آرشیو موضوعی: مبانی سازمان و مدیریت

پرسشنامه عملکرد شغلی و فراشغلی (قربانی و همکاران، ۱۳۸۹)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عدالت سازمانی (کالکوئیت، ۲۰۰۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و ملاکی دارد- بومی

پایایی:    همبستگی دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی (اسپریتزر و میشرا، ۱۹۹۸)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رفتار شهروندی محیط زیست (حیدری ارجلو، ۱۳۹۴)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رهبری اصیل ALQ (اولیوو، گارنر و والمبوا، ۲۰۰۵)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را برای مولفه ها دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه جو ایمنی نوردیک NOSACQ پته کینز

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    کودر ریچاردسون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی (ریاحی، ۱۳۸۵)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتماد آفرینی مدیران (اسماعیلی طرزی و همکاران، ۱۳۹۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    صوری دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی منابع انسانی (کاروت و هندلوگتن ۱۹۹۷)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سروکوال) SERVQUAL

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    صوری دارد - بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود