آرشیو موضوعی: روانشناسی سازمانی

پرسشنامه عوامل انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ (دانت و همکاران ۱۹۹۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ ۴۰ ماده ای (بخشی و همکاران، ۱۳۸۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزش شغلی (MPS) (هاکمن و اولدهام، ۱۹۷۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های حل مسأله (PSS) کسیدی و لانگ ۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رجحان شغلی WPI آمابیل و همکاران ۱۹۹۴

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- اصلی و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نیاز مبتنی بر نظریه مک کللند (استیرز و پورتر، ۱۹۷۹)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه استعداد خستگی شغلی (وادانویچ و کاس، ۱۹۹۰)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد- اما تفکیک سوالات برای زیر مقیاس ها مشخص نیست

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه اشتیاق (تعلق خاطر) درگیری شغلی اوترچت UWES شوفلی، سالوناوا، بیکر و همکاران (۲۰۰۲) ۱۷ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه جهت یابی شغلی براساس نظریه هالند – ۹۰ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اثر معنویت بر رفتار (آوانتس و همکاران، ۲۰۰۵)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود