آرشیو موضوعی: تربیت بدنی

پرسشنامه و مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن ( ESS) (بندورا، ۱۹۹۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و همگرا دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های رهبری مربیان ورزشی LSS (چلادوری و صالح،‌۱۹۸۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اضطراب شناختی بدنی و رفتاری SCBAI (لرر و وولفک، ۱۹۸۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همگرایی و همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    دونیم کردن دارد- اصلی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه استقامت و پایداری (داک ورث و کوئین، ۲۰۰۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی PMQ (گیل و همکاران، ۱۹۸۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزه ورزش EMI-2 (مارکلند و همکاران ۱۹۹۳ و ۱۹۹۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تعادل کار و زندگی CMHA 15 آیتم

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه و مقیاس بررسی منافع و موانع انجام فعالیت فیزیکی (مارکوس و همکاران، ۱۹۹۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر مقیاس را دارد

روایی:    صوری، محتوایی، همزمانی دارد- بومی

پایایی:    نیازمند سنجش پایایی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور (معماری، ۱۳۸۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اثربخشی سازمانی در ورزش بر مبنای مدل ارزش (عیدی و همکاران، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد - نمره گذاری سوالاات مثبت و منفی (معکوس) را دارد- فقط سوالات پرسشنامه ورد است

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود