آرشیو موضوعی: مبانی سازمان و مدیریت

پرسشنامه رفتار شهروندی محیط زیست (حیدری ارجلو، ۱۳۹۴)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رهبری اصیل ALQ (اولیوو، گارنر و والمبوا، ۲۰۰۵)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را برای مولفه ها دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه جو ایمنی نوردیک NOSACQ پته کینز

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    کودر ریچاردسون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی (ریاحی، ۱۳۸۵)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتماد آفرینی مدیران (اسماعیلی طرزی و همکاران، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    صوری دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی منابع انسانی (کاروت و هندلوگتن ۱۹۹۷)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سروکوال) SERVQUAL

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    صوری دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تربیت شهروندی (تابش، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    صوری دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه جو ایمنی (محمدی زیدی، حیدرنیا و نیکنامی، ۱۳۹۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    همبستگی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ظرفیت های سازمانی (کیویپولد و وادی، ۲۰۱۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود