آرشیو موضوعی: تربیت بدنی

پرسشنامه‌ غرور ملی و ابعاد آن با تاکید بر جایگاه ورزش (عیدی و همکاران، ۱۳۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد و نحوه نمره گذاری را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه هوش هیجانی برای استفاده در محیط ورزشی (لان و همکاران، ۲۰۰۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد و نحوه نمره گذاری را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

مقیاس فشار و سختی ادراک شده (RPE) (بورگ، ۱۹۸۲)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همبستگی و ملاکی دارد- بومی

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش – ۲۰ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزه مشارکت در ورزش های همگانی (هونگ یونگ لین، ۲۰۱۰ )

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه علل بروز آسیب های ورزشی – جعفری و بیات (۱۳۸۰)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه تشخیص اولیه تمرین زدگی – ۹ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه استاندارد آسیب شناسی طب ورزشی استرالیا

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار فوتبال – خدادادی

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه هویت ورزشی AIMS (برور و همکاران، ۱۹۹۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همگرایی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود