آرشیو موضوعی: روانشناسی سازمانی

پرسشنامه و مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان نسبت به سازمان با روش ترستون

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    نیاز به بازآزمون دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی (اسپریتزر و میشرا، ۱۹۹۸)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه استرس (فشار روانی) شغلی ۲۷ ماده

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای هر مولفه

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

فرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی SPSI-R (دزوریلا و همکاران، ۲۰۰۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

روایی:    سازه ای دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو ۱۹۹۹ (ZTPI)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بین فردی ۱۹ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    سوالات مستقیم و معکوس را دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی (ریگز و نایت، ۱۹۹۴)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

روایی:    سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ (دانت و همکاران ۱۹۹۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ ۴۰ ماده ای (بخشی و همکاران، ۱۳۸۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزش شغلی (MPS) (هاکمن و اولدهام، ۱۹۷۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود