آرشیو موضوعی: روانشناسی سازمانی

پرسشنامه نیاز مبتنی بر نظریه مک کللند (استیرز و پورتر، ۱۹۷۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه استعداد خستگی شغلی (وادانویچ و کاس، ۱۹۹۰)

نمره گذاری:    دارد- اما تفکیک سوالات برای زیر مقیاس ها مشخص نیست

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه اشتیاق (تعلق خاطر) درگیری شغلی اوترچت UWES شوفلی، سالوناوا، بیکر و همکاران (۲۰۰۲) ۱۷ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه جهت یابی شغلی براساس نظریه هالند – ۹۰ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اثر معنویت بر رفتار (آوانتس و همکاران، ۲۰۰۵)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه هوش معنوی SISRI (کینگ، ۲۰۰۸)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای اکتشافی و تاییدی و همگرا و واگرا دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه دلبستگی (درگیری) شغلی (JIQ) – کانونگو ۱۹۸۲

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه فرسودگی شغلی (ماسلاچ و جکسون، ۱۹۸۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه هوش معنوی (ناصری، ۱۳۸۷)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شاته (MSEIS) – آیتمی ۴۱

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همبستگی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود