آرشیو موضوعی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی (زرانی، ۱۳۹۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس هرمقیاس را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان ( قاضی طباطبایی و یوسفی، ۱۳۹۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    عامی تاییدی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی براساس مدل سروکوال SERVQUAL توفیقی و همکاران ۲۰۱۱

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک عبارات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه علاقه به درس (CIS) (کلر و سوبیا، ۱۹۹۳)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    سوالات معکوس و تفکیک آنها برای هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش عوامل تاثیر گذار، ملزومات، فواید و میزان استفاده از روشهای تدریس فعال

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی (سید تقوی، ۱۳۸۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی (سید تقوی، ۱۳۸۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سازگاری شغلی (دیویس و لافکوایست، ۱۹۹۱) «نسخه معلمان»

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (پاتریک، هیکس و رایان، ۱۹۹۷)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اثربخشی عملکرد معلم و اثربخشی تدریس (براساس نظریه ادموند)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود