80000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه یگانگی فرد- سازمان (اوریلی و همکاران، ۱۹۹۱)

پرسشنامه یگانگی فرد- سازمان (اوریلی و همکاران، ۱۹۹۱)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب