آرشیو موضوعی: مبانی سازمان و مدیریت

پرسشنامه غنی سازی شغل – ریف و تاینل ۱۹۷۳

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه پاسخ به تغییر سازمانی – گالبریت و همکاران ۲۰۰۲

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه شیوه های نفوذ افراد ذی نفوذ – ۲۰ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه شنود موثر – گلن و پود ۱۹۸۹

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه فرهنگ ایمنی – نوری و همکاران

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه فاصله قدرت – کاظمی ۱۳۹۰

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه کیفیت مدیریت – امین زاده ۱۳۸۸

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مدیریت تضاد و تعارض (رابینز ۱۹۹۱) ۳۰ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد – بایرنز

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل فردی، سازمانی و محیطی مؤثر بر تعلل- ۲۰ آیتمی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود