آرشیو موضوعی: مبانی سازمان و مدیریت

پرسشنامه مدیریت زمان (ترومن و هارتلی، ۱۹۹۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همزمانی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دو نیم کردن دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه موانع حضور و ارتقای زنان شاغل در مناصب مدیریتی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه موانع مدیریت زنان (فاطمی صدر، ۱۳۸۰)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سیاست گذاری عمومی در ایران (خلیفه سلطانی و رنجبریان، ۱۳۹۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه میزان مهارت مذاکره در مدیران (متقی راد، ۱۳۸۵)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان نسبت به سازمان با روش ترستون

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی

پایایی:    نیاز به بازآزمون دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی از پایین به بالا توسط کارکنان (ردمن و متیو، ۱۹۹۵)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه وجدان کاری (کاستا و مک کرای،۱۹۹۲)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تاب آوری سازمانی (براساس مدل مک مانوس)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی (براساس مدل مک مانوس)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود