پرسشنامه چالش‌های تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی (دوستار اسدی، ۱۳۹۳)

پرسشنامه چالش‌های تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی (دوستار اسدی، ۱۳۹۳)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس مولفه ها را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و آزمون کوتاه تعادل برگ ۹ موردی BBS-9 (کیوی ماکی و همکاران، ۲۰۱۲)

پرسشنامه و آزمون کوتاه تعادل برگ ۹ موردی BBS-9 (کیوی ماکی و همکاران، ۲۰۱۲)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس کوتاه بین المللی کارآمدی افتادن FES-I (کمپن و همکاران، ۲۰۰۸)

پرسشنامه و مقیاس کوتاه بین المللی کارآمدی افتادن FES-I (کمپن و همکاران، ۲۰۰۸)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه و مقیاس تعادل پیشرفته فولرتون FAB (رز و لوچز، ۲۰۰۶)

پرسشنامه و مقیاس تعادل پیشرفته فولرتون FAB (رز و لوچز، ۲۰۰۶)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه فعالیت بدنی (شهلایی، ۱۳۹۰)

پرسشنامه فعالیت بدنی (شهلایی، ۱۳۹۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه استحکام ذهنی ورزشی SMTQ (شیرد و همکاران، ۲۰۰۹)

پرسشنامه استحکام ذهنی ورزشی SMTQ (شیرد و همکاران، ۲۰۰۹)

نمره گذاری: تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری و سازه ای دارد- بومی و اصلی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه راهکارهای احیا و ترویج ورزش های بومی و  محلی استان لرستان (بیرانوندزاده و عارفی، ۱۳۹۶)

پرسشنامه راهکارهای احیا و ترویج ورزش های بومی و محلی استان لرستان (بیرانوندزاده و عارفی، ۱۳۹۶)

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه محقق ساخته سنجش نگرش و افکار دانشجویان نسبت به ورزش ۲۰ سوالی

پرسشنامه محقق ساخته سنجش نگرش و افکار دانشجویان نسبت به ورزش ۲۰ سوالی

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد

روایی: صوری دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه هویت تیمی هواداران فوتبال (شجاعی، ۱۳۹۰)

پرسشنامه هویت تیمی هواداران فوتبال (شجاعی، ۱۳۹۰)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی: صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 55000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه USDA امنیت غذایی خانوار ۱۸ گویه

پرسشنامه USDA امنیت غذایی خانوار ۱۸ گویه

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی: صوری، محتوایی دارد- بومی

پایایی: دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه آمادگی فعالیت فیزیکی یا بدنی مثبت (PAR-Q) بخش اول ۷ سوالی

پرسشنامه آمادگی فعالیت فیزیکی یا بدنی مثبت (PAR-Q) بخش اول ۷ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: صوری، محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
پرسشنامه میزان درد مزمن (ون کورف و همکاران، ۱۹۹۲)

پرسشنامه میزان درد مزمن (ون کورف و همکاران، ۱۹۹۲)

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

روایی: دارد- اصلی

پایایی: دارد- اصلی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 50000 ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب