آرشیو موضوعی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

پرسشنامه سنجش عوامل تاثیر گذار، ملزومات، فواید و میزان استفاده از روشهای تدریس فعال

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی (سید تقوی، ۱۳۸۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی (سید تقوی، ۱۳۸۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سازگاری شغلی (دیویس و لافکوایست، ۱۹۹۱) «نسخه معلمان»

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (پاتریک، هیکس و رایان، ۱۹۹۷)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اثربخشی عملکرد معلم و اثربخشی تدریس (براساس نظریه ادموند)

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه راهکار های تقویت یادگیری سیار ۲۹ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه تاثیر تبلیغات تلویزیونی موسسات کنکوری بر رفتار مصرفی دانش آموزان (عرب، ۱۳۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   50000ریال

دانلود

پرسشنامه علل بیکاری دانش آموختگان (صبوحی، ۱۳۸۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه موانع کاربرد رسانه در تدریس ۷ مولفه و ۲۵ گویه

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مولفه را دارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود