آرشیو موضوعی: مبانی سازمان و مدیریت

پرسشنامه رهبری خدمتگزار – تیلور ۲۰۰۲

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همبستگی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان – هوگتون و نک ۲۰۰۲

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان – دورابجی، لاملی و کارترایت ۱۹۹۸

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ساختار مکانیکی و ارگانیکی – ساشکین و موریس ۱۹۸۴ و ویگا و یانوزاس ۱۹۷۹

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه طراحی سازمان – ویگا و یانوزاس ۱۹۷۹

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده – آیزنبرگر و همکاران ۱۹۸۶

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه دلبستگی (درگیری) شغلی (JIQ) – کانونگو ۱۹۸۲

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه شناسایی ارتباطات (برقراری ارتباط موثر) (سوسمان و کرینوس، ۱۹۷۹)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر وتن و کامرون

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه یادگیری سازمانی – فام و اسوایرسزک ۲۰۰۶

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود