پرسشنامه تفکر سیستمی براساس مدل گلدمن (امینی و همکاران، ۱۳۹۲)

پرسشنامه تفکر سیستمی براساس مدل گلدمن (امینی و همکاران، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی (زارعی، ۱۳۸۸)

پرسشنامه عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی (زارعی، ۱۳۸۸)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه گرایش به قانون گریزی (میرفردی و فرجی، ۱۳۹۵)

پرسشنامه گرایش به قانون گریزی (میرفردی و فرجی، ۱۳۹۵)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه قانون گریزی (علی بابایی و همکاران، ۱۳۸۸)

پرسشنامه قانون گریزی (علی بابایی و همکاران، ۱۳۸۸)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه خودگشودگی (ترجمه مقیمی و رمضان، ۱۳۹۲)

پرسشنامه خودگشودگی (ترجمه مقیمی و رمضان، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی بومی

پایایی: نیازمند اعتباریابی بومی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه عملکرد اقتصادی (خاکپور مقدم، ۱۳۹۰)

پرسشنامه عملکرد اقتصادی (خاکپور مقدم، ۱۳۹۰)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی و همبستگی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استاندارد اخلاق اداری کارکنان ۴۸ آیتم

پرسشنامه استاندارد اخلاق اداری کارکنان ۴۸ آیتم

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: دارد- بومی

پایایی: دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استرس شغلی (رفیق حسنی،۱۳۸۴)

پرسشنامه استرس شغلی (رفیق حسنی،۱۳۸۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه رضایت مشتری (قادری، ۱۳۹۰)

پرسشنامه رضایت مشتری (قادری، ۱۳۹۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه رهبری تحول گرا (بس و آولیو، ۱۹۹۷) ۲۰ آیتم

پرسشنامه رهبری تحول گرا (بس و آولیو، ۱۹۹۷) ۲۰ آیتم

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه ساختار سازمانی (بیگلری،۱۳۸۷)

پرسشنامه ساختار سازمانی (بیگلری،۱۳۸۷)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه تمایل ترک شغل (مقیمی، ۱۳۸۹)

پرسشنامه تمایل ترک شغل (مقیمی، ۱۳۸۹)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب