آرشیو موضوعی: روانشناسی سازمانی

پرسشنامه استرس (فشار روانی) شغلی ۲۷ ماده

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای هر مولفه

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

فرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی SPSI-R (دزوریلا و همکاران، ۲۰۰۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

روایی:    سازه ای دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو ۱۹۹۹ (ZTPI)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بین فردی ۱۹ آیتم

نمره گذاری:    سوالات مستقیم و معکوس را دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی (ریگز و نایت، ۱۹۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

روایی:    سازه ای و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ (دانت و همکاران ۱۹۹۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ ۴۰ ماده ای (بخشی و همکاران، ۱۳۸۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزش شغلی (MPS) (هاکمن و اولدهام، ۱۹۷۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های حل مسأله (PSS) کسیدی و لانگ ۱۹۹۶

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رجحان شغلی WPI آمابیل و همکاران ۱۹۹۴

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- اصلی و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود