آرشیو موضوعی: مبانی سازمان و مدیریت

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی (بوسینین و کازلاسکایت، ۲۰۱۲)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    روایی صوری دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه بدرفتاری کاری (بینت و رابینسون، ۲۰۰۰)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    روایی سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه شاخص های چندگانه مدیریت منابع انسانی (سلطانی، ۱۳۸۷)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه نظام نگهداشت منابع انسانی سنجقی و همکاران (۱۳۹۰)، مهرابیان و همکاران (۱۳۹۰) و اله وردی و همکاران (۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   35000ریال

دانلود

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از وظیفه شناسی کارکنان (نعیمی، ۱۳۹۲)

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک رهبری دانشی ( استاگدیل، ۱۹۷۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سازمان های پاسخگوی سریع (نصیری و همکاران، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای عاملی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه رهبری امنیت مدار (کومب،۲۰۱۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سرمایه انسانی (مرادی، زالی و پرنیان، ۱۳۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک بعضی گویه های زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر خلاقیت و عملکرد مدیران (باقری باغان، ۱۳۸۲)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    قید نشده است.

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود