پرسشنامه بهزیستی تحصیلی AWBQ (تومینین ـ سوینی و همکاران ، ۲۰۱۲)

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی AWBQ (تومینین ـ سوینی و همکاران ، ۲۰۱۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه رضایت شغلی اعضاء محترم هیأت علمی (تیموری و همکاران، ۲۰۰۸)

پرسشنامه رضایت شغلی اعضاء محترم هیأت علمی (تیموری و همکاران، ۲۰۰۸)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه خودپنداره معلمان ERBSE (رتلسدورف و همکاران، ۲۰۱۴)

پرسشنامه خودپنداره معلمان ERBSE (رتلسدورف و همکاران، ۲۰۱۴)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد - اصلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 70000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه انگیزه کاری معلمان (آقاجری، ۱۳۷۵)

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان (آقاجری، ۱۳۷۵)

نمره گذاری: دارد

روایی: محتوايي دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی (حسینی مهر و همکاران، ۱۳۹۰)

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی (حسینی مهر و همکاران، ۱۳۹۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: در منبع ذکر شده بررسی شده

پایایی: در منبع ذکر شده بررسی شده

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه علل گرایش دانش آموزان به کتاب های کمک آموزشی (عبدالله پور، ۱۳۹۲)

پرسشنامه علل گرایش دانش آموزان به کتاب های کمک آموزشی (عبدالله پور، ۱۳۹۲)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه نیازهای آموزشی زبان انگلیسی اساتید دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی (اکبری، ۱۳۹۵)

پرسشنامه نیازهای آموزشی زبان انگلیسی اساتید دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی (اکبری، ۱۳۹۵)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه رضایت از آزمون تعیین سطح  (شیروانی، ۱۳۹۶)

پرسشنامه رضایت از آزمون تعیین سطح (شیروانی، ۱۳۹۶)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه ذهنیت فلسفی (سیف هاشمی، ۱۳۸۲) براساس نظریه فلیپ جی اسمیت ۱۹۵۶ ۴۲ آیتم

پرسشنامه ذهنیت فلسفی (سیف هاشمی، ۱۳۸۲) براساس نظریه فلیپ جی اسمیت ۱۹۵۶ ۴۲ آیتم

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 40000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه رضایت تحصیلی (لنت و همکاران، ۲۰۰۵)

پرسشنامه رضایت تحصیلی (لنت و همکاران، ۲۰۰۵)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ و تصنیف دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد (پروت، ۱۹۸۲)

پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد (پروت، ۱۹۸۲)

نمره گذاری: دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 30000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه سبک تدریس (گراشا و ریچمان، ۱۹۹۶) ۴۰ سوالی

پرسشنامه سبک تدریس (گراشا و ریچمان، ۱۹۹۶) ۴۰ سوالی

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب