آرشیو موضوعی: مبانی سازمان و مدیریت

پرسشنامه تعادل کار و زندگی (هالدن و رنشاو، ۱۹۶۵)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تعادل کار و زندگی CMHA 15 آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش قابلیت کارآفرینی دانشجویان (مردانشاهی و دولتی، ۱۳۹۴)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک رهبری (کلارک، ۱۹۹۸)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه شناسایی احتمال ریسک در عملیات (دیاکون، ۲۰۰۴)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه مدیریت زمان (ترومن و هارتلی، ۱۹۹۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همزمانی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دو نیم کردن دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه موانع حضور و ارتقای زنان شاغل در مناصب مدیریتی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه موانع مدیریت زنان (فاطمی صدر، ۱۳۸۰)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سیاست گذاری عمومی در ایران (خلیفه سلطانی و رنجبریان، ۱۳۹۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه میزان مهارت مذاکره در مدیران (متقی راد، ۱۳۸۵)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود